Дунаєвська Оксана Феліксівна
Дунаєвська
Оксана
Феліксівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Анатомія та фізіологія людини»
«Гістологія з технікою гістологічних досліджень»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідуюча фармацевтично-лабораторним відділенням, доктор біологічних наук, доцент

Закінчила у 1985 році Житомирське фармацевтичне училище з відзнакою, у 1990 році – Львівський медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «Фармація». Успішно пройшла інтернатуру та працювала провізором-аналітиком аптеки. 
Впродовж 2003-2006 років навчалась в аспірантурі на кафедрі анатомії і гістології Житомирського державного агроекологічного університету.
У 2007 успішно захистила кандидатську дисертацію з біології за спеціальністю «Цитологія, клітинна біологія, гістологія».
З 2006 року працювала асистентом, старшим викладачем Житомирського національного агроекологічного університету.
У 2014 році отримала вчене звання доцент.
З 2014 по 2017 рік навчалась в докторантурі з відривом від виробництва кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.
Працювала доцентом та завідувачем лабораторії патоморфології кафедри анатомії і гістології.
Докторську дисертацію захистила у 2019 році за спеціальністю 14.03.01 –  нормальна анатомія.
Автор та співавтор близько 300 наукових праць, серед яких у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Sience.
Учасниця близько 70 конгресів, конференцій різного рівні, нарад, симпозіумів.
Нагороджена грамотами, подяками ЖНАЕУ, екологічного управління, Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.
 

Найвагоміші праці за останні роки:

