Сеньків Надія Михайлівна
Сеньків
Надія
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Організація та економіка фармації»
«Фармакогнозія»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач І кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження:  14.10.1987 року, Житомирська обл. Житомирський р-н с. Березівка.
Освіта:
2006 –2011 р.р - Національний фармацевтичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація - провізор (диплом ХА № 39995638 від 25 лютого 2011 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація  викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077337 від 15 жовтня 2017 року).

Професійна діяльність:
з 08.2006 – прийнята на роботу на посаду лаборанта Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича.
з 08.2013 р. – переведена на посаду викладача фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р. - ІПКСФ НФаУ  цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «ОЕФ», «Фармакогнозія» (термін навчання 28.09 – 24.10.2015 р.), посвідчення № 20 до диплому ХА № 39995638 від 24.10.2015 року.

Наукова, методична робота:
Розробка та впровадження в освітній процес методичного супроводу викладання навчальних дисциплін «Ботаніка», «Фармакогнозія», «Організація та економіка фармації», «Фармацевтичне право і законодавство»; впровадження освітніх технологій з метою забезпечення якості  навчального процесу.

Нагороди:
Почесна грамота УОЗ облдержадміністрації – вересень 2012 р.

Публікації:

 1. IX Всеукраїнська науково – практична інтернет - конференція «Молодший медичний спеціаліст- 2019:  стан у сучасному суспільстві, тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії», Сумський базовий медичний коледж, Суми (15.01.2019 – 15.03.2019). 
 2. Стаття на тему: «Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі» (у співавторстві). Збірник матеріалів  - 520 с. С.365-369 VI  Міжнародний медико – фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO – 2019. Присвячено 75-річчю Буковинського державного медичного університету.
 3. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», квітень 2019 року, - Чернівці: «Збірник матеріалів Буковинського  міжнародний медико – фармацевтичний конгресу студентів і молодих учених – BIMCO Journal», С.436 (всього в збірнику 512 с.)
 4. Науковий керівник: Сеньків Н.М. Студент-учасник: Артемчук М.В., 302 гр 
 5. Тези на тему: «Основні тенденції розвитку діяльності інтернет – аптек в Україні». ІІІ Міжнародна науково – практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 14-15 березня 2019 р. м. Харків, НФаУ, у 2-х томах Т.2. – 340 с. (Серія «Наука»), С.235-236
 6.  Науковий керівник: Сеньків Н.М. Студент-учасник: Мельниченко Д.Б., 302 гр Тези на тему: «Мерчандайзинг як ефективний інструмент маркетингу аптечного закладу».
 7.  Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Використання електронного навчального середовища Moodle при підготовці майбутніх фармацевтичних працівників // ІІІ Міжнародна науково – практична Internet – конференція «Теоретичні і практичні аспекти дослідження лікарських рослин», матеріали за редкол. : А. Л. Загайко, Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, К. Р. Гордєй – Х. : Вид-во НФаУ,  кафедра фармакогнозії та ботаніки,  м.Харків, 26-28 листопада 2018 р. – 241 с. С.206-207
 8. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Роль симуляційного навчання при підготовці майбутніх фармацевтів // XV Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» /  матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 540 с С.502
 9.  Сеньків Н.М., Короленко Р.  Аналіз та основні тенденції розвитку аптечних мереж в Україні та Житомирській області // V  Міжнародний медико – фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO – 2018, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 4-6 квітня 2018 року, - Чернівці: «Збірник матеріалів Буковинського  міжнародний медико – фармацевтичний конгресу студентів і молодих учених – BIMCO Journal»,498с. С.425
 10. Сеньків Н.М. Позааудиторна робота як чинник професійно – особистісного становлення майбутніх фахівців // VII Всеукраїнська науково – практична конференція «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, м. Суми , 14 лютого – 16 березня  2017 р.
 11. Сеньків Н.М. Проблеми полікультурних вмінь майбутніх фахівців в науковій літературі // Інтернет  - конференція «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ / матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х.: Коледж НФаУ, 2017. –  с.312 С.213-216
 12. Сеньків Н.М. Профорієнтаційна робота – запорука успішного майбутнього освітніх закладів // VIIІ Всеукраїнська науково – практична інтернет - конференція «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, м. Суми, 15.01.2018 – 02.03.2018, 480с. С.277-281
 13. Сеньків Н.М. Проблема формування полікультурних вмінь майбутнього фахівця // збірка наукових праць «Проектування розвивального освітнього середовища Полісся: регіональний аспект» / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка січень-лютий, 2017 р. 178 с. С.75-79
 14. Сеньків Н.М. Можливості інформаційних технологій для активізації навчально – пізнавальної активності студентів на заняттях з фармакогнозії //  І Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  збірник матеріалів  - Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016 р. – 290 с. С.224-226
 15. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Маркетинговий аналіз протиподагричних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України. Вісник фармації. 2020. № 2. 2(100). С. 59-63.
 16. С.В. Жадько, І.В. Пестун, Н.П. Завадська, Н.М. Сеньків. Маркетингове дослідження рівня сприяння раціональному використанню лікарських засобів фармацевтичними працівниками в Україні. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2021. Т. 7. № 1. С. 42-53. 
 17. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М., Приступко О.М., Завадська Н.П., Степанчук Л.С. Аналіз стану сформованості соціокультурної компетентності при підготовці майбутніх фармацевтів. Педагогічні науки: теорія та практика. 2021. №3. С. 173-181. 
