Матеріально-технічна база

вид сверху

Навчальний корпус

Якість підготовки фахівців, значною мірою, визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Протягом всього часу функціонування коледжу створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення.

Модернізація та оновлення

У навчальному корпусі загальною площею 9872 кв.м. 52 навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актовий зал, їдальня, медичний пункт, службові приміщення.

За останні роки оновлено і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Вони, як і приміщення в цілому, побутово облаштовані, естетично привабливі, утримуються у належному стані, регулярно проводиться поточний ремонт. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам.

Віртуальний тур

3d фасад
Кабінети і лабораторії

Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залу.

Бібліотека коледжу нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає 100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами дисциплін.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки).

Сім лекційних аудиторій обладнано мультимедійними відеокомплексами, на заняттях постійно використовується інтерактивна дошка.

Робоче місце студента забезпечене на 100%.

Віртуальний тур

3d 217
Перелік навчальних кабінетів і лабораторій

Для підготовки студентів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" та 224 "Технології медичної діагностики та лікування"

№ ауд. Назва кабінету, лабораторії
ПІБ завідувача
Навчальні дисципліни

211
212
213

Фармакології
Римарчук К.М.

  • фармакологія, 
  • основи фармакології, 
  • фармацевтична опіка, 
  • фармакотерапія, 
  • методичне керівництво переддипломною практикою

301
203

Фармакогнозії
Умінська К.А.

  • фармакогнозія, 
  • методичне керівництво фармакогностичною практикою,  навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія), курсовими роботами 

308
309
311
312

Технології ліків
Марчук О.С.

  • технологія ліків, 
  • основи технології косметичних засобів,
  • основи промислової технології лікарських засобів, 
  • методичне керівництво виробничими практиками

301
302
307
317
318

Навчальна аптека
Завадська Н.П.

  • організація та економіка фармації, 
  • фармацевтичне та медичне товарознавство, 
  • основи медичного та фармацевтичного товарознавства, 
  • основи менеджменту та маркетингу у фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, 
  • етика та деонтологія у фармації, 
  • фармацевтичне право і законодавство, 
  • методичне керівництво курсовими роботами, методичне керівництво переддипломною практикою
202

Ботаніки
Бобкова І.А.

  • ботаніка, 
  • фармацевтична ботаніка, 
  • методичне керівництво навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія)
407 Фармацевтичної хімії
Муленко С.М.
  • фармацевтична хімія
401 Аналітичної хімії
Шляніна А.В.
  • аналітична хімія, 
  • аналітична хімія з технікою лабораторних робіт

416

Біологічної хімії з біохімічними методами дослідження 
Тодосійчук Н.А.

  • біологічна хімія з біохімічними методами дослідження, 
  • біологічна хімія
403 Неорганічної хімії
Туманова І.В.
  • загальна та неорганічна хімія 
  • неорганічна хімія, 
  • хімія
405 Органічної хімії
Зубрицька Л.О.
  • органічна хімія
414 Фізичної та колоїдної хімії 
Шелюк І.О.
  • фізична та колоїдна хімія

406

418

Техніки лабораторних робіт
Гирина Н.П.
  • техніка лабораторних робіт
209

Анатомії та фізіології з патологією
Козлова О.Ф.

  • анатомія з основами фізіології, 
  • анатомія та фізіологія людини, 
  • патологічна фізіологія
502 Першої домедичної допомоги
Рублюк О.М.
 
  • перша домедична допомога, 
  • домедична допомога з ознайомчою медичною практикою 
220

Біології, медичної генетики
Новицька М.С.

  • біологія, медична генетика, 
  • біологія з основами генетики
419 Гігієни з основами екології
Мосієнко О.О.
 
