Бур’янова Вікторія Вікторівна
Бур’янова
Вікторія
Вікторівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Технологія ліків»
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач спеціаліст.

Біографія:
Дата і місце народження: 03.08.1991, м. Житомир.

Освіта: 
2009 – 2014 р.р. –  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ВН № 46009863 від 15 лютого 2014 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077340 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність: 
з 09.2009 р. – лаборант у службі якості ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 02.2012 р.– переведена на посаду фахівця з реєстрації та стандартизації ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 11.2013 р. – переведена на посаду інженера з реєстрації та стандартизації до Департаменту з якості ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 09.2014 р. – викладач фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Наукова, методична робота:
методичне забезпечення дисципліни «Технологія ліків» у студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; вивчення, узагальнення 

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М.Римарчук, Т.Р.Зубрицька та ін. — К.: ВСВ Медицина», 2018. — 344 с.
2.    Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посіб.  / І.А. Бобкова, В.В. Бур'янова. — 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 328с.
3.    Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 464 с. : іл.

Інші публікації:

 1. Бур’янова В. В. 2016. Професійна культура як одна з якостей особистості майбутнього фахівця фармації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. – С. 37- 39. 
 2. Бур’янова В. В. 2017. Навчальна гра як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», 18 – 19 квітня 2017 р., Коледж НФаУ  м. Харків. – С. 71-  75.
 3. Бобкова І. А., Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 3 (39). 208 с. С. 129-134
 4. Бобкова І. А., Бур’янова В. В., Дунаєвська О. Ф., Умінська К. А. , Хранівська В. О. Морфологічні особливості деяких представників роду Mentha L. Фітотерапія. Часопис. Київ. 2021. № 3. С. 39-44. Doi:10.33617/2522-9680-2021-3-39
 5. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А., Хранівська В.О. Алгоритмізація професійного тренінгу для реалізації програмних результатіа навчання з фахових дисциплін фармацевтичного профілю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць /М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 83. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 266 с. С. 9-14
 6. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А., Хранівська В.О.СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка»,  ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», випуск 43, т. 1. 2022.   DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/43/1.13
 7. Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська О., Умінська К., Хранівська В. (2022). Анатомічне дослідження листків Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Фітотерапія. Часопис, 1, 77–81, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-77
 8. Бур'янова В.В., Хранівська В.О., 2020. "Морфологічні та анатомічні ознаки видів подорожника, які занесені до Державної Фармакопеї України. PLANTA +.Досягнення та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20-21 лютого 2020 р.). - К: ПАЛИВОДА А.В., с. 254-256.
  2021
 9.  Бобкова, І. А., & Бур’янова, В. В.. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.  Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(1), 109 - 111.  https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.15755
 10. Бобкова І.А., Бур'янова В. В.: МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН РОДУ MENTHA L.. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол.: А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. С. 164-165
 11. Катерина УМІНСЬКА, Інна БОБКОВА, Вікторія БУР‘ЯНОВА: Пасльон дольчастий, його застосування в медицині».  Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали наук.-практ. симп. (13 жовтня 2021 р.). Миколаїв, 2021. С. 432-434
 12. Бур`янова В.В., Бобкова І.А., Умінська К.А.: Аспекти розвитку творчого мислення майбутнього фармацевта. Наукова освіта: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 27-29.
 13. Інна БОБКОВА, Вікторія БУР’ЯНОВА, Катерина УМІНСЬКА, Валентина ХРАНІВСЬКА. Використання попн-формули при викладанні фаховим фармацевтичних дисциплін. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. С. 435, с. 212-215
 14. Бур`янова В.В., Зубрицька Т.Р. КОСМЕТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН РОСЛИН РОДУ CRATAEGUS L. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). –Київ, 2022. Т. 1. С. 323, с. 216-218.
 15. Бур`янова В.В., Стельмах І.М. Роль студентського самоврядування в реалізації управлінської функції в організації освітнього процесу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти»: м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. С. 402, с. 353-357
 16. Бур`янова В.В., Бобкова І.А., Зубрицька Т.Р ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ LINARIA VULGARIS: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (10-11 листопада 2022 р.): Вид-во НФаУ, 2022. – С. 264, с.109-111