Умінська Катерина Анатоліївна
Умінська
Катерина
Анатоліївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакогнозія»
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 27.05.1986, м. Хмельницький.
Освіта:
2002 – 2010 р.р. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність 7.110201 «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ВН №37633133 від 12 лютого 2010 р.
2015 -2018р.р. - Житомирський державний університет ім. І. Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація - викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077338 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність:
з 07.2005 р. - аптека № 329 м. Хмельницький - фармацевт;
з 01.2007 р. – аптека « Анна – фарм » м. Хмельницький - фармацевт; 
з 07.2007 р. – аптека «Фалбі» м. Київ - фармацевт;
з 01.2008 р. - прийнята на посаду лаборанта КВНЗ ЖБФК;
з 09.2011 р. - переведена на посаду викладача КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня:
2013 – 2019 р. – здобувач наукового ступеня на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету  Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження:
«Розробка методик для контролю якості та визначення стабільності комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного походження». (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
    
Інформація про підвищення кваліфікації: відсутнє.

Наукова, методична робота:
Розробка методик для контролю якості та визначення стабільності комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного походження. Розробка та впровадження в практику методики експрес-аналізу комбінованої екстемпоральної мазі з настойками календули та евкаліпту. Розробка методики кількісного аналізу компонентів мазі Симановскього аптечного виготовлення. 

Публікації:

 1. Development and validation of a gas chromatographic method for the menthol assay in compounding ointment / L. P. Savchenko, L. Ivanauskas, K. A. Uminska, Z. Barsteigiene, V. A. Georgiyants. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Vol. 10 (3). P. 450-453 (Особистий внесок – брала участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).
 2. Identification of Calendula and Eucalyptus alcoholic tinctures volatile compounds in the compounding ointment by Gas chromatography-mass spectrometry. Lesia P. Savchenko, Liudas Ivanauskas, Kateryna A. Uminska, Victoriya A. Georgiyants. Asian Journal of Pharmaceutics. 2018. Vol. 12 (1), Suppl. Issue. P. 145-150 (Особистий внесок – брала участь в узагальненні і обробці результатів та підготовці статті).
 3. Оцінка мікробіологічної стабільності екстемпоральної мазі для назального застосування / К. А. Умінська, О. П. Стрілець, Л. П. Савченко, В. А. Георгіянц. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2015. Вип. 24, кн. 5. С. 366-370 (Особистий внесок – брала участь в узагальненні і обробці результатів та підготовці статті).
 4. Савченко Л. П., Умінська К. А., Георгіянц В. А. Використання методу Headspace для експрес-аналізу екстемпоральної мазі з настойками календули та евкаліпту. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2017. Вип. 28. С. 115-122 (Особистий внесок – брала участь в проведенні експериментальних досліджень, узагальненні і обробці результатів та підготовці статті).
 5. Selection and verification of the method for phenylephrine hydrochloride assay in Simanovsky ointment / L. Savchenko, K. Uminska, N. Bevz, V. Georgiyants. Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science». 2018. Vol. 1 (11). P. 26-31 (Особистий внесок – брала участь в проведенні досліджень, узагальненні і обробці результатів та підготовці статті).
 6. Savchenko L. P., Uminska K. A., Georgiyants V. A. Verification of the zinc oxide assay method in Simanovsky ointment for its chemical stability estimation. International Journal For Research In Biology & Pharmacy. 2018. Vol. 4, Is. 3. P. 23-31 (Особистий внесок – брала участь в проведенні досліджень, узагальненні і обробці результатів та підготовці статті).
 7. Порівняння фармакопейних підходів до контролю якості мазей аптечного виготовлення / Л. П. Савченко, В. А. Георгіянц, К. А. Умінська, В. О. Вракін. Управління якістю в фармації: мат. VI науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 квітня 2013 р. Харків, Вид-во НФаУ, 2013. С. 114.
 8. Сучасні підходи до контролю якості м’яких лікарських форм аптечного виготовлення / Л. П. Савченко, К. А. Умінська, В. О. Вракін, В. А. Георгіянц. Аналітична хімія у фармації: мат. міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 19-20 березня 2015 р. Харків, 2015. С. 73-75.
 9. Контроль мікробіологічної чистоти мазей аптечного виготовлення як гарантія їх безпеки та якості / Л. П. Савченко, К. А. Умінська, В. О. Вракін, В. А. Георгіянц, О. П. Стрілець Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. I науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, Харків, 24-25 березня 2016 р. Харків, 2016. С. 169-170.
 10. Екстемпоральні мазі: аналіз якості за сучасними вимогами / Л. П. Савченко, К. А. Умінська, В. О. Вракін, В. А. Георгіянц. Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України, Харків, 13-16 вересня 2016 р. У 2 т., Т. 1., Харків, Вид-во НФаУ, 2016. С. 210.
 11. Stability studies of compounding ointment with herbal tinctures / L. P. Savchenko, K. A. Uminska, V. A. Georgiyants, L. Ivanauskas. “Science and practice 2016”: the 7th International Pharmaceutical Conference, Kaunas, Lithuania, 20-21 October, 2016. Kaunas, 2016. P. 43-44.
 12. Савченко Л. П., Умінська К. А., Георгіянц В. А. Розробка методики кількісного визначення ментолу в екстемпоральній мазі. Управління якістю в фармації: мат. XI науково-практичної конференції, Харків, 19 травня 2017 р. Харків, Вид-во НФаУ, 2017. С. 153.
 13. Савченко Л. П., Уминская Е. А., Георгиянц В. А. Headspace анализ в исследовании экстемпоральной мази с растительными настойками. Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: мат. міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 16-17 червня 2017 р. Одеса, ГО “Південна фундація медицини”, 2017. С. 20-21.
 14. Studying of the compounding ointment with Eucalyptus tincture rheological parameters / L. P. Savchenko, K. A. Uminska, G. P. Kukhtenko, V. A. Georgiyants. Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice: the 8th International Conference, Kaunas, Lithuania, 15 December, 2017. Kaunas, 2017. P. 28-29.
 15. Использование метода газовой хроматографии с масс-детектором для изучения стабильности экстемпоральных мазей / Л. П. Савченко, Е. А. Уминская, В. А. Георгиянц, Л. Иванаускас, Н. Б. Саидов. Наука и инновация. 2017. № 3. С. 36-38.
 16. Development and validation of the GC method for the chemical stability estimation of the compounding ointment with Eucalyptus tincture / V. Georgiyants, L. Savchenko, K. Uminska, L. Ivanauskas. ChemCYS 2018: Chemistry Conference for Young Scientists, Blankenberge, Belgium, 21-23 February 2018. Blankenberge, 2018. P. 63.
 17. Пат. На корисну модель №126228 (Україна) МПК (2018.01) G01N 30/00 A61K 31/01 (2006.01) A61K 9/06 (2006.01) Спосіб кількісного  визначення  ментолу в складі комбінованої екстемпоральної мазі методом газової хроматографії \ Савченко Л. П., UA, Умінська К. А., UA, Іванаускас Л., LT, Георгіянц В. А., UA. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.06.2018, Бюл. № 11.
 18. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Дунаєвська О.Ф., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Морфологічні особливості деяких представників роду Mentha L. Фітотерапія. Часопис. Київ, 2021. № 3. С. 39-44. 
 19. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Алгоритмізація професійного тренінгу для реалізації програмних результатів навчання з фахових дисциплін фармацевтичного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 83. 266 с., С. 9-15.
 20. Бобкова, І.А., Бур’янова, В.В., Умінська, К.А. та Хранівська, В.О. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки студентів-фармацевтів. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. № 3. С. 129-134. 
 21. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Становлення сучасної системи професійної підготовки фахівців фармації. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». 2022. Випуск 43. Т. 1. 
 22. Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська О., Умінська К. та Хранівська В. Анатомічне дослідження листків Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Фітотерапія. Часопис. 2022. №1. С. 77-81. 
 23. Бобкова І.А., Умінська К.А. Лікарські рослини Житомирської області, які містять полісахариди і занесені до Червоної книги України. PLANTA+. Досягнення та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20 – 21 лютого 2020 р.). Київ. : ПАЛИВОДА А.В., 2020. С. 287-290. 
 24. Умінська К.А. Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, яка володіє жовчогінною дією. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2021. С. 261-262. 
 25. Умінська К.А., Бобкова І.А., Бур'янова В.В. Пасльон дольчастий, його застосування в медицині. Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали наук.-практ. симп. (Миколаїв, 13 жовтня 2021 р.). Миколаїв, 2021. С. 432-434. 
 26. Бур'янова В.В., Бобкова І.А., Умінська К.А. Аспекти розвитку творчого мислення майбутнього фармацевта. Наукова освіта: традиція і сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 27-29. 
 27. Умінська К.А., Гончарук С.В. Біологічні функції каротиноїдів. PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). м. Київ, 2022. Т. 2. 332 с., С. 247-248. 
 28. Бобкова І.А., Бур'янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Використання попн-формули при викладанні фахових фармацевтичних дисциплін. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Запоріжжя, 21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435 с., С. 212-215. 
 29. Римарчук К.М., Мельничук Л.В., Умінська К.А. та Бобкова І.А. Формування критичного мислення у здобувачів освіти з фармакології. Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : матеріали ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. Суми : КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. 216 с., С. 98-101.