Козаченко Галина Вікторівна
Козаченко
Галина
Вікторівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Українська мова»
«Українська мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

методист коледжу, кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

Біографія: Народилася 18 січня 1973 року у Житомирській області. У 1995 році закінчила Вінницький педагогічний інститут та здобула кваліфікацію «учитель української мови та літератури» (диплом ЛМ ВЕ № 000160 від 30 червня 1995 року). З вересня 1994 року – викладач КВНЗ ЖБФК. У 2004 році призначена на посаду методиста коледжу, яку займає і до сьогодні. З 2015 року – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (диплом ПК №033 від 06.09.2018р.). З 2004 року – член міжнародної громадської організації «Конгрес захисту української мови».

Початок роботи в коледжі: з вересня 1994 року.

Навчання в аспірантурі: з листопада 2015 року аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», українська мова, 2014 рік (03.02-01.03); аспірантура, кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Франка, з 2015 року.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю коледжу.

Нагороди:
Подяка МОЗ України, 2013, 2017 рік;
Грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2013, 2015 роки;
Подяка Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2013, 2018 роки;
Грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, 2017 рік;
Подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2018 рік.

Навчальний підручник:
Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник/Г.В. Козаченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. - 336 с. (перше видання підручника 2013 року). Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Статті в наукових фахових виданнях України 

1.    Козаченко, Г.В., 2019. Критерії, показники і рівні розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (76), Issue: 187, 2019 Feb – с. 40-44.
2.    Козаченко, Г.В., 2019. Особливості моделі розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. № 73. – с. 148-154.
3.    Козаченко, Г.В., 2019. Змістова структура педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», – Вип. 91. – с. 215-222. 
4.    Козаченко, Г.В., 2019. Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Електронний науковий фаховий журнал Сучасний імідж педагога, [online] №1 (184). – с. 35-37. Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua 
5. Козаченко, Г.В., 2018. Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №3 (95), C. 146 - 151.
6. Козаченко Г.В., 2018. Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості. Народна освіта, [online] №3 (36). Режим доступу: www.narodnaosvita.kiev.ua.
7. Козаченко, Г.В., 2018. Наукові підходи до розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 55 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» – C. 94-100.
8. Козаченко, Г.В., 2018. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю. Науковий журнал: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка – № 4 (78). – C. 79-87.
9. Козаченко, Г.В., 2017. Теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №1(87), C. 64-71.
10. Козаченко, Г.В., 2017. Актуалізація розвитку педагогічної компетентності у викладачів фармацевтичного профілю у системі фармацевтичної освіти коледжу Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, – Вип. 87. – C. 117- 122.
11. Козаченко, Г.В., 2017. Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №2 (88), C. 146 - 151.

В інших виданнях
12. Козаченко Г.В., 2018. Впровадження новітніх інформаційних систем як спосіб оптимізації освітнього процесу. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: реалії та перспективи». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 12 грудня 2018 року.
13. Козаченко, Г.В., 2018. Навчально-методичний посібник – складова забезпечення результатів навчання через набуття фахових компетентностей на практичному/лабораторному занятті. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ. – C. -163-164
14. Козаченко, Г.В., 2017. Особливості професійної діяльності фахівців-фармацевтів. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017/ред.кол.: Т.С. Прокопенко та ін.. – Х: Коледж НФаУ, – C. 148-153.
15. Козаченко, Г.В. 2017. Інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі В: Г.Л. Губарєв, ред. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матер. конф. Житомир, 16 травня, 2017. Житомир: Вид-во О.О. Євенок, C. 273-276.
16. Козаченко, Г.В., 2016. Інноваційність як провідний фактор розвитку викладача в умовах сучасної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. C.118 -120. Голова редакційної колегії даного збірника.
17. Козаченко, Г.В., 2015. Роль методичної роботи вищого навчального закладу фармацевтичного профілю у формуванні професійно-педагогічної компетентності викладачів. Андрагогічний вісник: наукове електронне періодичне видання. Житомир: Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка. Вип. 6, C. 123-128.
18. Козаченко, Г.В., 2015. Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів-фармацевтів Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції. – Суми: Сумський медичний коледж. C. 88-90.
19. Бойчук, І.Д., Козаченко, Г.В., 2014.Формування здатності професійної комунікації як складової професійної компетентності фармацевтів». Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі». Коледж НФаУ м. Харків. С. 219-220.
20. Козаченко, Г.В., Плохотнюк, О.О., 2010. Ситуативні завдання як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів, матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Менеджмент у медсестринстві», яка проходила на базі Житомирського інституту медсестринства. С. 45-46.
21. Козаченко, Г.В., Гоженко, Г.Д., 2011. Формування професійної компетентності викладача, журнал «Педагогічна Житомирщина», №1(61) С.22
22. Зубрицька, Л.О., Козаченко, Г.В., 2007. Досвід проведення державного комплексного кваліфікаційного іспиту як засобу  підвищення якості професійної підготовки фармацевта. Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України: Фармація України. Погляд у майбутнє. т.2, .С. 505.
23. Козаченко, Г.В., 2008. Формування комунікативних компетенцій у майбутніх фахівців - фармацевтів», журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», №2 (21). С.57-60.
20. Козаченко, Г.В., 2008. Якісній підготовці фармацевтів сприяє практична фармація, журнал «Фармацевт-практик», квітень. С.23.
24. Козаченко, Г.В., 2008. До питання формування особистості: про красу як цінність життя і «педагогічну категорію»», журнал «Педагогічна Житомирщина»,  №1. С. 15.
25. Козаченко, Г.В., 2007. Володіння рідною мовою – запорука професійної майстерності медичних працівників, матеріали науково-практичної конференції викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації «Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах». С.78-80.