Фармацевтично-лабораторне відділення

11

Фармацевтично-лабораторне відділення функціонує як окремий структурний підрозділ коледжу з метою підготовки студентів до ступеневого навчання та вміння працювати в команді.

У своїй діяльності відділення керується чинними законодавчими та нормативними актами – Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  Положенням про організацію освітнього процесу, Статутом коледжу, наказами та розпорядженнями директора коледжу, рішеннями педагогічної, методичної і адміністративної рад
коледжу.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за наступними освітніми рівнями та освітньо-професійними ступенями:

  • ОПП «Фармація» спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – денна форма навчання;
  • ОПП «Фармація» спеціальність 226 Фармація, промислова фармація освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" на базі базової середньої освіти (9 класів) та повної середньої освіти (база 11 класів) - денна форма навчання;
  • ОПП «Лабораторна діагностика» спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" на базі базової середньої освіти (9 класів) та повної середньої освіти (база 11 класів)

Робота відділення спрямована на підготовку фахівця, який здатний ефективно реалізовувати набуті загальні та спеціальні компетентності на практиці, використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом тощо.

Освітній процес на відділенні забезпечують висококваліфіковані викладачі. У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються сформувати у студентів теоретичні знання та професійні навички практичної роботи, самостійність у прийнятті рішень, уміння працювати із законодавчими та інструктивними матеріалами, літературою.

Головна мета викладачів відділення — підготовка здобувачів освіти до ефективної участі у професійній діяльності в умовах інформаційно- динамічних змін суспільства.

Навчаючись на відділенні, здобувачі освіти отримують фундаментальну підготовку для майбутньої професійної діяльності. На заняттях мають можливість ознайомитися з найновішими методиками вирішення професійних завдань. Кожне практичне заняття набуває рис науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню кругозору здобувачів, дає можливість набути практичних і теоретичних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Основними напрямками роботи відділення є:

  • адаптація студентів до освітнього процесу;
  • розвиток особистості майбутнього спеціаліста;
  • постійний аналіз успішності студентів;
  • організація дозвілля студентів;
  • співпраця з кураторами, старостами, активом навчальних груп;
  • співпраця з батьками студентів;
  • співпраця з практичним психологом коледжу.

Найбільшою цінністю відділення є його талановиті студенти. Свої наукові інтереси вони реалізують у роботі студентських наукових гуртків. Студенти відділення постійно беруть участь у різноманітних культурних, мистецьких акціях, в коледжній художній самодіяльності. На відділенні вирує спортивне життя: студенти захоплюються футболом, настільним тенісом, важкою атлетикою, шахами.

Особливу роль на відділені мають куратори. Це дружній, цілеспрямований, працелюбний колектив однодумців. Традиційно на відділенні проводяться цікаві і змістовні заходи, спрямовані як на підвищення успішності студентів, так і їх дозвілля: аналіз успішності, підведення підсумків навчання, предметні олімпіади, конкурси, тижні наук. Студенти залучаються до різних коледжних заходів: виховних годин, Днів відділення, спортивно-масової роботи, культурно-просвітницької
тощо.

Щосереди на засіданні ради кураторів відділення розглядаються питання успішності, відвідування, обговорення питань виховної роботи на тиждень, ведення звітної документації.
Серед численних завдань, які доводиться вирішувати куратору, найважливіше – усебічна допомога та контроль за якістю навчання, виховання, прагнення  виховати студентів гармонійно розвинутими, з чіткою громадянською позицією, почуттям особистої відповідальності за кожен свій вчинок, за кожне слово і дію .

Дієвою структурою відділень є студентське самоврядування. Поєднання життєвого та професійного досвіду, молодості демонструють гарні результати. Славні і добрі традиції склалися на відділенні завдяки взаємопідтримці та взаєморозумінню, згуртованому дружньому колективу студентів і викладачів.

Фармацевтично-лабораторне відділення - це команда, робота якої спрямована на  позитивний результат, а це означає, що добрим конкурентоспроможним фахівцем може стати лише той, хто систематично поєднує теоретичні знання з практикою і є глибоко духовною людиною. Наші вихованці -  завтрашні успішні люди незалежної України.