Першко Ірина Олександрівна
Першко
Ірина
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологічна фізика з фізичними методами дослідження»
«Біологічна хімія»
«Біологія з основами генетики»
«Медична паразитологія з ентомологією»
«Основи мікробіології»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат біологічних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист,

голова ЦК медико-біологічних дисциплін

Біографія: народилася 24 січня 1978 року у м. Житомирі. З вересня 1985 року до липня 1995 року навчалась у Житомирській загальноосвітній школі № 24, де здобула загальну середню освіту. З 1995 по  2000 рік навчалася у Житомирському державному педагогічному університет ім. І. Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії валеології та основ екології (диплом з відзнакою ТМ № 13941618 від 30.06.2000 року). У 2001 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 16823868 від 30.06.2001 року). В 2004 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. З жовтня 2004 року працювала викладачем (від лютого 2014 року – доцентом) кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття ЖДУ ім. Івана Франка. З вересня 2009 року по грудень 2011 року – за сумісництвом. З вересня 2009 року по грудень 2011 року працювала завідувачем кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирської філії Київського інститут бізнесу і технологій. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2017 року (за сумісництвом), з 2018 року на постійній основі.

Навчання в аспірантурі: 2001-2004 року навчалась аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Тема дисертаційного дослідження:  «Систематична структура родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae (Mollusca: Castropoda: Pectinibranchia) за результатами конхіологічних, анатомічних, та каріологічних досліджень». Захист дисертації відбувся у жовтні 2006 року в Інституті зоології НАН України. Диплом кандидата біологічних наук ДК № 039698 від 15.02.07 року зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2014 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 167-вк від 26.09.2014 року). Тема стажування «Інноваційні методи викладання циклу природничих дисциплін» (довідка № 651-33/03 від 21.11.2014 р.).
Наукові інтереси та досягнення: каріологія і конхіологія передньозябрових молюсків, вміст важких металів у грунтах Житомирщини.

Нагороди: подяка Управління освіти і науки ЖОДА від 26 травня 2015 року.

Видання:

1.    Першко І.О. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу: практикум для студентів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В.А. Болух, І.О. Першко. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. 2022. – 72 с

Scopus / Web of Science

 1. Киричук Г. Е. Влияние трематодной инвазии на накопление тяжелых металлов прудовиком озерным / Г. Е. Киричук, А. П. Стадниченко, И. А. Першко // Паразитология. — 2002. — Т. 36, вып. 4. — С. 295-303. 
 2. Першко І.О. Первая находка Microcolpia (Potamoctebiana) canaliculata Bourguignat, 1884 (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в р. Случь / І.О. Першко // Вестн. зоологии. – 2003. –№2. – С. 66. 

