Козаченко Галина Вікторівна
Козаченко
Галина
Вікторівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Українська мова»
«Українська мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

методист коледжу, кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

Біографія: Народилася 18 січня 1973 року у Житомирській області. У 1995 році закінчила Вінницький педагогічний інститут та здобула кваліфікацію «учитель української мови та літератури» (диплом ЛМ ВЕ № 000160 від 30 червня 1995 року). З вересня 1994 року – викладач КВНЗ ЖБФК. У 2004 році призначена на посаду методиста коледжу, яку займає і до сьогодні. З 2015 року – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (диплом ПК №033 від 06.09.2018р.). З 2004 року – член міжнародної громадської організації «Конгрес захисту української мови». 

Початок роботи в коледжі: з вересня 1994 року.

Навчання в аспірантурі: з листопада 2015 року аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Захистила дисертацію у 2019 році (Житомирський державний університет імені Івана Франка. Диплом кандидата педагогічних наук. ДК № 056485 від 26 лютого 2020 року за спеціальністю Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу»).

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», українська мова, 2014 рік (03.02-01.03); аспірантура, кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Франка, з 2015 року.

Аспірантура, кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Франка; 13.00.04. Теорія і методика професійної освіти, без відриву від виробництва, державна форма навчання; наказ про зарахування №353 к (ос) з 13.11.2015 до 30.09.2019. 

ІПКСФ НФаУ «Сучасні технології навчання», українська мова (за професійним спрямуванням). Посвідчення №45 до диплому №ЛМВЕ 000160 від 07 березня 2019 року. 108 годин

ЖДУ імені Івана Франка, «Інноваційні та управлінські основи діяльності керівників та педагогічних працівників закладів освіти», методист; свідоцтво № 02125208/000014-19 від 11. 03. 2019 року. 180 годин.

КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. Програма ПК вчителів (викладачів) української мови та літератури. Свідоцтво ЗСО № 02139713/ 9774-20 від 09 жовтня 2020 року. 30 годин

Неформальна освіта за визнанням педагогічною радою ЖБФФК як ПК, протокол № 6 від 29.11. 2021 року (75 години):
1.    Сертифікат № WSA/2021/04/34 від 23 лютого 2021 року. Міжнародне стажування «Формування компетенцій та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача вищого професійно-технічного навчального закладу» в рамках програми підвищення кваліфікації. Вища школа агробізнесу, м. Ломж, Польща. Форма участі – дистанційна. 6 годин.
2.    Сертифікат від 25 березня 2021 року. І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук». Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради. Форма участі – дистанційна. 8 годин.
3.    Сертифікат від 14 квітня 2021 року. І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентоцентроване навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти: стан і перспективи». Чернівецький медичний фаховий коледж. Форма участі – дистанційна. 4 години.
4.    Сертифікат № FC-2324080-Cz від 24 квітня 2021 року. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики». Полонський університет, м. Ченстохов, Польща. Форма участі – дистанційна. 15 годин.
5.    Сертифікат № 040/21 від 03 червня 2021 року. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення якості освіти». ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського Національного торговельно-економічного університету». Форма участі – дистанційна. 12 годин.
6.    Сертифікат № ІТМЕ-030238 від 16 червня 2021 року. ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн – форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». Національний центр «Мала академія наук України». Форма участі – дистанційна. 15 годин.
Сертифікат ГО «Прометеус» від 18 листопада 2021 року. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Форма навчання – дистанційна, 15 годин.
КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, програма ПК вчителів (викладачів) української мови та української літератури. Свідоцтво ЗСО № 02139713/2491-22 від 12. 03. 2022 року. 30 годин.
 


Наукові інтереси та досягнення: дослідження розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю коледжу.

Нагороди:
Подяка МОЗ України, 2013, 2017 рік;
Грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2013, 2015 роки;
Подяка Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2013, 2018 роки;
Грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, 2017 рік;
Подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2018 рік.

І. Видання
Навчальний підручник:
1.    Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / Г.В. Козаченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. 336 с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.
2.    Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / Г.В. Козаченко. К.: ВСВ «Медицина», 2013. 336 с. (перше видання підручника 2013 року). Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.
Науково-методичні матеріали:
1.    Козаченко Г.В. Концепція розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу / Г.В. Козаченко. – Житомир: в-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 24 с.
2.    Козаченко Г.В. Методичні рекомендації для викладачів з викладання навчальних дисциплін в контексті запровадження нових стандартів освіти на засадах компетентнісного підходу / Г.В. Козаченко – Житомир: в-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 40 с.
ІІ. Монографії

  1. Boichuk I.D., Kozachenko H.V . Development of pharmaceutical profile teacher’s pedagogical competence in the system of scientific and methodological work of the institution of professional pre-higher education. European potential for the development of pedagogical and psychological science : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021 . 436 p., Р. 1-65. www.cuesc.org.ua

ІІІ. Статті, надруковані у журналах, що входять до переліку фахових видань України
 
1.    Бойчук І.Д., Болух В.А., Козаченко Г.В., Процюк І.Є. Створення моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с., С. 

