Попович Валерій Павлович
Попович
Валерій
Павлович
Навчальні предмети, які викладає:
«Вступ у фармацію»
«Організація та економіка фармації»
«Технологія ліків»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

доктор фармацевтичних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Біографія: 
Дата і місце народження: 1 липня 1963 року в селі Куча Новоушинського району Хмельницької області.

Освіта: 
1978 – 1981 рр. навчання в Житомирському фармацевтичному училищі. 
листопад 1983 р. – липень 1984 р. – підготовче відділення Львівського медичного інституту;
1984 – 1989 рр. студент фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту. 

Професійна діяльність: 
серпень 1989 року – інтернатура на посаді провізора-технолога аптеки № 142 м. Тернополя. 
1992 – 1997 рр. – асистент кафедри «Заводської технології ліків» Львівського медичного інституту. 
1997 – 2006 рр. – науковий консультант по технології ліків ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ». 
2006 – 2013 рр. – доцент кафедри «Аптечної та промислової технології ліків» Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 
2013 – 2016 рр. – головний технолог за сумісництвом ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ». 
вересень 2016 року по теперішній час – викладач фармацевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради.

Здобуття наукового ступеня: 
грудень 1989 року – вересень 1992 року - навчання в аспірантурі за спеціальністю «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи». 
29.01.1993 року присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. 03.01.1995 року обраний по конкурсу на посаду доцента кафедри «Заводської технології лікарських форм». 
19.04.1996 року – присвоєно вчене звання доцента кафедри «Заводської технології лікарських форм» Львівського державного медичного університету. 

Тема дисертаційного дослідження: 
«Організаційно-економічні та технологічні аспекти фармацевтичного забезпечення лікарськими препаратами рослинного походження з гепатопротекторною дією» (спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»). Диплом доктора фармацевтичних наук ДД №002238 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
член редакційної колегії «Український науково-медичний молодіжний журнал», науково-практичне видання (Україна) та Міжнародного науково-практичного журналу для фармацевтів і лікарів «Рецепт» (Білорусь). 

Офіційний опонент 10 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (Буцька В.Є., Черних Ю.В., Зейдо Фіпас Мазен, Ващенко О.В., Алмохамад Жумаа Абдуллах, Жук О.В., Молодожонова О.О.,Шукаєва О.П., Кучина Л.К., Романіна Д.М. та 1 – доктора фармацевтичних наук (Загорій Г.В.)

Член постійних спеціалізованих Вчених  рад  із захисту дисертаційних робіт з фармацевтичних наук Д17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті та Д26.613.04 при Національній медичній. академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.
 

1. Інтегрований ABC/FMR/VED- аналіз реалізації простатопротекторів (на прикладі аптечної мережі). Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .- 2018.- №1(45).- С.87-92. (співатори: Гадяк І.В., Громовик Б.П., Грицик А.Р.)
2. Визначення фізичних та фармако-технологічних властивостей сухого порошку біомаси FLAMMULINA VELUTIPES. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .-2016.- №2(38).-С.11-15. Співатори: Буткевич Т.А., Сятиня М.Л.
3. Гостра токсичність сухого порошку біомаси Flammulina velutipes. Проблеми військової охорони здоров’я. - Збірник наукових праць Української військово-медичної академії.- Випуск 44, том 1.- 2015.- С. 188-193. Співавтори: Буткевич Т.А., Сятиня М.Л., Козіко Н.О., Тарасенко В.О.
4. Дослідження показників периферійної крові мишей при пероральному введенні сухого порошку біомаси Flammulina velutipes. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.- Випуск 24, книга 5.-  2015.- С. 53-57. Співавтор: Буткевич Т.А.
5. Порівняльне вивчення амінокислотного складу сухих порошків біомаси Flammulina velutipes, які отримані методами поверхневого та глибинного культивування. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал.-2015.- №1(33). - С.15-17. Співавтори: Козіко Н.О., Буткевич Т.А.
6. Розробка технологічної блок-схеми виробництва сухого порошку біомаси F.velutipes. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал. - 2014.- №4(32).-С.47-50. Співавтори: Козіко Н.О., Буткевич Т.А.
7. Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування трофічних виразок. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика .- Випуск 23, книга 4.-  2014.- С. 437-446. Співавтори: Власенко І.О., Іванов Є.А.
8. Лікарські засоби глюкокортикостероїдів: аналіз фармацевтичного ринку України. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.- Випуск 23, книга 3.-  2014 .- С. 674-682. Співавтори: Сятиня М.Л., Глущенко О.М., Хоменко С.Л.
9. Огляд вітчизняного ринку імуностимулюючих лікарських засобів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика .- Випуск 23, книга 3.-  2014 .- С. 661-667. Співавтори: Козіко Н.О., Буткевич Т.А.
10. Аналіз споживання та вартості терапії алергічних захворювань лікарськими препаратами групи глюкокортикостероїдів. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .-2014.- №3(31). - С.93-99. Співавтори: Глущенко О.М., Хоменко С.Л.
11. Аналіз імуностимулювальних лікарських засобів, що включені до Державного реєстру лікарських засобів. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .-2014.- №3(31). - С.65-70. Співавтор: Буткевич Т.А.
12. Сучасний стан фармацевтичного ринку гомеопатичних лікарських засобів України. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .-2014.- №1(29).-С.114-118. Співавтори: Глущенко О.М., Костюк І.А.
13. Вивчення оптимальної технології культивування біомаси Flammulina velutipes. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал. - 2014. №1(29). - С.89-92. Співавтори: Бісько Н.А.,  КруподьороваТ.А., Козіко Н.О., Буткевич Т.А.
14. Фармацевтичний ринок м’яких лікарських форм. Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал .- 2013.- №4(29).- С.68-71. Співавтори: Глущенко О.М., Хоменко С.Л.
15. Розробка і виробництво фармацевтичних субстанцій методами біотехнологічного синтезу. Науково-практичне видання. Український науково-медичний молодіжний журнал. Спец.випуск.- №1(85). - 2015.- С.252: (Матер. міжн. наук.-практ. конф., присв. всесвітн. дню здоров’я, 7-8 квітня 2015 р., м. Київ). Співавтори: Буткевич Т.А., Козіко Н.О.
16. Маркетинговий аналіз різних лікарських форм глюкокортикостероїдів. Науково-практичне видання. Український науково-медичний молодіжний журнал. Спец.випуск. - №2.- 2014. - С.163-164: (Матер. міжн. наук.-практ. конф., присв. всесвітн. дню здоров’я, 7-9 квітня 2014 р., м. Київ). Співавтори: Хоменко С.Л.,  Голопихо Л.І., Щолойко Н.В., Глущенко О.М.
17. Hericium Erinaceus: історія виникнення, характеристика та використання в медицині. Науково-практичне видання. Український науково-медичний молодіжний журнал. Спец.випуск.- №2. - 2014. - С.163: (Матер. міжн. наук.-практ. конф., присв. всесвітн. дню здоров’я, 7-9 квітня 2014 р., м. Київ). Співавтори: Саханда І.В.,  Бісько Н.А.,  Козіко Н.О.