Публікації

 1. Першко І.О. Значення метричних характеристик черепашки в систематиці роду Bithynia (Pectinibranchia, Bithyniidae) / І.О. Першко // Вісн. ДАУ. – 2003. – Вип. 1. – С. 326-330.
 2. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок особин родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae) / І.О. Першко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 33. – С. 91-98. 
 3. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Litoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Litoglyphidae) / І.О. Першко // Наукові записки державного природознавчого музею. – 2003. – Т.18. – С.111-114 
 4. Першко І.О. Конхіологічні та каріологічні особливості Microcolpia (Potamoctebiana) canaliculata Bourguignat, 1884 (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) / І.О. Першко // Вісн. ДАУ. – 2004. – Вип. 1. – С. 277-281
 5. Першко І.О. Конхіолого-анатомічні та каріологічні особливості Digyrcidum bourguignati (Paladilhe, 1896) (Mollusca: Pectinibranchia: Bithyniidae) / І.О. Першко, І.П. Онищук // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск „Гідроекологія”. – 2005. – Вип. 3 (26). – С. 349-350. 
 6. Першко І.О. Систематична структура родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних та каріологічних ознак / І.О. Першко // Вісник тернопільського пед. університету. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 4. – С. 126-131 
 7. Першко І.О. Систематична структура родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних і каріологічних ознак / І.О. Першко // Вісник львівського університету.  Серія біологічна. – 2010. – Вип. 52. – С. 126-131  
 8. І. Першко Особливості каріології представників родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України / І.О. Першко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. –  2010. – Вип. 12, № 920.– С. 98-103. 
 9. Першко І.О. Особливості каріології представників родів Fagotiа і Microcolpia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) фауни України / І.О. Першко // Вісник львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 54. – С. 33-44. 
 10. Першко І.О. Систематична структура родини Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних , анатомічних та каріологічних ознак / І.О. Першко // Вісник тернопільського пед. університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 3 (48). – С. 31-38. 
 11. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак п’яти видів родини Bythyniidae Правобережної України / І.О. Першко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. – № 2 (51). – С. 201-216. 
 12. Першко І.О. Особливості каріології представників роду Lithoglyphus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Lithoglyphidae) фауни України / Першко І.О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2015. - № 3-4 (64). – С. 521-525 
 13. Першко І.О. Особливості каріології представників родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) / І.О. Першко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2016. – Випуск 40. – С. 121-124. (Фахове видання)
 14. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родів Fagotia і Microcolpia (Mollusca, Melanopsidae) річок Правобережної України / Першко І.О. // Вісник львівського університету. Серія біологічна. - 2016. - Вип. 74. - С. 136-143 
 15. Першко І.О. Генетична структура роду Microcolpiа (Mollusca: Gastropoda: Melanopsidae) / І.О. Першко// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 2 (69). – C. 56-60 с. 
 16. Першко І.О., Історія каріологічних та цитогенетичних досліджень Pectinibranchia (Mollusca: Gastropoda) / І.О. Першко// Біологічні дослідження – 2013: Матеріали 4-ої науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 134-137.
 17. Першко І.О. Особливості конхіології і каріології Microcolpia canaliculata (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) / І.О. Першко// Біологічні дослідження – 2014: Збірник наукових праць 5-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 183-186.
 18. Першко І.О. Молюски родини Bithyniidae у фауні України / І.О. Першко// Проблеми функціонування та підвищення продуктивності водних екосистем: Матеріали Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, присвяченої 110-річчю до дня народження професора Г. Б. Мельникова (24 – 25 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. Федоненко О. В. — Дн.: Вид-во ДНУ, 2014. − С. 72-75. 
 19. Першко І.О. Генетична структура роду Microcolpiа (Mollusca: Gastropoda: Melanopsidae) / І.О. Першко// Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей Двадцять восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя» (Запоріжжя, 08-13 жовтня 2014 року). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 19-20
 20. Першко І.О. Генетична структура родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda) / І.О. Першко// Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей Двадцять дев’ятої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя» (Запоріжжя, 25 лютого – 1 березня 2015 року). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. – С. 6-8
 21. Першко І.О. До питання історія морфологічних і таксономічних досліджень молюсків родини Bithyniidae фауни України / І.О. Першко// Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць 6-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ПП «Рута», 2015. – С. 198-200.
