Римарчук Клавдія Михайлівна
Римарчук
Клавдія
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист"

Біографія:
Дата і місце народження: 19.11.1954, с. М.Коровинці Чуднівського району Житомирської області
Освіта: 
1977 –1982 р.р.–Харківський фармацевтичний інститут, спеціальність фармація, кваліфікація – провізор (диплом ИВ № 126958 від 26 червня 1982 р.).

Професійна діяльність: 
з 08.1974.-01.1976 р.р. – Харківська база медичних товарів, асистент приймального відділу;
з 01.1976-08.1977 р.р.– Харківська база медичних товарів, заступник завідувача приймального відділу;
з 08.1982-08.1988р р. – провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії м. Житомир;
з 08.1988 р. викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р.–цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Фармакологія», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 18 до диплому ИВ № 126958).

Наукова, методична робота:
розробка методичного супроводу та впровадження в освітній процес інтерактивного методу роботи студентів в мікрогрупах з метою формування професійних компетенцій, розробка освітньо-професійних програм.

Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної  ради – вересень 2018 р.

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ І.В.Луцак,К.М.Римарчук та ін. –К.: BCB « Медицина», 2018. -334 с.
2.    Основи фармацевтичного і медичного товарознавства:Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ О.Г.Мороз, Ж.В. Осінська, К.М. Римарчук, Л.В. Свірчевська. –К.: BCB « Медицина», 2018. - 68с.:іл.
3.    Основи фармацевтичного і медичного товарознавства: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації / К.М. Римарчук. – К. : ВСВ Медицина», 2015. – 120 с. 
4.     Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко, О.С. Марчук, К.М.Римарчук, В.А.Хранівська; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.

Публікації:

 1. Римарчук К. М. Погода і здоров’я людини. // Фармацевт практик. Науково-популярний та станово-побутовий журнал. – 3[91] 2011.– c. 44-46.
 2. Римарчук К.М. Приклад застосування інтерактивних методів навчання при викладанні фармакології //Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – с. 206.
 3. Мельничук Л.В., Римарчук К.М. Використання інноваційних технологій при викладанні фармакології.Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 84, Том 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 264 с. С. 5-10.
 4. Свірчевська Л.М., Римарчук К.М., Мельничук Л.В.. Самовдосконалення викладача як фактор самореалізації студента.Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. No 4 (40). 354 с. С.280-286.
 5. Луцак І. В., Мельничук Л. В., Римарчук К.М. Застосування особистісно орієнтованого підходу у викладанні фармацевтичної опіки. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. No 2 (42). 190 с. С.155-160.
 6. Мельничук Л.В., Римарчук К.М. Виховна робота- запорука підготовки конкурентноспроможного фахівця.Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО: матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2022. Ч. 2. 332 с. C.214-216.
 7. Клавдія Римарчук, Лариса Мельничук. Ділова гра як ефективний метод формування професійних компетенцій на заняттях з фармакології. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четверта к. Запоріжжя, 2022. 435 с. С. 239-244.
 8. Римарчук К.М., Мельничук Л.В., Умінська К.А., Бобкова І.А. Формування критичного мислення у здобувачів освіти на заняттях з фармакології. «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми: КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. – 216 с.С.98-101.
 9. Мельничук Л.В., Римарчук К.М.Використання технології дистанційного навчання при викладанні фармакології. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців узакладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир,2022. 402 с. С.294-298. 
   


________________________________________