Матеріально-технічна база

вид сверху

Навчальний корпус

Якість підготовки фахівців, значною мірою, визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Протягом всього часу функціонування коледжу створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення.

Модернізація та оновлення

У навчальному корпусі загальною площею 9872 кв.м. 52 навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актовий зал, їдальня, медичний пункт, службові приміщення.

За останні роки оновлено і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Вони, як і приміщення в цілому, побутово облаштовані, естетично привабливі, утримуються у належному стані, регулярно проводиться поточний ремонт. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам.

Віртуальний тур

3d фасад
Кабінети і лабораторії

Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залу.

Бібліотека коледжу нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає 100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами дисциплін.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки).

Сім лекційних аудиторій обладнано мультимедійними відеокомплексами, на заняттях постійно використовується інтерактивна дошка.

Робоче місце студента забезпечене на 100%.

Віртуальний тур

3d 217
Перелік навчальних кабінетів і лабораторій

Для підготовки студентів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" та

224 "Технології медичної діагностики та лікування"

№ ауд. Назва кабінету, лабораторії
ПІБ завідувача
Навчальні дисципліни

211
212
213

Фармакології
Римарчук К.М.

 • фармакологія, 
 • основи фармакології, 
 • фармацевтична опіка, 
 • фармакотерапія, 
 • методичне керівництво переддипломною практикою

301
203

Фармакогнозії
Умінська К.А.

 • фармакогнозія, 
 • методичне керівництво фармакогностичною практикою,  навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія), курсовими роботами 

308
309
311
312

Технології ліків
Зубрицька Т.Р.

 • технологія ліків, 
 • основи технології косметичних засобів,
 • основи промислової технології лікарських засобів, 
 • методичне керівництво виробничими практиками

301
302
307
317
318

Навчальна аптека
Завадська Н.П.

 • організація та економіка фармації, 
 • фармацевтичне та медичне товарознавство, 
 • основи медичного та фармацевтичного товарознавства, 
 • основи менеджменту та маркетингу у фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, 
 • етика та деонтологія у фармації, 
 • фармацевтичне право і законодавство, 
 • методичне керівництво курсовими роботами, методичне керівництво переддипломною практикою
202

Ботаніки
Бобкова І.А.

 • ботаніка, 
 • фармацевтична ботаніка, 
 • методичне керівництво навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія)
407 Фармацевтичної хімії
Муленко С.М.
 • фармацевтична хімія
401 Аналітичної хімії
Шляніна А.В.
 • аналітична хімія, 
 • аналітична хімія з технікою лабораторних робіт

416

Біологічної хімії з біохімічними методами дослідження 
Тодосійчук Н.А.

 • біологічна хімія з біохімічними методами дослідження, 
 • біологічна хімія
403 Неорганічної хімії
Мельник О.Ф.
 • загальна та неорганічна хімія 
 • неорганічна хімія, 
 • хімія
405 Органічної хімії
Ковальчук І.С.
 • органічна хімія
414 Фізичної та колоїдної хімії 
Шелюк І.О.
 • фізична та колоїдна хімія

406

418

Техніки лабораторних робіт
Гирина Н.П.
 • техніка лабораторних робіт
209

Анатомії та фізіології з патологією
Козлова О.Ф.

 • анатомія з основами фізіології, 
 • анатомія та фізіологія людини, 
 • патологічна фізіологія
502 Першої домедичної допомоги
Рублюк О.М.
 
 • перша домедична допомога, 
 • домедична допомога з ознайомчою медичною практикою 
220

Біології, медичної генетики
Новицька М.С.

 • біологія, медична генетика, 
 • біологія з основами генетики
419 Гігієни з основами екології
Мосієнко О.О.
 