1.    Дунаєвська О. Ф. Мікроскопічні особливості та морфометричні показники білої пульпи селезінки овець. Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія: Біологічні науки. 2015. № 2. С. 123–131. 
2.    Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки коней. Вісник Проблем біології і медицини. 2015. Вип.4. Т. 2 (125). С. 75–78. 
3.    Дунаєвська О. Ф. Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома (Siluris glanis L.). Рибогосподарська наука України. 2016. № 1. С. 80–89.
4.    Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки кролів. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 1, т. 1 (126). С. 80–83. 
5.    Дунаєвська О. Ф. Особливості гістоархітектоніки селезінки жаби озерної (Rana ridibunda P.). Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 1, т. 2 (127). С. 43–47. 
6.    Дунаєвська О. Ф. Морфометричні особливості селезінки свиней. Вісник Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Біологія. 2016. Вип. 72. С. 202–209. 
7.    Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості білої пульпи селезінки хребетних тварин. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 2, т. 3 (130). С. 20–24. 
8.    Дунаєвська О. Ф. Морфологічні зміни селезінки під впливом різноманітних чинників. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Біологія. 2016. Вип. 27. С. 106–124.
9.    Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості селезінки ящірки зеленої (Lacerta viridis L.). Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 4, т. 1 (133). С. 88–91. 
10.    Дунаєвська О. Ф. Морфометричні особливості лімфоїдних вузликів селезінки хребетних тварин. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 4, т. 2 (134). С. 193–196. 
11.    Дунаєвська О. Особливості опорно-скоротливого апарату селезінки хребетних тварин. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2016. № 12 (337). С. 71–76. 
12.    Дунаєвська О. Ф. Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів селезінки кролів. Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 3, т. 2 (138). С. 60–63. 
13.    Дунаєвська О. Ф. Морфометричні особливості селезінки пойкілотермних тварин. Вісник Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Біологія. 2017. Вип. 76. С. 138–144. 
14.    Дунаєвська О. Визначення індексу Керногана судин селезінки представників птахів і ссавців. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2017. № 7 (356). С. 154–157. 
15.    Дунаєвська О. Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2017. № 13 (362). С. 104–110.
16.    Дунаєвська О. Ф. Імуногістохімічне дослідження селезінки свині. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 1, т. 2 (143). С. 52–55. 
17.    Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки жаби озерної і жаби ставкової / О. Ф. Дунаєвська, Л. П. Горальський, Л. О. Стеченко, Н. Л. Колеснік, О. І. Кривошеєва. Світ біології і медицини. 2018. № 2. 194–198. DOI 10.26724 / 2079-8334-2018-2-64-194-198. 
18.    Дунаєвська О. Особливості цитопопуляції білої пульпи селезінки ссавців. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2018. № 8 (381). С. 49–55.
19.    Дунаєвська О. Анатомо-морфометричні критерії статевозрілих Gallus gallus, forma domestica L., Columbia livia G., Coturnix coturnix L. Innovative Biosystems and Bioengineering. 2018. Т. 2, № 4. С. 221–231. DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.4.151572.
20.    Дунаєвська О. Ф. Анатомічні особливості селезінки хребетних тварин. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Т. 4, № 1 (17). С. 243–248.
21.    Дунаєвська О. Ф. Біомаркерні показники селезінки Rana ridibunda P. Питання біоіндикації та екології. 2018. Вип. 23, № 1. С. 181–191. DOI https://doi.org/10.26661/2312-2056/2018-23/1-14.
22.    Горальський Л. П., Дунаєвська О. Ф., Ярошенко Т. Я. Порівняльна анатомо-імуногістохімічна характеристика селезінки представників класів птахи та ссавці. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20. № 4. С. 72–78. DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2018.v04.9806. 
23.    Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості селезінки теплокровних тварин. Біологічний вісник МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 2016. № 6 (3). С. 399–406. 
24.    Дунаєвська О. Ф. Визначення індексу Керногана для судин селезінки пойкілотермних тварин. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7, № 4. С. 25–29. DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017074.
25.    Дунаєвська О. Ф. Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів селезінки голубів та курей. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8, № 1. С. 282–288. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15421/2018_213. 
26.    Ультрамікроскопічні особливості клітин та судин селезінки (експериментальне дослідження). Wiadomości Lekarskie / Л. П. Горальський, О. Ф. Дунаєвська, Н. Л. Колеснік, Л. О. Стеченко, Н. Є. Гриневич, Л. М. Сокуренко, Р. Ф. Камінський. 2018. Т. LXXI. № 5. 1019–1025.
27.    Горальський Л. П., Дунаєвська О. Ф. Морфологія селезінки у сільськогосподарських тварин. Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. медицини ім С. З. Гжицького. 2015. Т. 17, № 1 (61). Ч. 2. С. 7–13. (Здобувач брала участь у проведенні експериментальних досліджень селезінки коней, овець, ВРХ, узагальненні отриманих результатів і написанні статті).
28.     Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки овець романівської породи. Актуальні питання медичної науки та практики. 2015. Вип. 82, т. 2, кн. 2. С. 171–177. 
29.    Дунаєвська О. Ф. Морфогенез селезінки у хребетних тварин. Наук. вісн. нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2015. Вип. 227. С. 81–87. 
30.    Панікар І. І., Горальський Л. П., Дунаєвська О. Ф., Горальська І. Ю., Сокульський І. М., Пінський О. В., Прасолов Є. Я.; власник: Панікар І. І. Спосіб фарбування гістологічних зрізів органів кровотворення для виявлення клітин крові при вивченні їх у нормі та при патології : пат. на корисну модель № 100223 Україна, МПК G01N 1/04, G01N 1/30, G01N 15/05, G01N 33/50. № u 2015 02009 ; заявл. 05.03.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13. 
31.    Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості селезінки голубів та курей. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Біологія. 2016. Вип.40. С. 24–28. 
32.    Dunaievska O. F. Morphological features of the splenic red pulp. Innovative solutions in modern science. 2016. № 4 (4). Р. 88–99. 
33.    Dunaievska O. F., Vasylchenko V. S. The algorithm for determining the functional immunomorphology in rabbit’s spleen. Paradigm of knowledge. 2017. № 3 (23). Р. 27–36.
34.    Goralsky L. P., Dunaievska O. F. Morphological features of the spleen of domestic animals. Austria-sience. 2018. Vol. 16, № 1. P. 3–6.
35.    Dunaievska O. F. The morphometric parameters of the spleen in poikilotermic anomals as biomarker of enviromental conditions. Sworld journal. Biology. 2016. Vol. 1, № 11. Р. 15–18. 
36.    Панікар І. І., Горальский Л. П., Дунаєвська О. Ф. Морфометричні дослідження в морфології. Методичні рекомендації. Полтава, 2014. 16 с. (гриф Міністерства аграрної політики).
37.    Дунаєвська О. Ф., Горальський Л. П. Морфологія та імуногістохімія селезінки постнатального періоду онтогенезу у хребетних. Монографія. Житомир: Рута, 2018. 242 с.