Суворова Людмила Костянтинівна
Суворова
Людмила
Костянтинівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Зарубіжна література»
«Українська література»
«Українська мова»
«Українська мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук.

Біографія: Народилася 22 вересня 1988 року в с. Орепи Новоград-Волинського району Житомирської обл. У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури і німецької мови (диплом ТМ № 41711215 від 30 червня 2011 року). У цьому ж році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобувши кваліфікацію викладача української мови та літератури (диплом ТМ № 41711442 від 30 червня 2011 року). З жовтня 2015 року по серпень 2017 працювала лаборантом на кафедрі фізичного виховання та рекреації Житомирського державного університету імені І. Франка. З вересня 2017 року – викладач КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2017 року.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2011 року аспірант кафедри українського літературознавства та компаративістики ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація» (спеціальність 10.01.01 «Українська література»). Диплом кандидата філологічних наук ДК № 042909, рішення Атестаційної колегії від 26.06.2017 (наказ МОН України від 26.06.2017 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 26 червня 2017 року».

Інформація про стажування: немає

Наукові інтереси та досягнення: історія української літератури (творчість письменників ХІХ–ХХ ст.), ранній український модернізм, архетипно-міфологічна критика, когнітологія, проблеми сучасного мовознавства.

Нагороди:
Від обласної ради нагороджена Іменна стипендія ім. Олега Ольжича від (2010 – 2011 рр.);
нагороджена подякою «За значні зусилля, спрямовані на розвиток науки в Україні, ґрунтовну підготовку студентів до участі у Всеукраїнській студентсько-учнівській науково-практичній конференції “Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація”»; м. Бердичів, КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» ЖОР; листопад, 2018 р.

Публікації у фахових виданнях:
1.    Суворова Л.К. Травматичні аспекти образного моделювання психічних травм і межових ситуацій у новелістиці М. Яцкова / Л.К. Суворова // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць / Гол. ред. Н.О. Висоцька – Вип. 12. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 515 – 526 (0,6 др. арк.).
2.    Суворова Л.К. Концепт смерті в оповіданні Л. Яновської «Смерть Макарихи»: філософсько-культурологічні підтексти / Л.К. Суворова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. – Випуск 4.10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 183 – 186 (0,5 др. арк.).
3.    Суворова Л.К. Еротично-танатичні моделі малої прози Марка Черемшини / Л.К. Суворова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 30 – 37 (0,6 др. арк.).
4.    Суворова Л.К. Концепт смерті в ліричних текстах Т. Шевченка / Л.К. Суворова // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Випуск № 6 (78). – Житомир: ЖДУ імені І. Франка, 2014. – C. 299 – 303 (0,5 др. арк.). 
5.    Суворова Л.К. Семантика і функціонування поняття «концепт» у літературознавстві / Л.К. Суворова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. О.С. Філатової. – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 190 – 195 (0,6 др. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях України

Суворова Л.К. Концепт смерті як вияв сакрального буття в малій прозі Богдана Лепкого / Л.К. Суворова // Spheres of culture Volume V. – Lublin, 2013. – С. 118 – 124 (0,5 др. арк.).


В інших виданнях

  1. Суворова Л.К. Феномен смерті і бароково-готичні відлуння у танатопоетиці художніх текстів Б. Лепкого і Вал. Шевчука / Л.К. Суворова // Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох: Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 98 – 108 (0,6 др. арк.).
  2. Суворова Л.К. Топос води як середовище смерті у малій прозі раннього українського модернізму / Л.К. Суворова // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики: зб. наук. пр. / уклад. Л.Б. Лавринович. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – Вип. 3. – С. 115 – 118 (0,6 др. арк.).
  3. Суворова Л. К. Літературні моделі взаємодії Еросу й Танатосу в українській літературі доби раннього модернізму / Л.К. Суворова // Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. С. 98 – 104.
  4. Суворова Л.К. Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація / Л.К. Суворова // Автореферат на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук. – Житомир: «Рута», 2017. – 20 с.