Музичук Валентина Валеріївна
Музичук
Валентина
Валеріївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Зарубіжна література»
«Українська література»
«Українська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат філологічних наук, викладач, спеціаліст.

Біографія: Народилася 12 жовтня 1981 року в с. Горопаї Любарського району Житомирської області. У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та історія" та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та історії і зарубіжної літератури (диплом ТМ №25704340 від 30 червня 2004 року). З вересня 2005 р. по серпень 2006 р. працювала вчителем історії у Житомирській ЗОШ №32. З червня 2007 р. по серпень 2015 р. – лаборант і за сумісництвом викладач історії та соціології у Житомирському державному технологічному університеті. З 2015 року працювала за сумісництвом викладачем у КВНЗ "Житомирський базовий фармацевтичний коледж". З 2016 року – викладач у КВНЗ ЖБФК. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2015 року (за сумісництвом), із 2016 року на постійній основі.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2010 року навчалась в Інституті літератури ім. Т.  Г. Шевченка НАН України на відділі класичної літератури.

Інформація про стажування: відсутня

Наукові інтереси: український літературний процес початку ХХ ст., драматургія модернізму.

Нагороди: 
Подяка від КЗ "Бердичівський педагогічний коледж" ЖОР (8 листопада 2018 р.)

Міжнародні видання:

 1. Історія як спосіб розв'язання національної проблеми у драматургії Гната Хоткевича. Spheres of culture. Lublin, 2015. Volume XI. Р. 107 – 112
 2. Muzychuk V. V. Vіsualization of artistic spase in the historical drama of  Hnat Khotkevych. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Volume 2. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 750 p. Р. 714-740. 

Піблікації

 1.  Музичук В. В. Морально-етична проблематика у маловідомих драмах Г. Хоткевича. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К: Інститут літератири ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. Випуск 14. С. 240 – 244.
 2. Музичук В. В. Тема опришківсього руху у драматургії Гната Хоткевича. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. С. 180 – 189.
 3. Музичук В. В. Художня інтерпретація історичної особистості в тетралогії Г. Хоткевича "Богдан Хмельницький" . Наукові праці: Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство.  Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Т. 166. Вип. 154. С. 84 – 88 
 4. Музичук В. В. Співвідношення історичної та художньої правди у драмі Гната Хоткевича "Рогнідь". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. Випуск 19. С. 16 – 20.
 5.  Герасимчук В. В. Проблема морального максималізму в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" і драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан". Творчі світи Тараса Шевченка : Збірник студентських наукових робіт. Житомир, 2005. Вип. 2. С. 17 – 19
 6. Музичук В. В. Образ Ярославни в драмі Г. Хоткевича "О полку Ігоревім" "Слово о полку Ігоревім" та його доба. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. Галич, 2007. С. 79 – 83.
 7.  Музичук В. В. Національна історія – предмет дослідження Гната Хоткевича. Тези ХХХV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 25-28 травня 2010 року: в 2-х т. Житомир: ЖДТУ, 2010. Т. 2. С. 191 – 192.
 8. Музичук В. В. Художнє осмислення екзистенціалу страху в драмах Г. Хоткевича. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Філологічні науки, 2019. Вип. XVІІІ. С. 27 – 38.
 9. Суворова Л.К., Музичук В.В., Процюк І.Є. Реалізація принципів модульного навчання в процесі формування комунікативної компетентності у студентів фармацевтичних освітніх закладів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вип. 83. Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2021. 266 с. С. 174–178. 
 10. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Музичук В.В. Використання елементів фрирайтингу на заняттях з української мови та літератури. Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти: матеріали науково-практичної конференції / за ред. проф. О.Є. Антонової, проф. О.А. Кучерук, проф. В.М. Мойсієнко, проф. О.О. Юрчук. Житомир ПП «Рута», 2020. С. 180. 284 с.
 11. Музичук В.В. Технологія «перевернутого класу» як спосіб розвитку критичного мислення в закладах фахової передвищої освіти. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – 319 с., С. 188-192. 
 12. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Музичук В.В. Актуалізація вивчення основ академічного письма в закладах фахової передвищої освіти. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с. С. 64-67 
 13. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Музичук В.В. Розвиток критичного мислення на заняттях з української літератури в закладах фахової передвищої освіти (В. Стефаник «Камінний хрест»). Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Чернігів, 21-22 лютого 2022 року. Чернігів: ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», 2022.