Авторські свідоцтва та патенти:
1. Патент на корисну модель №117165, А61К 31/00, А61К 36/00, А01G 1/04 Україна - 26.06.2017.- Бюл.№12. Біологічно активна субстанція з імуномодулюючою активністю. (співавтори: Сятиня М.Л., Попович В.П., Буткевич Т.А., Бісько Н.А., Круподьорова Т.А., Козіко Н.О.).
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53790. Дата реєстрації  19.02.2014. Комбинация-мелкий помол лекарственных препаратов до 1-5 микрон, специальная очистка воды кислородом для более эффективного использования лекарственных препаратов (співавтри: Остапенко Г.О., Олійник І.О.)
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53791. Дата реєстрації 19.02.2014. Специальная компьютерная программа на основе диагностики, клинических исследований лекарств, методологий лечения для более эффективного использования лекарственных препаратов. (співавтори: Остапенко Г.О., Олійник І.О., 
Якушко С.І.)
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46373. Дата реєстрації  13.11.2012. Комп’ютерна програма «Система автоматизованого інтегрованого ABC/FMR/XYZ/VED - аналізу Hortor». (співавтори: Горілик Д.В., Горілик А.В., Громовик Б.П.)
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44042. Дата реєстрації 29.05.2012. Монографія «Гепатопротекторний потенціал рослин». (співавтори: Громовик Б.П.,  Сятиня В.А.)
6. Засіб для оптимізації відновних процесів опікових ран. Патент на корисну модель №35823, А61К 35/48, А61Р 17/00, Україна 10.10.2008.- Бюл.№19. Співавтори: Федін Р.М., Сірий О.М., Павловський М.П., Кіс Р.С.
7. Засіб для лікування гнійних і опікових ран та відновлення пошкоджених тканин. Патент на корисну модель №35259, А61К 35/00, А61К 36/00, А61Р 31/00, А61Р 43/00, Україна 11.09.2008.- Бюл.№17. Співавтори: Федін Р.М., Сірий О.М., Павловський М.П., Кіс Р.С.
8. Вагінальний лікарський фітозасіб для місцевої терапії кандидозного вульвовагініту. Патент на корисну модель №34553, А61К 8/00, А61К 36/00, Україна.11.08.2008 р.- Бюл. №15. Спіававтори: Бенюк В.О., Щерба О.А., Федоритенко Н.О.
9. Засіб для лікування пародонтиту. Патент на винахід № 51536 А, А-61К35/78. Укараїна 15.11.2002.- Бюл. №11. Співавтори: Денега І., Зубачик В., Хмелевська С., Ващенко К.
10. Лікарський засіб діуретичної, сорбційної, антиоксидантної та мембраностабілізуючої дії.  Патент на винахід №23016, А61К 35/78,  Україна - 30.06.1998.- Бюл.№3. Співавтори: Хмелевська С.С., Купраш Л.П., Жогло Ф.А. та ін.
11. Гепатозахисний, вітамінний і діуретичний лікарський засіб. Патент на винахід №21047, А61К 31/00, Україна.- 07.10.1997. Співавтори: Павлічко С.С., Хмелевська С.С., Жогло Ф.А. та ін.

Підручники
1.    Навчальний посібник Технологія виготовлення порошків / Л.Л. Давтян, Р.С. Коритнюк, А.О. Дроздова [та ін]; за ред. Л.Л.Давтян, Р.С.Коритнюк.- К.: «Освіта України», 2016.- 141 с.