Приступко Ольга Миколаївна
Приступко
Ольга
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Вступ у фармацію»
«Фармацевтична хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач І кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 01.01.1988 року. У 2008 році закінчила Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича за напрямом підготовки «Фармація» та здобула кваліфікацію бакалавра фармації (диплом ТМ №34925751 від 03.07.2008 р.). У 2011 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора (диплом ХА № 39995236 від 25.02.2011 р.).     З жовтня 2008 року працювала лаборантом Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича; з вересня 2012 року переведена на посаду викладача фармацевтичних та хімічних дисциплін. З 2017 року – відповідальний секретар приймальної комісії КВНЗ ЖБФК. Виконує обов’язки куратора групи.

Початок роботи в коледжі: з жовтня 2008 року. 

Інтернатура: Українська військово-медична академія Міністерства оборони України за спеціальністю «Загальна фармація», 20011-2012 рр., (сертифікат №002669 від 28.02.2012 р.). 
Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Фармацевтична хімія (28.09 – 24.10.2015 р.), посвідчення №16 до диплому ХА № 39995236 від 24.10.2015 року.

Навчання в магістратурі: з 2015 року по 2017 рік навчалася в ННІ педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2017 році захистила кваліфікаційну роботу на тему: «Педагогічні умови формування навчальної мотивації у студентів при вивченні фармацевтичної хімії» та отримала диплом магістра, професійна кваліфікація – викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077344 від 15.10.2017 р.).

Нагороди: Почесна грамота управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Житомирської обласної ради (2018 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. – 192 с. 
2.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/ К.: ВСВ “Медицина”, 2017. 114 с.

Публікації:

 1. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М., Приступко О.М., Завадська Н.П., Степанчук Л.С. Аналіз стану сформованості соціокультурної компетентності при підготовці майбутніх фармацевтів / Ходаківська В.П., Сеньків Н.М., Приступко О.М., Завадська Н.П., Степанчук Л.С.// Педагогічні науки: теорія та практика. –2021. – №3. – С. 173-181. 
 2. Приступко О.М. Формування навчальної мотивації студентів коледжу у процесі вивчення фармацевтичної хімії засобами використання соціальних мереж. Збірник Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання: [збірн. наук. праць молодих дослідників] // за ред. Н.Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 3. – 144 с. (с. 101).
 3. Приступко О.М., Сеньків Н.М. Використання аспектів e-learning при викладанні фахових фармацевтичних дисциплін. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, том 2, с.452.
 4. Приступко О.М. Цифрова культура педагога у процесі викладання в умовах дистанційного навчання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, с.654.
 5. Приступко О.М., Хранівська В.О. Дистанційне навчання – пріоритетний метод в освіті сьогодення. Матеріали ХІ-ої Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому».
 6. Шляніна А.В., Хранівська В.О., Муленко С.М., Приступко О.М. Застосування класичних та інструментальних методів ідентифікації лікарських засобів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 770 с., С. 297-298.
 7. Валентина Хранівська, Ольга Приступко, Світлана Муленко. Актуалізація фармацевтичної хімії у фармацевтичній освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 72. 59 с., С. 45-46.
 8. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М., Приступко О.М. Характеристика фармацевтичної промисловості в Україні. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27 – 29, London, Great Britain. 210 p., С. 131- 133.
 9. Дунаєвська О.Ф., Гончарук С.В., Зубрицька Т.Р., Приступко О.М., Ренкеу О.С., Тарасенко Е.В. Екстемпоральна рецептура аптек міста Житомир та особливості виготовлення лікарських форм. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції, м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. - Х. : Видво НФаУ, 2021. – 551 с. (Серія «Наука»). С. 304-305.
 10. Зубрицька Т.Р., Приступко О.М. Інтегративний підхід до фахової підготовки фахівців фармації. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С.60-64.
 11. Мельник О.Ф., Приступко О.М. Діяльність студентського самоврядування як реалізація принципів студентоцентризму та демократизації. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С.379-385.