 22. Першко І.О. Молюски роду Lithoglyphus фауни України / І.О. Першко// «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» : тези ІІІ-ої Міжнародної науково-практичноїс конференції молодих учених (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 26 – 27 березня 2015 року) у м. Дрогобич). – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 27-28
 23. Першко І.О. Вміст рухомих форм міді у ґрунтах Бердичівського району / І.О. Першко, Л.В. Билина // Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць 7-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ПП «Рута», 2016. – С. 335-336.
 24. Першко І.О. Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) / І.О. Першко// Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ПП «Рута», 2017. – С. 96-97.
 25. Першко І.О. Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) / І.О. Першко// Біологічні дослідження – 2018: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2018. – С. 141-142.
 26. Першко І.О. Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика видовженого / О.М. Василенко, В.С. Костюк, І.О. Першко // Біологія та екологія. – 2019. – Том 5, вип. 2. – С. 39-43 (130 с.) 
 27. Першко І.О. Міждисциплінарна інтеграція при викладанні біохімії у фармацевтичному коледжі на прикладі теми «Вступ до обміну речовин та енергії» / І.О. Першко, Н.А. Тодосійчук// Медична освіта – 2020. – № 3. – С. 49-55. (138 с.)
 28. Бойчук, І. Д., Болух, В. А., & Першко, І. О. (2021). Особливості підготовки фахівців лабораторної діагностики до ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК М» у фаховому коледжі. Медична освіта, (3), 11–16. 
 29. Першко І.О. Досвід викладання біології з основами генетики у фармацевтичному коледжі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 83. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 128-133
 30. Першко І.О. Вміст валових і рухомих форм кадмію у ґрунтах Хорошівського району / І.О. Першко, Л.В. Шуляк // Біологічні дослідження – 2019: Збірник наукових праць. – Житомир: «Полісся», 2019. – С. 365-367. (436 с.)
 31. Першко І.О. Біологічна роль та практичне значення біомолекул бактеріальних оболонок / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2020. – С. 203-206. (493 с.)
 32. Першко І.О. Дифтерійний токсин: біохімічна природа та механізм дії / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2020. – С. 206-208. (493 с.)
 33. Першко І.О. Досвід роботи наукового гуртка з біологічної хімії з біохімічними методами дослідження / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Вінниця, 23-24 квіт. 2020 р.). – Випуск № 2 (7). – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2020. – С. 386-389 (434 с.)
 34. Першко І.О. Досвід використання тестових завдань в умовах дистанційного навчання під час викладання навчальної дисципліни «Біологія з основами генетики» / І.О. Першко// Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 119-122 (319 с.) 
 35. Першко І.О. Використання технологій дистанційного навчання при викладанні біологічної фізики у фармацевтичному коледжі / В.А. Болух, І.О. Першко// Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., присв. 100-річчю НФаУ «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол.: А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021 – с. 669-671
 36. Першко І.О. Цитохроми р450: еволюція та недоліки функціонування ферментативної системи / І.О. Першко// Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць / за заг. ред. Т.В. Єрмошиної, О.В. Павлюченко, С.Ю. Шевчук. Житомир : Видавець ПП «Євро-Волинь», 2021. 208 с., С. 18-21 
 37. Першко І.О. Використання веб-серверів у роботі зі студентами заочної форми навчання / І.О. Першко, Н.А. Тодосійчук // Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 311-315 
 38. Першко І.О. Особливості підготовки студентів фармацевтичного коледжу до ДПА з біології. /Новицька М.С., Першко І.О., Стельмах І.М. // «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми:КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. 216 с., С. 157-160
   

 

Методична робота 

 1. Основи ґрунтознавства в схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / укладач І.О. Першко. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016. – 68 с. (рекомендовано до друку науково-методичною радою ЖДУ ім. І.Франка, протокол № 11 від 24 червня 2016 року) 
 2. Студентська олімпіада з біології метод. рек. до організації та проведення/ За заг.ред. Киричук Г.Є. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім..І.Франка, 2016. – 461 с. (протокол вченої ради ЖДУ № 9 від 22.04.2016 р.)
 3. Конспект лекцiй з навчальної дисциплiни «Грунтознавство» для студентiв природничого факультету напрямку пiдготовки 091 «Бiологiя» / Укладач: I.О. Першко. – Житомир: Вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2017. – 72 с. (рекомендовано до друку науково-методичною радою ЖДУ ім. І.Франка, протокол № 13 від 26 травня 2017 року)
 4. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Грунтознавство» / I.О. Першко. – Житомир: Вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2017. – 80 с. (рекомендовано до друку науково-методичною радою ЖДУ ім. І.Франка, протокол № 13 від 26 травня 2017 року).