Косяченко Наталія Миколаївна
Косяченко
Наталія
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Організація та економіка фармації»
«Основи промислової технології лікарських засобів»
«Технологія ліків»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КЗВО ЖБФК, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 29.07.1975, м. Житомир.

Освіта: 
1994 – 1999 р.р. – Запорізький державний медичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом АР № 11631163 від 24 червня 1999 р.).
2015 – 2018 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077349 від 15 жовтня 2017 р.).
Професійна діяльність: 
з 01.2004 р. – замісник начальника відділу контролю якості з науково-технічних питань ДКП «Фармацевтична фабрика»; 
з 08.2004 р. –  викладач КВНЗ ЖБФК;
з 08.2006 р. – голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня:
2008 р. – 2012 р. – здобувач наукового ступеня на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження:
«Розробка складу та технології гелю для лікування захворювань опорно-рухового апарату» (спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Диплом кандидата фармацевтичних наук ДК № 007843 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 № 1048 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року»).

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – ПА цикл зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (термін навчання 25.03-24.04.2014 р.), НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому АР 11631163).
2015 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Технологія ліків», «ОЕФ» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 5 до диплому АР 11631163).

Наукова, методична робота:
у складі Науково-методичної комісії (підкомісії 226 Фармація, промислова фармація) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України розробка та впровадження стандартів вищої освіти та освітньо-професійних програм спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації – вересень 2018 р.
Подяка від Житомирської обласної ради – вересень 2016 р.
Грамота департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації – грудень 2013 року.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:
З 2016 р. - член Науково-методичної комісії (підкомісії 226 Фармація, промислова фармація) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
З 2018 р. – член Громадської спілки «Працівники фармації».
З 2012 – 2017 р.р. – член атестаційної комісії провізорів, фармацевтів при Державній службі лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області.  
Впродовж багатьох років – член журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів-випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 

Видання:

 1. Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
 2. Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 464 с. : іл.
 3. Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
 4.  Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
 5. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 144 с.
 6. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с.
 7. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
 8. Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.
 9. І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька, Н.М. Косяченко, І.В. Луцак. Путівник першокурсника Житомирського базового фармацевтичного коледжу : довідник для здобувачів освіти першого року навчання спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація та 224 Технологія медичної діагностики та лікування, рекомендовано до друку педагогічною радою Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу. Протокол від 29 листопада 2021 року № 6. Житомир : Вид. 2022. с.65

Публікації:

