Луцак Ірина Василівна
Луцак
Ірина
Василівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакологія»
«Фармакотерапія»
«Фармацевтична опіка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія: 
Дата і місце народження: 12 травня 1983р., м. Заставна Чернівецька область. 

Освіта: 
2001-2006 р.р. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація провізор (диплом ВН №30259476 від 21 червня 2006 р.). 
2015-2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077335 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність: 
з 08.2007 р. – викладач КВНЗ ЖБФК;
з 08.2011 р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: 
2010 р. – 2012 р. – аспірант кафедри фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (без відриву від виробництва), м. Харків;
2012 р. – 2013 р. – аспірант кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (без відриву від виробництва), м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження: 
«Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики» (спеціальність 14.03.05 «Фармакологія»). Диплом кандидата фармацевтичних наук ДК №022795 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року (наказ МОН України від 04.04.2014р. № 792 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 червня 2014 року»).

Інформація про підвищення кваліфікації: 
відсутня

Наукова, методична робота: 
вивчення фармакологічних властивостей БАР рослинного походження, вивчення і удосконалення практичної підготовки фахівців фармацевтичного профілю, розробка освітньо-професійних програм. 

Нагороди: 
Подяка Міністерства охорони здоров’я України – 2013 р.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
з 2012 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».
З 2011 р. – член атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками у Житомирській області.

Видання:
1.    Фармакологія: навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних на вальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін.. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 344 с. 

Публікації:

 1. Луцак І.В. Вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Клінічна фармація. –  2011. – Т.15, № 3. – С. 62–66.
 2. Патент UA 62955 на кор. модель МПК А61К 36/76 (2006.01) А61К 129/00 (2006.01) А61Р 43/00 Застосування екстракту з кори осики як засобу адаптогенної дії / Луцак І.В., Штриголь С.Ю., Ковальов С.В., Бородина Н.В. – № u 201101357; заявл. 07.02.2011; опубл. 26.09.2011; Бюл.№18, 2011. – 4с.
 3. Луцак І.В. Психотропні властивості екстракту кори осики / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1–2(18-19). –С. 50 –55.
 4. Луцак І.В. Дослідження біохімічних механізмів адаптогенного впливу екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу в щурів / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь, А.В. Мельник // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №4. – С.275-279.
 5. Луцак І.В. Порівняльні особливості хімічного складу та проявів адаптогенної дії родіоли екстракту рідкого та екстракту кори осики / І.В. Луцак, Н.В. Бородіна, В.І. Волочай та ін. // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №4(21). – С.69-73.
 6. Морфологічна характеристика адаптогенного ефекту екстракту родіоли рідкого та екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь, А.П. Король // Фармаком. – 2012. – №3 – С.58-70.
 7. Стресспротекторные свойства экстракта коры осины и его влияние на гистоструктуру надпочечников на модели иммобилизационного стресса / И.В.Луцак, С.Ю. Штрыголь, А.П. Король, А.В. Мельник // Врач-аспирант. – 2013. – №3.2(58) – С. 290-297, (Росія).
 8. Фітоадаптогени: біологічно активні речовини та механізми дії / І.В. Луцак, С.І. Степанова, С.Ю. Штриголь / Фітотерапія. Часопис. – 2015. – №4 – с. 7-18. 
 9. Луцак І.В. Екстракт кори осики виявляє адаптогенні властивості / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ.конф. студ. та мол. вчених,  присвяч. 140-річчю з дня наро-дження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.300.
 10. Луцак І.В. Екстракт кори осики – потенційний адаптоген / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // // Фармакологія та лікарська токсикологія. –  2011. – №5 (24). – Тези доповідей IV Національного з’їзду фармакологів України, м. Київ, 10–12 жовтня 2011 р. – С. 200.
 11. Пошук підходів до зменшення нейротоксичності етанолу / С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, І.В. Луцак, С.О. Жиляєв, О.В. Шатілов, К.Г. Щокіна, І.М. Подольський, С.В.Колісник, Д.В. Штриголь, С.І. Мерзлікін, О.А. Шатілова // Сучасні проблеми токсикології. – 2011. – №5 (55). – С. 159-160.
 12. Луцак І.В. Вплив фітоадаптогенів на поведінкові реакції та фізичну витривалість після імобілізаційного стресу / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь – Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, 19-20 квітня 2012 р. – Харків: НФаУ, 2012. –  С.387.
 13.  Луцак І.В. Вивчення антигіпоксичних властивостей екстракту кори осики в якості адаптогена / І.В. Луцак // Тези доповідей  ХVI Міжнародного медичного конґресу студентів та молодих учених, м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012. – Тернопіль: ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2012. – С.272.
 14. Луцак І. В. Питання готовності майбутніх фармацевтів до професійної діяльності / І. В. Луцак // «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (м. Одеса, 08-09 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017.
 15. Луцак І.В. Впровадження тренінгових технологій у підготовці майбутніх фармацевтів // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»  Житомирської обласної ради, 15 лютого–24 березня 2016. – С. 150–151.
 16. Iryna L., Dmytro L., Kseniia M., Olena B., Alina S., & Dmytro M. Rational Pharmacotherapy of Respiratory Diseases in the COVID-19 Pandemic. International Journal Of Pharmaceutical Research And Allied Sciences. 2022.11 (1). Pp. 55-60. 
 17. Луцак І.В., Мельничук Л.В. та Римарчук К. М. Застосування особистісно орієнтованого підходу у викладанні фармацевтичної опіки. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. (2). С. 154-160. 
 18. Ходаківська В., Луцак І., Сеньків Н. Порівняльний аналіз кількісного вмісту тимолу та карвакролу у лікарських рослинах родини Lamiaceae L. Фітотерапія. Часопис. 2022. 2. С. 78–84. 
 19. Ходаківська В.П., Луцак І,В. Сеньків Н.М., Завадська Н.П. Аналіз сервісного обслуговування в аптечних закладах України з позиції маркетингу послуг : монографія. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. C. 506-515. 
 20. Капелька І.Г., Бондарєв Є.В., Кудіна О.В., Койро О.О., Щокіна К.Г., Луцак І.В. Фригопротектори – засоби для профілактики та лікування холодової травми: нові підходи, досягнення та перспективи. Topical issues of new medicines development : матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (м. Харків, 18-19 березня 2021 р.). Харків : НФаУ, 2021. С. 340-342. 
 21. Луцак І.В., Зубрицька Т.Р., Мельничук Л.В. Симптоматичне лікування порушень вестибулярного апарату в умовах аптеки. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ред. кол.: Л.В. Галій та ін. Харків : НФаУ, 2021. С. 324-328. 
 22. Луцак І.В. Практико–орієнтоване навчання майбутніх фармацевтів як запорука якісної підготовки фахівців. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : науково-методичний центр ВФПО, 2021. С. 111-115.
 23. Луцак І.В., Косяченко Н.М., Зубрицька Т.Р. Підходи до відновлення порушеної смакової та нюхової чутливості внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Наукові досягнення медичної галузі та фармації країн ЄС : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ченстохова, Республіка Польща, 23–24 квітня 2021 р.). С. 165-169.
 24.  Бойчук І.Д., Луцак І.В. Співпраця закладу фахової передвищої освіти із стейкхолдерами у розв’язанні проблем підвищення якості освіти. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. С. 17-22. 
 25. Луцак І.В., Косяченко Н.М. Аналіз чинників щодо покращення якості освітньої діяльності на основі результатів опитувань серед роботодавців аптечної сфери. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики : матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 17-18 листопада 2022). Київ, 2022.
 26. Міхно Н.Л., Луцак І.В. Підходи до виявлення ознак розтягнень зв'язок. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2019 р.). Харків : НФаУ, 2019. С. 164-165.
 27. Васильчук С.О., Луцак І.В. Сучасні підходи до видалення сірчаної пробки. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-19 березня 2019 р.). Харків : НФаУ. С. 58-59.