Шелюк Ірина Олександрівна
Шелюк
Ірина
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Фізична та колоїдна хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат хімічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 27.05.1982 року. У 2000 році закінчила Житомирське базове медичне училище за спеціальністю „Сестринська справа”. З 2000 р. по 2006 р. навчалася у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії (диплом ТМ №30314355 від 30 червня 2006 р.). З 2005 року - викладач хімічних дисциплін Житомирського базового фармацевтичного коледжу. Виконувала обов’язки куратора групи, є завідувачем лабораторії. 

Початок роботи в коледжі: з серпня 2005 року.

Навчання в аспірантурі: з 2006 року по 2010 рік навчалася в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за спеціальністю 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки», по завершенню якої присуджено науковий ступінь кандидата  хімічних наук (рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 р., диплом ДК № 005326).

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія арсенідів і стибідів галію та індію з водними розчинами Н2О2–НВr–розчинник». 

Інформація про стажування: Міжгалузевий інститут ПК спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі. «Новітні інноваційні технології у вищій школі», свідоцтво ПК 01597997/01102-17 від 29 грудня 2017 року.  

Наукова, методична робота: участь у роботі  Житомирського територіального відділення МАН України, секція хімії.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях та інші види роботи: є науковим керівником та членом журі науково – дослідницьких робіт учнів Житомирського територіального відділення МАН України.

Видання:

 1. Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.
 2.  Фізична та колоїдна хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, спеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
 3. Бойчук І.Д., Мельник О.Ф., Шелюк І.О., Шляніна А.В. Збірник конспектів лекцій із загальної та неорганічної хімії. Житомир : ПП «Рута», 2022. 208 с.

Публікації: 