  • гігієна з основами екології, 
  • гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень, 
  • гігієна у фармації та екологія,
  • гігієна з основами мікробіології
320 Інфекційних хвороб
Мосієнко О.О.
  • інфекційні хвороби, 
  • інфекційні хвороби з основами епідеміології
306 Клінічних лабораторних досліджень та гістології з технікою гістологічних досліджень
Вахнюк Т.В
 
  • клінічні лабораторні дослідження, 
  • гістологія з технікою гістологічних досліджень, 
  • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
204 Медична паразитологія
Мосієнко О.О.
  • медична паразитологія з ентомологією

208
214
215

Мікробіології з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
Довженко Л.В.
  • мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень, 
  • мікробіологія з основами імунології,
  • основи мікробіології, 
  • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
501 Клінічної патології 
Рублюк О.М.
  • клінічна патологія
  • засоби лікувальної косметики, 
  • основи практичної косметології 
502 Основ медико-санітарної та військово-медичної підготовки
Рублюк О.М.
  • основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони, 
  • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій, 
  • захист Вітчизни
  • екстремальна медицина
415 Історії України та всесвітньої історії
Домалевський О.В.
  • історія України, 
  • всесвітня історія 
  • історія сучасного світу
304
107
Соціально-економічних дисциплін
Воронюк О.Л.
  • основи філософських знань, соціологія, основи економічної теорії, 
  • економічна теорія (економіка), політологія, географія, основи правознавства, основи психології та міжособове спілкування, культурологія (художня культура), 
  • історія України та української культури, 
  • історія медицини і фармації, психологія спілкування, 
  • основи фармацевтичного права
101
207
409
Іноземної мови
Степанчук Л.С.
  • іноземна мова (англійська мова, 
  • німецька мова), 
  • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
319
106
Латинської мови
Клязника В.М.
 
  • латинська мова, 
  • основи латинської мови з медичною термінологією
215

Методичний
Козаченко Г.В.

  • навчально-матеріальне та організаційно-методичне забезпечення навчального процесу
102 Зарубіжної літератури 
Сокур О.П.
  • зарубіжна література
316 Української мови та літератури
Суворова Л.К.
  • українська мова, 
  • українська література, 
  • українська мова (за професійним спрямуванням)
410
408

Фізики та математики
Євдокимова О.Ю.

  • фізика, 
  • астрономія, 
  • математика
  • вища математика і статистика, 
  • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
99a

Забезпечення і зберігання лікарських засобів
Консевич Н.Й.

  • забезпечення зберігання і видачу лікарських засобів для потреб навчального процесу 
217

Основ інформатики та інформаційних технологій у фармації
Гриньов В.В.

  • інформатика, 
  • інформаційні технології у фармації, 
  • комп’ютерні технології у фармації,
  • технології 
206

Технічних засобів навчання
Шелюк А.В.

  • основи медичної інформатики, 
  • навчально-методичне забезпечення ТЗН всіх навчальних дисциплін та виховних заходів
спорт.зала

Фізичного виховання
Кучерявий Р.М.

  • фізичне виховання, 
  • фізична культура
504

Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Барсуков В.М.

  • безпека життєдіяльності, основи охорони праці та охорона праці в галузі, 
  • основи охорони праці та охорона праці в галузі, 
  • безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
  • безпека життєдіяльності

Віртуальний тур

Атестація кабінетів та лабораторій

З метою визначення готовності навчальної лабораторії (кабінету) у забезпеченні умов для реалізації освітньої програми, встановлення відповідності навчально-матеріальної бази діючим ГСВО, навчальним планам і програмам підготовки фахівців, приведення умов навчання у відповідність до чинних вимог охорони праці та пожежної безпеки, в коледжі проводиться атестація навчальних кабінетів та лабораторій.

Атестація дозволяє вчасно реагувати на динамічні зміни сьогодення,  впроваджувати в практичну підготовку передові форми і методи навчання, вчасно оновлювати оснащення навчальних лабораторій (кабінетів), вилучати з освітнього процесу незатребувані та неефективні методики і підходи у підготовці фахівців.

Проводиться атестація відповідно до діючого «Положення про атестацію навчальних лабораторій (кабінетів)».

att