 18.  
 19. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Оцінка економічної доступності лікарських засобів противірусної дії рослинного походження, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку. Вісник фармації. 2022. № 1. 1(103). С. 108-114. 
 20. Ходаківська В., Луцак І., Сеньків Н. Порівняльний аналіз кількісного вмісту тимолу та карвакролу у лікарських рослинах родини Lamiaceae L. Фітотерапія. Часопис. 2022. № 2. С. 78-84. 
 21. Ходаківська В.П., Луцак І,В. Сеньків Н.М., Завадська Н.П. Аналіз сервісного обслуговування в аптечних закладах України з позиції маркетингу послуг : монографія. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. C. 506-515.
 22. Сеньків Н.М. Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі. Молодший медичний спеціаліст – 2019: стан у сучасному суспільстві, тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії : IX Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція. Сумський базовий медичний коледж (Суми, 15.01.2019 – 15.03.2019). м. Суми, 2019. 520 с., С.365-369.
 23. Сеньків Н.М., Ходаківська В.П. Фітотерапія: переваги та проблеми використання фітотерапевтичних засобів в Україні. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : науково – практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (Харків 19-20 вересня 2019 р.). м. Харків, 2019. С. 189-191. 
 24. Домалевський О.В., Сеньків Н.М. Діджиталізація освітнього процесу в КЗВО Житомирський базовий фармацевтичний коледж. Молодший медичний спеціаліст – 2020: стан в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : Х Всеукраїнська науково – методична інтернет – конференція (Суми, 08.01 – 29.02. 2020 р.). м. Суми, 2020.
 25. Сеньків Н.М. Музей коледжу та його роль в освітній та науковій діяльності. Молодший медичний спеціаліст – 2020: стан в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : Х Всеукраїнська науково – методична інтернет – конференція. Сумський фаховий медичний коледж (Суми, 08.01 – 29.02. 2020 р.). м. Суми, 2020.
 26. Приступко О.М., Сеньків Н.М. Використання аспектів E-learning при викладанні фахових фармацевтичних дисциплін. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : IV Міжнародна науково – практична конференція, присвячена 35-літтю кафедри фармакотерапії. НФаУ (Харків, 12-13 березня 2020 р.). м. Харків, 2020.
 27. Сеньків Н.М., Ходаківська В.П. Екологічні аспекти вирощування хмелю звичайного. Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур : IV Всеукраїнська науково – практична конференція молодих вчених  (Березоточа, 25 березня 2020 р.) /ДСЛР ІАП НААН – Лубни : Комунальне видавництво «Лубни». Лубни, 2020 р. С.274-278. 
 28. Сеньків Н.М., Ходаківська В.П. Роль позааудиторної виховної роботи в освітній діяльності. Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника : Всеукраїнська науково – практична internet – конференція. Рівненська медична академія (Рівне 26-27 березня 2020 р.). м. Рівне, 2020 р. С. 114-117. 
 29. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування подагри, представлених на ринку України. Актуальні питання створення нових лікарських засобів : XXVII Міжнародна науково – практична конференція молодих вчених та студентів, НФаУ (Харків, 8-10 ківтня 2020 р.). м. Харків, 2020р. 
 30. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Матеріальна відповідальність в аптечних закладах. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : VIII науково-практична конференція з міжнародною участю (Тернопіль, 23-24 вересня 2020 р.). м. Тернопіль, 2020. С. 246-247. 
 31. Ходаківська В.П. Сеньків Н.М. Дистанційне навчання як важлива складова освітнього процесу. Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020 : I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Київ, 23 грудня 2020 р.). м. Київ, 2020. С. 331-338. URL: https://openscilab.org/wp content/uploads/2020/12/dosjagnennja_i_perspektivi_nauki_osviti_ta_virobnictva-2020.pdf
 32. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Роль фармаекономічних досліджень та впровадження в практику охорони здоров’я України результатів фармаекономічного аналізу. Сучасні аспекти модернізації науки в україні: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Венеція, Італія, 07.01.2021 р.). м. Венеція, 2021. С. 98-101. 
 33. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Аналіз доступності противірусних лікарських засобів рослинного походження представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку за період 2019 – 2020 рр. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. НФаУ (Харків, 11-12 березня 2021 року). м. Харків, 2021.
 34. Домалевський О.В., Сеньків Н.М. Психологічна адаптація студентів зво до дистанційного навчання. Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо – професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : XI Всеукраїнська науково – методична інтернет – конференція. Сумський фаховий медичний коледж (Суми, 8 березня – 19 березня 2021 р.). м. Суми, 2021.
 35. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Дослідження сучасного стану фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету (Харків, 10 вересня 2021 р.). м. Харків, 2021. С. 633-635. 
 36. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Визначення ролі компетентнісного підходу в підвищенні ефективності вищої фармацевтичної освіти. Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2 листопада 2021 р.). м. Київ, 2021. С. 292-295. 
 37. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М., Приступко О.М. Характеристика фармацевтичної промисловості в Україні. Issues of practice and science : II Міжнародна науково-практична конференція (Лондон, Великобританія, 27.09.2021 р.). м. Лондон, 2021. С. 131-134. 
 38. Сеньків Н.М., Ходаківська В.П., Савченко Є.Р. Реалізація співпраці студентського профкому з радою студентського самоврядування. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : Всеукраїнська науково-практична конференція (Житомир, 17.03.2022 р.). м. Житомир, 2022. С. 385-388.