Сеньків Надія Михайлівна
Сеньків
Надія
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Організація та економіка фармації»
«Фармакогнозія»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження:  14.10.1987 року, Житомирська обл. Житомирський р-н с. Березівка.
Освіта:
2006 –2011 р.р - Національний фармацевтичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація - провізор (диплом ХА № 39995638 від 25 лютого 2011 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація  викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077337 від 15 жовтня 2017 року).

Професійна діяльність:
з 08.2006 – прийнята на роботу на посаду лаборанта Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича.
з 08.2013 р. – переведена на посаду викладача фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р. - ІПКСФ НФаУ  цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «ОЕФ», «Фармакогнозія» (термін навчання 28.09 – 24.10.2015 р.), посвідчення № 20 до диплому ХА № 39995638 від 24.10.2015 року.

Наукова, методична робота:
Розробка та впровадження в освітній процес методичного супроводу викладання навчальних дисциплін «Ботаніка», «Фармакогнозія», «Організація та економіка фармації», «Фармацевтичне право і законодавство»; впровадження освітніх технологій з метою забезпечення якості  навчального процесу.

Нагороди:
Почесна грамота УОЗ облдержадміністрації – вересень 2012 р.

Інші публікації: 

1.    IX Всеукраїнська науково – практична інтернет - конференція «Молодший медичний спеціаліст- 2019:  стан у сучасному суспільстві, тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії», Сумський базовий медичний коледж, Суми (15.01.2019 – 15.03.2019). 
Стаття на тему: «Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі» (у співавторстві). 
Збірник матеріалів  - 520 с. С.365-369
2.    VI  Міжнародний медико – фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO – 2019. Присвячено 75-річчю Буковинського державного медичного університету.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», квітень 2019 року, - Чернівці: «Збірник матеріалів Буковинського  міжнародний медико – фармацевтичний конгресу студентів і молодих учених – BIMCO Journal», С.436 (всього в збірнику 512 с.)
Науковий керівник: Сеньків Н.М. Студент-учасник: Артемчук М.В., 302 гр 
Тези на тему: «Основні тенденції розвитку діяльності інтернет – аптек в Україні».
3.    ІІІ Міжнародна науково – практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 14-15 березня 2019 р. м. Харків, НФаУ, у 2-х томах Т.2. – 340 с. (Серія «Наука»), С.235-236
 Науковий керівник: Сеньків Н.М. Студент-учасник: Мельниченко Д.Б., 302 гр
Тези на тему: «Мерчандайзинг як ефективний інструмент маркетингу аптечного закладу».
4.    Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Використання електронного навчального середовища Moodle при підготовці майбутніх фармацевтичних працівників // ІІІ Міжнародна науково – практична Internet – конференція «Теоретичні і практичні аспекти дослідження лікарських рослин», матеріали за редкол. : А. Л. Загайко, Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, К. Р. Гордєй – Х. : Вид-во НФаУ,  кафедра фармакогнозії та ботаніки,  м.Харків, 26-28 листопада 2018 р. – 241 с. С.206-207
5.    Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Роль симуляційного навчання при підготовці майбутніх фармацевтів // XV Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» /  матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 540 с С.502
6.    Сеньків Н.М., Короленко Р.  Аналіз та основні тенденції розвитку аптечних мереж в Україні та Житомирській області // V  Міжнародний медико – фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO – 2018, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 4-6 квітня 2018 року, - Чернівці: «Збірник матеріалів Буковинського  міжнародний медико – фармацевтичний конгресу студентів і молодих учених – BIMCO Journal»,498с. С.425
7.    Сеньків Н.М. Позааудиторна робота як чинник професійно – особистісного становлення майбутніх фахівців // VII Всеукраїнська науково – практична конференція «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, м. Суми , 14 лютого – 16 березня  2017 р.
8.    Сеньків Н.М. Проблеми полікультурних вмінь майбутніх фахівців в науковій літературі // Інтернет  - конференція «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ / матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х.: Коледж НФаУ, 2017. –  с.312 С.213-216
9.    Сеньків Н.М. Профорієнтаційна робота – запорука успішного майбутнього освітніх закладів // VIIІ Всеукраїнська науково – практична інтернет - конференція «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, м. Суми, 15.01.2018 – 02.03.2018, 480с. С.277-281
10.    Сеньків Н.М. Проблема формування полікультурних вмінь майбутнього фахівця // збірка наукових праць «Проектування розвивального освітнього середовища Полісся: регіональний аспект» / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка січень-лютий, 2017 р. 178 с. С.75-79
11.    Сеньків Н.М. Можливості інформаційних технологій для активізації навчально – пізнавальної активності студентів на заняттях з фармакогнозії //  І Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  збірник матеріалів  - Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016 р. – 290 с. С.224-226