Процюк Ірина Євгенівна
Процюк
Ірина
Євгенівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
«Латинська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

Біографія: Народилася 07 лютого 1979 року в м. Житомирі. У 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 16187683 від 30 червня 2001 року). У 2007 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 32527360 від 30 червня 2007 року). З вересня 2004 року – викладач КВНЗ ЖБФК. У 2007 році призначена на посаду голови ЦМК філологічних дисциплін, яку займає і до сьогодні. З 2015 року – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2018 року член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2004 року.

Навчання в аспірантурі: з листопада 2015 року аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах»

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», 2015 р.; аспірантура, кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Франка, з 2015 року; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, англійська мова, 2017р.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження розвитку соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжі.

Нагороди:
Грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, 2009 рік;
Подяка КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» 2017, 2018 роки.

Видання:
Процюк, І.Є. Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists : підручник / І. Є. Процюк, О. П. Сокур, Л. С. Прокопчук. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 448 с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Латинська мова: навчальний посібник / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017р. – 224с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Публікації:

 1.  Процюк, І.Є., 2016. Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: наук. журн. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С.107 – 113.
 2.  Процюк, І.Є., 2016. До проблеми аналізу базових понять соціокультурної компетентності майбутнього фахівця. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., № 89 (1). Київ. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. С. 178 – 183.
 3. Процюк, І.Є., 2018. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки. Симпозіум україністів: мова, література, культура: Науковий збірник університету ім. Палацького, м. Оломоуцьк, Чехія, №8. С. 275 – 208. 
 4. Процюк, І.Є., 2018. Особливості формування соціокультурної компетентності особистості. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, №3. С. 113 – 118.
 5. Процюк, І.Є., 2018. Основи морального та етичного виховання в соціокультурному аспекті професійної підготовки майбутнього фармацевта. Проблеми освіти: зб. наук. пр. / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, № 88 (2). Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД». С. 154 – 161.
 6. Процюк, І.Є., 2017. Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів в процесі фахової підготовки. Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України, № 87. Житомир : Вид. О.О. Євенок. С. 221 – 227.
 7. Процюк, І.Є., 2016. Родина як соціокультурне середовище виховання дитини. Інтеграція родинного виховання національних меншин Поліського регіону / Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 32 – 37
 8. Процюк, І.Є., 2016. Ефективне навчання іншомовному спілкуванню майбутніх фармацевтів з урахуванням соціокультурного аспекту. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 200-202.
 9. Процюк, І.Є., 2015. До проблеми формування соціокультурної компетентності студентів-фармацевтів в процесі фахової підготовки. Андрагогічний вісник: науковий електронний журнал. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. №6. С. 132 – 140.
 10. Процюк, І.Є., 2016. Формування позитивної мотивації майбутніх фармацевтів до міжкультурної комунікації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів», Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 289 – 295.
 11. Процюк, І.Є., 2017. Соціокультурна компетентність майбутнього фармацевта як запорука успішної професійної діяльності. Проектування розвивального освітнього середовища Полісся: регіональний аспект. Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 45 – 49.
 12. Процюк, І.Є., 2017. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», Харків: Вид-во Харківський коледж національного фармацевтичного університету. С. 195 – 198.
 13. Процюк, І.Є., 2017. Професінно-орієнтоване навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі фармацевтичного профілю. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: збірник матеріалів конференції / редкол.: Г. Л. Губарєв (голова) [та ін.]. Житомир: вид. О. О. Євенок. С. 64 – 68. 
 14. Процюк, І.Є., 2010. Використання інноваційних технологій під час вивчення англійської мови в процесі підготовки майбутніх фармацевтів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. Житомир. Держ. Ун-т ім. І. Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, № 54. С. 108 – 111. 
 15. Процюк, І.Є., 2015. Мотивація як основний фактор успішного вивчення англійської мови майбутніми фармацевтами. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста» – Суми: Сумський медичний коледж. С. 194 – 196.
 16. Процюк І. Є. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки. Симпозіум україністів: мова, література, культура : наук. зб. Університет ім. Палацького. Оломоуцьк, Чехія, 2018. № 8. С. 275-208.
 17. Процюк І.Є. Особливості формування соціокультурної компетентності особистості. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2018р. №3. 168 с., С. 113–118.
 18. Процюк І. Є. Основи морального та етичного виховання в соціокультурному аспекті професійної підготовки майбутнього фармацевта. Проблеми освіти : збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018. Вип. 88. ч. ІІ. 346 с., С. 154-161. 
 19. Процюк І.Є, Козаченко Р.О., Сокур О.П. Формувальне оцінювання на заняттях з гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. № 1 (105). 480 с., С. 259 – 267. 
 20. Мороз Ольга, Осінська Жанна, Плохотнюк Оксана, Процюк Ірина. Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-вп СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 2 (106). 529 с., С. 329–340. 
 21. Суворова Л.К., Музичук В.В., Процюк І.Є. Реалізація принципів модульного навчання в процесі формування комунікативної компетентності у студентів фармацевтичних освітніх закладів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вип. 83. Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2021. 266 с., С. 174–178.
 22. Березюк Олена, Березюк Юлія, Процюк Ірина. Умови реформування слов’янської освіти в педагогічних працях Вацлава Пршигоди та Євгена Рихліка. Українська полоністика. Педагогічні дослідження. Випуск 19 : зб. наук. праць. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 151–159. 
 23. Бойчук Ірина, Болух Віра, Козаченко Галина, Процюк Ірина. Створення моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с.
 24. Процюк І.Є. Сутнісна та структурна характеристика соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів. Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх фармацевтів в умовах інноваційного освітнього процесу : зб. наук. праць. за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С. 48-54.
 25. Процюк, І.Є. Дидактичні основи формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів в вищій школі. Дидактичні основи реформування освіти у вищій школі : збірник наукових праць, за ред. О.С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020 р. 120 с., С. 20 – 28.
 26. Козаченко Г.В., Процюк І.Є. Міжкультурна комунікація як складник професійної компетентності фахівців фармацевтичної галузі. International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 296 pages. Р. 219 – 222.
 27. Болух В.А., Козаченко Г.В., Процюк І.Є. Змістова структура професійно-педагогічної компетентності викладача закладу фахової передвищої освіти. Актуальні питання забезпечення якості освіти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. Житомир, 2021. 319 с., С. 233-238. 
 28. Protsiuk I.Ye., Kozachenko R.O. Information technologies as a means of individual and variative education. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. P. 28-29. 124 p. 
 29. Процюк І.Є. Іноземна мова в системі підготовки фахівців-фармацевтів. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 403 с., С. 89-93.