Шляніна Алла Володимирівна
Шляніна
Алла
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

«викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 28 червня 1965 року. У 1987 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, природничий факультет за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» (диплом ЖВ-І №125131 від 30.06.1987 року). З 1990 року - викладач хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С. Протасевича; виконувала обов’язки куратора навчальних груп, секретаря педагогічної ради (з 2006 р. по 2012 р.), голови ради кураторів («Фармація» - 11 класів); є завідувачем лабораторії аналітичної хімії ( з 2005 р.), головою ЦМК хімічних дисциплін (з 2012 р.). 

Початок роботи в коледжі: з вересня 1990 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Аналітична хімія (28.09-24.10.2015 р.); посвідчення № 27 від 24 жовтня 2015 р. 

Наукова, методична робота: підвищення професійної компетентності та методичної майстерності.

Нагороди: Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р., 2015 р., 2017 р.). 
Подяка  КВНЗ  ЖБФК (2018 р.).

Видання:

 1. Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: Навчальний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 304 с.
 2. Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально – методичний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2017. ¬– 72 с.
 3. Бойчук І.Д., Шляніна А.В., Гирина Н.П., Туманова І.В. Аналітична хімія: Навчально – методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 87 с.
 4. Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.
 5. Аналітична хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
 6. Шляніна А.В. Практикум з аналітичної хімії: Навчальний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 141 с.
 7. Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: навчальний посібник, 2-е видання/К.: ВСВ «Медицина», 2019.  304 с.
 8. Бойчук І.Д., Мельник О.Ф., Шелюк І.О., Шляніна А.В. Збірник конспектів лекцій із загальної та неорганічної хімії. Житомир: ПП «Рута», 2022. 208 с., рекомендований педагогічною радою Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу для студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітнього рівня перший (бакалаврський). 
 9. Кичкирук О.Ю., Шляніна А.В., Кусяк Н.В. Аналітична хімія: навчальний посібник. Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, ПП «Євро-Волинь», 2022. 240с., рекомендований вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка для здобувачів освіти природничих, фармацевтичних, медичних факультетів вищих закладів освіти І-ІІІ рівнів акредитації.

Статті:

 1.  Шляніна, А.В., 2018. Формування екологічної культури: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І. Франка, травень 2018 р. С.394.
 2. Шляніна, А.В., 2017. Професійна мораль як основа якісної підготовки фахівців: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи в майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський медичний коледж, 14.02 - 05.03.2017 р. С. 185-186. 
 3. Шляніна, А.В., 2016. Стимули, як рушійна сила мотивації навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. C. 282-284.
 4. Шляніна, А.В., 2015. З досвіду використання навчально-методичної продукції на заняттях аналітичної хімії: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», Сумський медичний коледж, 12.01 – 07.03.2015 р. С. 295-297.
 5. Шляніна, А.В., 2014. Сімейно-родинне виховання студентів: Навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді», Сумський державний університет, січень 2014 р. С.139-140.
 6. Alla Shlianina, Iryna Shelуuk, Svіtlana Mulenko, Elena Shemet. The role of educational work in educational institutions in order to prevent the influence of harmful factors on the human body/ Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2021. № 6 (45). Р.35-39.
 7. Котюк Л.А., Іващенко І.В., Шляніна А.В., Борисюк Б.В. Еколого-біологічні особливості ароматичних рослин родини lamiaceae martynov в умовах центрального Полісся України. Екологічні науки: науково-практичний журнал / гол. ред. О.І. Бондар. Київ: Видавничий дім «Гельветика». 2022. № 1(40). С.71-77.
 8. Шиманська Д.А., Шляніна А.В. Біологічна активність та клінічне застосування цинку у медицині. Хімія: від теорії до практики: матеріали ІІ Всеукраїнської. наук.-практ. студ. Конф., м. Харків, 16 травня 2019. / за ред. І.В. Коломієць. Харків: Коледж НФаУ, 2019 р. С. 92-95. 
 9. Шляніна А.В. Екологічно небезпечна дія ліків. Довкілля і здоров’я: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.,  м. Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р./ за ред. проф. С. Н. Вадзюка: ТДНМУ, Тернопіль, 2019. С.111-112. 
 10. Зубрицька Л.О., Хранівська В.О., Шляніна А.В. Вплив порушення екологічної рівноваги на якість лікарських засобів. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 7-8 листопада 2019 р. / редкол.: А. А. Котвіцька та ін. Xарків: НФаУ, 2019.  С.193-194. 
 11. Шляніна А.В. Пошуково-дослідницька діяльність здобувачів освіти як шлях якісної підготовки фахівців. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 29-30 січня 2021р./ редкол.: С.К. Бурма. Київ: ГО Інститут інноваційної освіти, 2021. С. 66-70. 
 12. Шляніна А.В., Хранівська В.О., Муленко С.М., Приступко О.М. Застосування класичних та інструментальних методів ідентифікації лікарських засобів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків: НФаУ, 2021.  С. 297-298.
 13. Шляніна А.В. Упровадження нових норм академічної культури. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота», 24–25 грудня 2021 р. Львів, 2021. С. 35-38.
 14. Хранівська В.О., Шляніна А.В. Вплив факторів навколишнього середовища на динаміку накопичення ефірних олій в ЛРС м’яти перцевої. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 18 лютого 2022. Т. 2.  С. 266-267.
 15. Шляніна А.В., Гончарук С.В. Академічна свобода як основа якісної освіти та демократії. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 р./редкол. : І.Д. Бойчук, – Житомир: Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, 2022.  С. 153-158. 
 16. Кугитко М.О., науковий керівник Шляніна А.В. Біогенний елемент психічного здоров’я. Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук: матеріали ІІ Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., м. Житомир: Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, 24–25 лютого 2022 р. Житомир, 2022.  С. 124-128. 
 17. Шляніна А.В., Гаєвська О.В. Застосування хроматографічних методів для аналізу якості лікарських засобів. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, ЖДУ ім. Івана Франка. 5 жовтня 2022 р. С. 122-125.