2.    Бойчук Ірина, Козаченко Галина. Реалізація студентоцентрованого навчання як сучасної парадигми освітнього процесу закладів вищої та фахової передвищої освіти. Педагогічні науки: теорія і практика, інноваційні технології: наук. журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-вп СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. № 2 (106). 2021. 529 с., С. 182-193.https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/22021

3.    Бойчук І.Д., Болух В.А., Козаченко Г.В. Силабус як реалізація права здобувачів освіти на вибір освітнього компонента. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип. 94. С. 36-42. 332 с.
https://drive.google.com/file/d/1enknb3yJHr9rh_P18aAzR3JD251x6NIi/view

4.    Козаченко Г.В., Плохотнюк О.О., Суворова Л.К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови та літератури.. Народна освіта, [online] №1 (40). 2020. www.narodnaosvita.kiev.ua.
5.    Козаченко Г.В. Критерії, показники і рівні розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (76), Issue: 187, 2019 Feb. с. 40-44. https://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_vii_187_76.p…
6.    Козаченко Г.В. Особливості моделі розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Педагогічні науки. № 73. 2019. с. 148-154. 
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12856/1/KOZACHENKO.pdf

7.    Козаченко Г.В. Змістова структура педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», – Вип. 91. 2019. с. 215-222.
8.    Козаченко Г.В. Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Електронний науковий фаховий журнал Сучасний імідж педагога, [online] №1 (184). 2019. с. 35-37. http://isp.poippo.pl.ua&nbsp
9.    Козаченко Г.В. Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №3 (95) 2018. с. 146-151.
10.    Козаченко Г.В. Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості. Народна освіта, [online] №3 (36) 2018. www.narodnaosvita.kiev.ua.
11.    Козаченко Г.В. Наукові підходи до розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 55 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». С. 94-100. 2018. https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26429.pdf
12.    Козаченко Г.В. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю. Науковий журнал: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка – № 4 (78). С. 79-87. 2018. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/418.pdf
13.    Козаченко Г.В. Теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №1(87), С. 64-71. https://visnyk.zu.edu.ua/pdf/visnyk87_pedagog.pdf
14.    Козаченко Г.В. Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №2 (88), С. 146-151. 2017. https://visnyk.zu.edu.ua/pdf/visnyk88_pedagog.pdf
 

ІV. В інших виданнях (нефахових):
1.    Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Музичук В.В. Розвиток критичного мислення на заняттях з української літератури у закладах ФПО (В.Стефаник "Камінний хрест"). Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2022 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 328 с., С. 204-207.
2.    Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Музичук В.В. Актуалізація вивчення основ академічного письма у ЗФПО. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 64-67.

3.    Козаченко Г.В., Козаченко Р.О. Неформальна освіта як спосіб подолання викликів дистанційного навчання. Збірник наукових праць: Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. № 1 (2021) С. 277, с. 173-175. . https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15774/23067

4.    Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О. Комунікативна компетентність у фармацевтичній освіті. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 770 с., С. 699-701.
https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/materiali-konferencii-10…

5.    Віра Болух, Галина Козаченко, Ірина Процюк. Змістова структура професійно-педагогічної компетентності викладача закладу фахової передвищої освіти. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін.– Житомир, 2021. – С. 233-238. 319 с.
https://drive.google.com/file/d/1rzlyKBa4DPsLGRO7xE19Zs49vaFnBEe_/view

6.    Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Музичук В.В. Використання елементів фрирайтингу на заняттях з української мови та літератури. Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти: матеріали науково-практичної конференції / за ред. проф. О.Є. Антонової, проф. О.А. Кучерук, проф. В.М. Мойсієнко, проф. О.О. Юрчук. – Житомир ПП «Рута», 2020. с. 180, 284 с.
7.    Суворова Л.К., Козаченко Г.В. Психологізм жіночих образів у драмі Оноре де Бальзака «Мачуха». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна», 16-17 травня 2019 р. / м. Бердичів: Бердичівський педагогічний коледж. http://bpedk.com.ua/balzak-confer.html
8.    Бойчук І.Д., Козаченко Г.В. Сучасні види освітньої діяльності викладача фармацевтичного профілю. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ. – Т. 2. С. 476, 498 с https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20328
9.    Козаченко Г.В. Впровадження новітніх інформаційних систем як спосіб оптимізації освітнього процесу. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: реалії та перспективи». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 2018. С. 35-39. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2040/1/%D0%94%D0%B8%D1%81…
10.    Козаченко Г.В. Навчально-методичний посібник – складова забезпечення результатів навчання через набуття фахових компетентностей на практичному/лабораторному занятті. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ. С. 163-164 https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7703/Shuhtina…
11.    Козаченко Г.В. Особливості професійної діяльності фахівців-фармацевтів. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017/ред.кол.: Т.С. Прокопенко та ін.. – Х: Коледж НФаУ, – С. 148-153. 
https://docplayer.net/77525578-Yakist-vishchoyi-osviti-suchasniy-stan-t…

12.    Козаченко Г.В. Інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі В: Г.Л. Губарєв, ред. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матер. конф. Житомир, 16 травня, 2017. Житомир: Вид-во О.О. Євенок, С. 273-276.
13.    Козаченко Г.В. Інноваційність як провідний фактор розвитку викладача в умовах сучасної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. 24 березня 2016 року. С. 118-120. Голова редакційної колегії даного збірника.
14.    Козаченко Г.В. Роль методичної роботи вищого навчального закладу фармацевтичного профілю у формуванні професійно-педагогічної компетентності викладачів. Андрагогічний вісник: наукове електронне періодичне видання. Житомир: Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка. Вип. 6, 2016. С. 123-128.
https://library.zu.edu.ua/doc/andragogic_visnyk/Andragogichniy_visnyk_6…

15.    Козаченко Г.В. Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів-фармацевтів Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції. – Суми: Сумський медичний коледж. 2015. С. 88-90.
16.    Зубрицька Л.О., Козаченко Г.В. Досвід проведення державного комплексного кваліфікаційного іспиту як засобу  підвищення якості професійної підготовки фармацевта. Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України: Фармація України. Погляд у майбутнє. Харків НФаУ, 15-17 вересня 2010. Т. 2, С. 505.