 1. Tomashik Z.F., Shelyuk I.A., Tomashik V.N., Okrepka G.M., Moravec P., /Etching Behavior of GaAs, GaSb, InAs, and InSb in Aqueous H2O2 – HBr – Ethylene Glycol Solutions, Inorganic Materials, 2012, vol. 48, №9, рр. 867 – 871.
 2.  Шелюк І.О., Томашик З.Ф., Томашик В.М., Денисюк Р.О., Стратійчук І.Б. Хімічне травлення поверхні монокристалів GаАs, GaSb, ІnАs та ІnSb травильними композиціями Н2О2–НВr–цитратна кислота. // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №1. – С. 110-114. 
 3. Шелюк І.О., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Стратийчук І.Б., Денисюк Р.О. Хімічна взаємодія монокристалів GаАs, InAs, InAs (Sn), GаSb та ІnSb з водними розчинами Н2О2–HBr // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т.12, №2. – с.411-415.
 4. Томашик В.М., Шелюк І.О., Томашик З.Ф. Хіміко-динамічне полірування GaAs, GaSb, InAs та InSb травниками Н2О2–НВr–тартратна кислота // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології». – Кременчук (Україна). – 2010. – с.116-117.
 5. Шелюк И.А., Томашик З.Ф., Томашик В.Н., Лукиянчук Э.М. Химическое травление InSb водными растворами Н2О2–НВr–органическая кислота // 21-я Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения. – Москва (Россия). – 2010. – с. 126-127.
 6.  Шелюк І.О., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Денисюк Р.О. Хімічне травлення нелегованого та легованого станумом InAs розчинами систем Н2О2–НВr–лимонна (винна) кислота // Регіональна науково-практична конференція “Житомирські хімічні читання–2010”, – Житомир (Україна). – 2010. – с. 30-32. 
 7. Томашик З.Ф., Шелюк И.А., Томашик В.Н., Окрепка Г.М., Чернюк А.С., Денисюк Р.А., Моравец П. Химико-механическое полирование полупроводников типа АIIIBV бромвыделяющими растворами. // Вопросы химии и химической технологии. – 2010. – №4. – с. 119-122.
 8. Томашик З.Ф., Шелюк И.А., Томашик В.Н., Стратийчук И.Б., Чернюк А.С. Химико-динамическое полирование монокристаллов GaAs, GaSb, InAs и InSb травителями Н2О2–НВr–молочная кислота. // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – №5. – С. 117-120.
 9.  Шелюк І.О. Хіміко-механічне і хіміко-динамічне полірування монокристалів типу АIIIBV з розчинами потрійних систем H2O2 – HBr – етиленгліколь та H2O2 – HBr – лактатна кислота // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2009». – Київ (Україна). – 2009. – с. 57-59.
 10. Шелюк І.О., Лукіянчук Е.М., Томашик В.М. Хіміко-механічне полірування травниками Н2О2–НВr–лактатна кислота // ХІІ Міжнародна конференція «Фізика і технологія тонких плівок і наносистем». – Івано-Франківськ (Україна). – 2009. – с. 110-111.
 11. Томашик В.М., Шелюк І.О., З.Ф. Томашик, І.Б. Стратійчук Хімічне полірування монокристалів GaAs, GaSb, InAs та InSb травниками Н2О2–НВr–цитратна кислота // ІV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Запоріжжя (Україна). – 2009. – с. 122-123.
 12.  Шелюк І.О., Томашик З.Ф., Томашик В.М., Стратійчук І.Б., Окрепка Г.М. Розчинення для нелегованих та легованих монокристалів ІnАs в травильних композиціях Н2О2–НВr–лактатна кислота // ХVIІ Українська конференція з неорганічної хімії, Львів, – 2008. – с. 180.
 13. Шелюк І.О., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Чернюк О.С., Окрепка Г.М. Взаємодія напівпровідників типу АIIIBV з розчинами H2O2 – HBr // Регіональна науково-практична конференція “Житомирські хімічні читання–2008”. – Житомир (Україна). – 2008. – с. 5.
 14. Шелюк И.А., Томашик З.Ф., Томашик В.Н. Химическое взаимодействие монокристаллов GаАs, GаSb и ІnSb с водными растворами H2O2–HBr–молочная кислота // IV Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (Фагран-2008). – Воронеж (Россия). – 2008. – с. 540-542.
 15. Шелюк І.О., Лукіянчук Е.М. Формування полірованих поверхонь монокристалів GaAs, GaSb, InAs та InSb травильними композиціями H2O2 – HBr – етиленгліколь // Всеукраїнська конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство, матеріали та технології». – Київ (Україна). – 2008. – с. 284.
 16.  
 17. Муленко, С.М.  Шелюк І.О., 2018. Місцевоанестезуючі засоби в медицині та фармації: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І.Франка,  травень 2018 р. С. 232 – 233.
 18. Шелюк,  І.О., Муленко, С.М., 2016. Особливості застосування хроматографії в фармацевтичному аналізі та в медицині: збірник матеріалів  обласної міжвузівської науково-теоретичної конференції «Біологічна роль поверхневих та адсорбційних явищ, їх застосування в медицині», Житомир: Вид-во ЖІМ. –  листопад  2016 р. С. 31 – 34. 
 19.  Шелюк, І.О., Шелюк, А.В., 2016. Використання хмарних технологій в навчальному процесі, як перспективні інновації в педагогіці:  збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», КВНЗ ЖБФК, лютий 2016 р. С. 278-280.
 20. Томашик З.Ф., Шелюк І.О., Чайка М.В., Томашик В.М. Хімічне розчинення монокристалів GaAs, InAs, InAs (Sn), GaSb та InSb у травильних композиціях H2O2 – HBr – тартратна кислота. Вопросы химии и химической технологии. 2020. № 4. С. 163-171. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-131-4-163-171
 21. Shlianina A., Shelyuk I., Mulenko S., & Shemet O. The role of educational work in educational in institutions order to prevent the influence of harmful factors on the human body. ScienceRise: Pedagogical Education. 2021. (6 (45). С. 35–39. DOI: 10.15587/2519-4984.2021.249006
 22. Мельник О., Муленко С., Шелюк І. Естетичне виховання у процесі професійного становлення майбутніх фармацевтів. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. С. 92-98.
 23. Мельник О.Ф., Шелюк І.О. Екологізація змісту фармацевтичної освіти в процесі вивчення хімічних дисциплін. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. Харків: Вид-во НФаУ, 2019. Випуск 6. С. 319-324.
 24. Муленко С.М., Шелюк І.О. Роль on-line тестування для оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти. Актуальні питання забезпечення якості освіти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. Житомир, 2021. 319 с., С. 275-276.
 25. Муленко С.М., Шелюк І.О. Застосування в промисловій косметології слизу равликів Achatina fulica. Нове сторіччя: здобутки та перспективи : збірник матеріалів науково – практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету / Редак. кол.: А.А. Котвіцька та ін. Харків, 2021. 770 с., С. 95-96.
 26. Мельник О.Ф., Шелюк І.О.. Наукова освіта в процесі в процесі формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів. Наукова освіта: традиція і сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). Київ, 2021. Інститут обдарованої дитини НАПН України. C. 133-139.
 27. Зубрицька Л.О., Шелюк І.О., Муленко С.М. Косметична хімія як складник хімічної компетентності майбутніх фахівців – фармацевтів. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. Конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. Ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 55-60.