Зубрицька Тетяна Ростиславівна
Зубрицька
Тетяна
Ростиславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Технологія ліків»
«Фармакологія»
«Фармацевтична опіка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач І кваліфікаційної категорії

Біографія:
Дата і місце народження: 23.05.1988 року, смт. Черняхів, Житомирська обл.

Освіта:
2006 – 2011 р.р. – Національний фармацевтичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор ( диплом ХА № 39995421 від 25 лютого 2011 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077336 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність:
з 08.2006 р. –лаборант ЖБФК ім. Г.С. Протасевича.
з 09.2009 по 05.2011 р. – викладач за сумісництвом ЖБФК ім. Г.С. Протасевича.
з 09.2011 р. – переведена на посаду викладача фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Фармакологія», «Технологія ліків» (термін навчання 28.09 по 24.10. 2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення № 4 до диплому ХА № 39995421).

Наукова, методична робота: впровадження в освітній процес новітніх технологій з метою формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Видання:
1. Технологія ліків: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /Н.М.Косяченко, Т.А.Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К.: ВСВ Медицина, 2017. – 464 с.: іл.
2. Фармакологія: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /І.В.Луцак, К.М.Римарчук, Т.Р.Зубрицька та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 344 с. 

Публікації:

 1.  Зубрицька Т.Р., Терехова А.В. Вплив стереоізомерії на фармакологічну активність лікарських засобів // XXI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І.Я.Горбачевського: збірник матеріалів XXI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 24 – 26 квітня 2017 р., С.239  
 2. Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р. Роль самостійної роботи студента при вивченні органічної хімії у процесі формування професійних компетенцій // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, Коледж НФаУ, м.Харків , 2014 рік., С. 219-220
 3.  Зубрицька, Т.Р. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні професійних дисциплін, матеріали // Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліст: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю заснування Сумського медичного коледжу, 2015. – С. 79-80.
 4. Зубрицька, Т.Р. Методичний супровід у формуванні та розвитку професійної підготовки студентів з фармакології //Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти : Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції .- Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім.Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С. 96-97
 5. Зубрицька, Т.Р. Формування комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів // Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. – С.70 – 75 
 6.  Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р.  Формування комунікативної компетентності майбутніх фармацевтів при викладанні фахових дисциплін // Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Якість вищої освіти:сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017 р. – С.130-136.
 7. Зубрицька Л.О., Зубрицька Т.Р. Тренінг як метод професійно-орієнтованого навчання. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ. Вип. 94, 2020. С. 138-144
 8. Болух В. А., Зубрицька Л. О., Зубрицька Т. Р. Інтегративний потенціал освітніх компонентів «Вища математика і статистика», «Органічна хімія»,«Технологія ліків» при підготовці фахівців-фармацевтів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Вип. 2 (18), 2021. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. С. 5-12.
 9. Зубрицька Людмила, Зубрицька Тетяна, Мороз Ольга, Осінська Жанна Технологія реалізації інформальної освіти викладачів фармацевтичного профілю Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с.
 10.  Дунаєвська О.Ф., Зубрицька Л.О., Мосієнко О.О., Зубрицька Т.Р., Сокульський І.М., Муленко С.М., Гончарук С.В., Рублюк О.М.Аналіз складання здобувачами освіти ліцензованого інтегрованого іспиту «КРОК М. Лабораторна діагностика» у Житомирському фармацевтичному коледжі «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»):журнал. 2022. No 9(11) 2022, 438 с. С.64-78
 11. Зубрицька Т.Р., Дунаєвська О.Ф., Сінчук С.А. Впровадження біотехнологій на Житомирсщині. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології, Зб. наук.праць. Харків, 2019. Вип. 6. С.177
 12. Зубрицька Т.Р., Луцак І.В., Мельничук Л.В. Симптоматичне лікування порушень вестибулярного апарату в умовах аптеки. Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», м. Харків, 15-16 квітня 2021, С.324-328
 13. Луцак І.В., Косяченко Н.М., Зубрицька Т.Р. Підходи до відновлення порушення смакової та нюхової чутливості внаслідок інфікування SARS-CoV-2 International scientific and practical conference " Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries": conference proceedings, April 23-24, 2021. Czestochowa: " Baltija Publishing",2021 P.165-168
 14. Дунаєвська О.Ф., Гончарук С.В., Зубрицька Т.Р., Приступко О.М., Ренкеу О.С., Тарасенко Е.В. Екстемпоральна рецептура аптек міста Житомир та особливості виготовлення лікарських форм. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VI Міжнародної науковопрактичної інтернет – конференції (м. Харків, 11-12 листопада 2021 р.). Х. : Вид-во НФаУ, 2021. С. 34-35.
 15. Бур`янова В.В., Зубрицька Т.Р. Косметологічні засоби на основі біологічно активних речовин рослин роду CRATAEGUS L. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). –Київ, 2022. Т. 1. С.216-218
 16. Зубрицька Т.Р., Приступко О.М. Інтегративний підхід до фахової підготовки фахівців фармації Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с. С. 60-64
 17. Зубрицька Т.Р.,Зубрицька Л.О. Комунікативна компетентність як складник професійної діяльності фармацевта Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання забезпечення якості освіти, ВСП Житомирський торгівельно-економічний коледж КНТУ, 2-3 червня 2021, м.Житомир
 18. Бур`янова В.В., Бобкова І.А., Зубрицька Т.Р Перспективи використання LINARIA VULGARIS Сучасні досягнення фармацевтичної справи: збірник наукових праць, випуск 1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2022. – 264 с. С.109-111