 • гігієна з основами екології, 
 • гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень, 
 • гігієна у фармації та екологія,
 • гігієна з основами мікробіології
320 Інфекційних хвороб
Мосієнко О.О.
 • інфекційні хвороби, 
 • інфекційні хвороби з основами епідеміології
306 Клінічних лабораторних досліджень та гістології з технікою гістологічних досліджень
Вахнюк Т.В
 
 • клінічні лабораторні дослідження, 
 • гістологія з технікою гістологічних досліджень, 
 • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
204 Медична паразитологія
Мосієнко О.О.
 • медична паразитологія з ентомологією

208
214
215

Мікробіології з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
Першко І.О.
 • мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень, 
 • мікробіологія з основами імунології,
 • основи мікробіології, 
 • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
501 Клінічної патології 
Рублюк О.М.
 • клінічна патологія
 • засоби лікувальної косметики, 
 • основи практичної косметології 
504 Основ медико-санітарної та військово-медичної підготовки
Рублюк О.М.
 • основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони, 
 • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій, 
 • захист Вітчизни
 • екстремальна медицина
415 Історії України та всесвітньої історії
Домалевський О.В.
 • історія України, 
 • всесвітня історія 
 • історія сучасного світу
304
107
Соціально-економічних дисциплін
Козаченко Р.О.
 • основи філософських знань, соціологія, основи економічної теорії, 
 • економічна теорія (економіка), політологія, географія, основи правознавства, основи психології та міжособове спілкування, культурологія (художня культура), 
 • історія України та української культури, 
 • історія медицини і фармації, психологія спілкування, 
 • основи фармацевтичного права
101
207
409
Іноземної мови
Степанчук Л.С.
 • іноземна мова (англійська мова, 
 • німецька мова), 
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
319
106
Латинської мови
Клязника В.М.
 
 • латинська мова, 
 • основи латинської мови з медичною термінологією
215

Методичний
Козаченко Г.В.

 • навчально-матеріальне та організаційно-методичне забезпечення навчального процесу
102 Зарубіжної літератури 
Сокур О.П.
 • зарубіжна література
316 Української мови та літератури
Суворова Л.К.
 • українська мова, 
 • українська література, 
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
410
408

Фізики та математики
Євдокимова О.Ю.

 • фізика, 
 • астрономія, 
 • математика
 • вища математика і статистика, 
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
99a

Забезпечення і зберігання лікарських засобів
Консевич Н.Й.

 • забезпечення зберігання і видачу лікарських засобів для потреб навчального процесу 
217

Основ інформатики та інформаційних технологій у фармації
Гриньов В.В.

 • інформатика, 
 • інформаційні технології у фармації, 
 • комп’ютерні технології у фармації,
 • технології 
206

Технічних засобів навчання
Грибан В.В..

 • основи медичної інформатики, 
 • навчально-методичне забезпечення ТЗН всіх навчальних дисциплін та виховних заходів
спорт.зала

Фізичного виховання
Кучерявий Р.М.

 • фізичне виховання, 
 • фізична культура
502

Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Барсуков В.М.

 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці та охорона праці в галузі, 
 • основи охорони праці та охорона праці в галузі, 
 • безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 • безпека життєдіяльності

Віртуальний тур

Атестація кабінетів та лабораторій

З метою визначення готовності навчальної лабораторії (кабінету) у забезпеченні умов для реалізації освітньої програми, встановлення відповідності навчально-матеріальної бази діючим ГСВО, навчальним планам і програмам підготовки фахівців, приведення умов навчання у відповідність до чинних вимог охорони праці та пожежної безпеки, в коледжі проводиться атестація навчальних кабінетів та лабораторій.

Атестація дозволяє вчасно реагувати на динамічні зміни сьогодення,  впроваджувати в практичну підготовку передові форми і методи навчання, вчасно оновлювати оснащення навчальних лабораторій (кабінетів), вилучати з освітнього процесу незатребувані та неефективні методики і підходи у підготовці фахівців.

Проводиться атестація відповідно до діючого «Положення про атестацію навчальних лабораторій (кабінетів)».

att