 1. Косяченко Н. М. Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України / Н. М. Косяченко, Л. І. Вишневська, В.К. Яковенко, К.О.Хохлова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Випуск ХХІІІ, № 1. – С. 40-43.
 2. Вишневська Л. І. Обґрунтування складу комплексного гелю протизапальної дії / Л. І. Вишневська, Н. М. Косяченко, О. І. Набока // Вісник фармації. – 2011. - № 3 (67). – С.8-12.
 3.  Косяченко Н. М. Дослідження щодо розробки складу гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. – Випуск 18. – Книга 3. – С. 347-351. 
 4.  Вишневська М. С. Прогноз спектра бiологiчної активності сполук як основа для пошуку нових лiкiв / М. С. Вишневська, Н. М. Косяченко, Л. I. Вишневська / Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 53-57. 
 5.  Косяченко Н. М. Вивчення антимікробної активності та дослідження щодо вибору консервантів гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2011. – Випуск 18. – Книга 2. – С. 487-491. 
 6.  Пат. на корисну модель № 65727 (Україна). МПК (2011.01) А 61 К 35/58. Фармацевтична композиція у формі гелю / Вишневська Л. І., Косяченко Н. М. – № 65727; заявл. 03.06.2011; опубл. 12.12.2011; Бюл. № 8. 
 7. Бавикіна М. Л. Дослідження з розробки складу комбінованого вагінального гелю з екстрактом суплідь хмелю / М. Л. Бавикіна, Л. I. Вишневська, В. А. Мегалінський, Н. М. Косяченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2015. - № 3. - С. 34-37.
 8. Косяченко Н.М. Андрагогічні підходи в системі післядипломної освіти молодших спеціалістів фармації / Н. М. Косяченко // Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України : Вид. О.О. Євенок, 2017 р. – Вип. 87. – С. 163-169.
 9.  Косяченко Н.М., Вишневська Л.І., Вишневський І.А. Аналіз лініменту з отрутою гюрзи для лікування болей в суглобах та мязах//Фармакогнозія XXI століття. Досягнення та перспективи/ Матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю (26 березня 2009 р.). – Х.: Вид-во НФаУ. - 2009. – С. 111.
 10.  Розробка складу лікарського препарату для застосування в урології/ Вишневська Л.І., Вишневська М.С., Косяченко Н.М., Георгіянц В.А., Вишневський І.А., Хохлова К.О.//Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Матеріали першої наук.-практ. конф. з міжнародною участю (20-21 листопада 2008 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 57.
 11.  Liliia I. Vishnevska, Natalia M. Kosyachenko and Kateryna O. Khokholova// Quantitative determination of camphor racemica and fir oil/ 42nd IUPAC Congress “Chemistry Solutions” 2-7 August 2009. – SECC, Glasgow, Scotland, UK. - P107_020.
 12.  Н.М.Косяченко, Вишневський І.А., Вишневська Л.І., Георгіянц В.А. // Дослідження ефективності комбінованого лініменту з отрутою гюрзи / ХШ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2010. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 294.
 13.  Вишневська Л.І., Косяченко Н.М., Хохлова К.О., Георгіянц В.А. Розробка складу засобу для лікування суглобового та м’язового болю/ ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27-29 квітня 2009 року. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – С. 210.
 14. N.M. Kosyachenko, I.O. Mishenko, L.I. Vishnevska, O.V. Dorovskoj, V.K. Yakovenko / The development of semi-solid drugs with natural substances // 14th International Congress «Phytopharm 2010». – Saint-Petersburg, Russia. – 1-3 July 2010. – P. 113.
 15.  Косяченко Н.М., Вишневська Л.І. Сучасні підходи до створення протизапальних лікарських засобів у формі гелів // Матеріали ХХVIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – м. Харків. – 2011. – С. 65.
 16. Косяченко Н.М. Дослiдження асортименту лiкарських препаратiв мiсцевої протизапальної дiї, представлених на фармацевтичному ринку України / Н.М. Косяченко, Л.І. Вишневська / Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 21-22 квiт. 2010 р. - Х. : НФаУ, 2010. - С. 501.
 17.  Косяченко Н.М., Вишневська Л.І. Обґрунтування вибору лікарської форми при створенні протизапальних засобів для місцевого застосування // Фармація України. Погляд у майбутнє : матер. VII Національного з’їзду фармацевтів України. 2010. - Т.1. - С.490.
 18. Косяченко Н.М., Домбровська Т.А. Оцінка ступеню деформації професійних знань молодших спеціалістів фармації під час їх трудової професійної діяльності // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С. 127-130.
 19. Косяченко Н.М. Особливості формування навчальної та професійної мотивації студентів // Теорія і практика організації та самоорганізації суб´єктів освітньої діяльності в розвивально-виховному середовищі навчального закладу : збірник наукових праць / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Н.М. Мирончук. – Житомир : ФОП Левковець, 2017. – С. 49-55. 
 20. Косяченко Н.М., Бобкова І.А. Аналіз дослідження відповідності очікувань студентів КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» стосовно якості навчання // Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017. - С. 165-172.
 21. Косяченко Н.М., Домбровська Т.А. Впровадження Етичного кодексу фармацевтичних працівників України у вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладах // Магістр медсестринства : Український науково-практичний журнал 1(5) 2011. - С. 31-35.
 22. Косяченко Н. Значення інформальної освіти у післядипломному навчанні спеціалістів фармації та можливі шляхи її реалізації. Нові технології навчання: збірник наукових праць ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". Київ, 2019. Вип. 92. 324 с., С. 116
 23. Tetiana Nehoda, Kostyantyn Kosyachenko, Ivanna Sakhanda, Nataliya Kosyachenko, Svitlana Lekhnitska. Analysis of the Study Sample of Patients and Their Use of Antihypertensive Drugs in Monotherapy. Journal of Global Pharma Technology. 2020. Vol. 12 Issue 06. Р. 405-408. (видання включене до Scopus).
 24. Ivanna V. Sakhanda, Rimma L. Skrypnyk, Kostyantyn L. Kosyachenko, Lena L. Davtian, Olena V. Welchinska, Alla V. Kabachna, Nataliia M. Kosyachenko. The method of forecasting as an important stage in solving the problems facing health in the field of medical care of the population Wiadomości Lekarskie. Volume LXXIII. ISSUE 11. November 2020. Р. 2507-2511. (видання включене до Scopus).
 25. В.В. Трохимчук, Л.Л. Давтян, Р.С. Коритнюк, А.О. Дроздова, О.П. Гульчій, Н.М. Косяченко, Т.Ф. Оліфірова, М.І. Наумова. Розробка фармацевтичної композиції у формі жувальних таблеток. Фітотерапія. Часопис. Науково-практичне фахове видання. 2021. № 4. С. 44-53.
 26. Косяченко Н.М., 2019. Аналіз результатів впровадження відпуску ліків за електронними рецептами в урядовій програмі «Доступні ліки» на прикладі Житомирської області. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р., у 2 т. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ. Т. 2. 498 с., С. 146.
 27. Луцак І.В., Косяченко Н.М., Зубрицька Т.Р. Підходи до відновлення смакової та нюхової чутливості внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries : International scientific and practical conference, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 208 pages. Р. 165-169.
 28. Косяченко Н.М., Завадська Н.П. Проблемні аспекти в контексті утилізації та знищення лікарських засобів в Україні. Modern medicine: the use of creative industries in the healthcare system : International scientific conference (December 28-29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 192 pages. Р. 115-117.
 29. Бойчук І.Д., Косяченко Н.М. Актуальні питання розробки стандарту фахової передвищої освіти України зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Запорізький фармацевтичний форум – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя, 2021. 112 с., С. 22. 
 30. Косяченко Н.М. Деякі аспекти розробки професійного стандарту «Асистент фармацевта». Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 403 с., С. 70-74.
 31. Kosyachenko N.M. Professional standard "Pharmacist's assistant": polemical notes when defining labor functions. New trends and unsolved issues in medicine : International scientific conference (July 29-30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 324 pages. Р. 311-315.