Публічна інформація

11

 • Положення про збори трудового колективу
 • Положення про педагогічну раду
 • Положення про методичну раду
 • Положення про раду кураторів
 • Положення про адміністративну раду
 • Положення про студентське самоврядування
 • Положення про організацію освітнього процесу
 • Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів
 • Положення про призначення і виплату стипендій
 • Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студента
 • Положення про самостійну роботу студентів
 • Положення про організацію навчання за індивідуальним планом
 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорт
 • Положення про академічну доброчесність
 • Положення про перевід студентів з контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання за регіональним замовленням
 • Положення про силабус освітнього компонента (навчальної дисципліни)
 • Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів освіти, надання їм академічної відпустки та ліквідації академічної різниці
 • Положення про порядок відпрацювання аудиторних занять
 • Тимчасовий порядок організації освітнього процесу ЖБФФК в період карантину
 • Положення про відділення
 • Положення про відділ кадрів
 • Положення про ЦК
 • Положення про бібліотеку
Доступ до публічної інформації


Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації  ЖБФФК здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 • Від фізичної особи (зразок);
 • Від юридичної особи (зразок);
 • Від об’єднань громадян (зразок);
 • Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса ЖБФФК для подання інформаційного запиту:
вул. Чуднівська, 99 м. Житомир 10005 Україна, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

Телефон: (0412) 24-25-47
Факс: (0412) 24-25-45
E-mail: college@pharm.zt.ua