Плохотнюк Оксана Олексіївна
Плохотнюк
Оксана
Олексіївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Українська література»
«Українська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 13 липня 1981 року в м. Коростишів Житомирської області. У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом ТМ № 25665859 від 30 червня 2004 року). З 2007 року – викладач КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2007 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», українська мова (за професійним спрямуванням), 2015 рік; Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти, українська мова та література, 2017 рік.

Наукова, методична робота: інноваційні підходи у вивченні літератури періоду модернізму (кінець XIX – початок XX).

Нагороди:
Подяка КВНЗ «ЖБФК», 2017р., 2018р; 
Подяка за участь у Всеукраїнській студентсько-учнівській науково-практичній конференції «Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація», м. Бердичів, КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» ЖОР, 2018 р.

Друковані праці:
Плохотнюк, О. О., 2016. Сучасне мультимедійне заняття. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 194-195.

Публікації:

  1. Козаченко Г. В., Плохотнюк О. О. 2010. Ситуативні завдання як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції " Менеджмент у медсестринстві", яка проходила на базі Житомирського інституту медсестринства. С. 45-46
  2. Плохотнюк О. О., Клязника В. М., Мороз О. Г., Осінська Ж. В., 1 збірник , 2019. Сучасні аспекти мовленнєвої компетенції викладача. Народна освіта. Електронне наукове фахове видання.
  3. Козаченко Г.В., Плохотнюк О.О., Суворова Л.К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови та літератури. Народна освіта. №1 (40),2020.
  4. Мороз Ольга, Осінська Жанна, Плохотнюк Оксана, Процюк Ірина. Формування технологічних умінь майбутніх  фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу. Науковий журнал. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Збірник № 2, 2021 рік.
  5. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Музичук В.В. Використання елементів фрирайтингу на заняттях з української мови та літератури. Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти: матеріали науково-практичної конференції / за ред. проф. О.Є. Антонової, проф. О.А. Кучерук, проф. В.М. Мойсієнко, проф. О.О. Юрчук. Житомир ПП «Рута», 2020. С. 180. 284 с.
  6. Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Зубенко О. Інклюзивна освіта як один із чинників гуманізації освітнього середовища. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – 319 с., С. 291-295. 
  7. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О. Комунікативна компетентність у фармацевтичній освіті. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи» / 2021р. / Ред кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 770 с., С. 699-701.
  8. Мельник О.Ф., Плохотнюк О. О. Національно-патріотичне виховання як вагомий чинник професійного становлення особистості. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО, матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2022. Ч. 2. 332 с., С. 209-214.
  9. ПлохотнюкО.О. Мультимедійні технології на заняттях з української мови та літератури: матеріали Міжнародно науково-практичної конференції, м. Одеса, 25–26 лютого 2022 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2022. – 148 с., С. 26-29.    
  10. Плохотнюк О.О. Використання сервісу GOOGLE CLASSROOM на заняттях української мови та літератури. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 319-323.