Косяченко Наталія Миколаївна
Косяченко
Наталія
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Організація та економіка фармації»
«Основи промислової технології лікарських засобів»
«Технологія ліків»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КЗВО ЖБФК, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 29.07.1975, м. Житомир.

Освіта: 
1994 – 1999 р.р. – Запорізький державний медичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом АР № 11631163 від 24 червня 1999 р.).
2015 – 2018 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077349 від 15 жовтня 2017 р.).
Професійна діяльність: 
з 01.2004 р. – замісник начальника відділу контролю якості з науково-технічних питань ДКП «Фармацевтична фабрика»; 
з 08.2004 р. –  викладач КВНЗ ЖБФК;
з 08.2006 р. – голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня:
2008 р. – 2012 р. – здобувач наукового ступеня на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження:
«Розробка складу та технології гелю для лікування захворювань опорно-рухового апарату» (спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Диплом кандидата фармацевтичних наук ДК № 007843 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 № 1048 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року»).

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – ПА цикл зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (термін навчання 25.03-24.04.2014 р.), НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому АР 11631163).
2015 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Технологія ліків», «ОЕФ» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 5 до диплому АР 11631163).

Наукова, методична робота:
у складі Науково-методичної комісії (підкомісії 226 Фармація, промислова фармація) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України розробка та впровадження стандартів вищої освіти та освітньо-професійних програм спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації – вересень 2018 р.
Подяка від Житомирської обласної ради – вересень 2016 р.
Грамота департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації – грудень 2013 року.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:
З 2016 р. - член Науково-методичної комісії (підкомісії 226 Фармація, промислова фармація) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
З 2018 р. – член Громадської спілки «Працівники фармації».
З 2012 – 2017 р.р. – член атестаційної комісії провізорів, фармацевтів при Державній службі лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області.  
Впродовж багатьох років – член журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів-випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 

Видання:
1.    Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
2.    Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 464 с. : іл.
3.    Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
4.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
5.    Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 144 с.
6.    Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с.
7.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
8.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.

Публікації у наукових фахових виданнях:
1.    Косяченко Н. М. Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України / Н. М. Косяченко, Л. І. Вишневська, В.К. Яковенко, К.О.Хохлова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Випуск ХХІІІ, № 1. – С. 40-43.
2.    Вишневська Л. І. Обґрунтування складу комплексного гелю протизапальної дії / Л. І. Вишневська, Н. М. Косяченко, О. І. Набока // Вісник фармації. – 2011. - № 3 (67). – С.8-12.
3.    Косяченко Н. М. Дослідження щодо розробки складу гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. – Випуск 18. – Книга 3. – С. 347-351. 
4.    Вишневська М. С. Прогноз спектра бiологiчної активності сполук як основа для пошуку нових лiкiв / М. С. Вишневська, Н. М. Косяченко, Л. I. Вишневська / Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 53-57. 
5.    Косяченко Н. М. Вивчення антимікробної активності та дослідження щодо вибору консервантів гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2011. – Випуск 18. – Книга 2. – С. 487-491. 
6.    Пат. на корисну модель № 65727 (Україна). МПК (2011.01) А 61 К 35/58. Фармацевтична композиція у формі гелю / Вишневська Л. І., Косяченко Н. М. – № 65727; заявл. 03.06.2011; опубл. 12.12.2011; Бюл. № 8. 
7.    Бавикіна М. Л. Дослідження з розробки складу комбінованого вагінального гелю з екстрактом суплідь хмелю / М. Л. Бавикіна, Л. I. Вишневська, В. А. Мегалінський, Н. М. Косяченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2015. - № 3. - С. 34-37.
8.    Косяченко Н.М. Андрагогічні підходи в системі післядипломної освіти молодших спеціалістів фармації / Н. М. Косяченко // Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України : Вид. О.О. Євенок, 2017 р. – Вип. 87. – С. 163-169.

Тези:
1.    Косяченко Н.М., Вишневська Л.І., Вишневський І.А. Аналіз лініменту з отрутою гюрзи для лікування болей в суглобах та мязах//Фармакогнозія XXI століття. Досягнення та перспективи/ Матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю (26 березня 2009 р.). – Х.: Вид-во НФаУ. - 2009. – С. 111.
2.    Розробка складу лікарського препарату для застосування в урології/ Вишневська Л.І., Вишневська М.С., Косяченко Н.М., Георгіянц В.А., Вишневський І.А., Хохлова К.О.//Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Матеріали першої наук.-практ. конф. з міжнародною участю (20-21 листопада 2008 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 57.
3.    Liliia I. Vishnevska, Natalia M. Kosyachenko and Kateryna O. Khokholova// Quantitative determination of camphor racemica and fir oil/ 42nd IUPAC Congress “Chemistry Solutions” 2-7 August 2009. – SECC, Glasgow, Scotland, UK. - P107_020.
4.    Н.М.Косяченко, Вишневський І.А., Вишневська Л.І., Георгіянц В.А. // Дослідження ефективності комбінованого лініменту з отрутою гюрзи / ХШ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2010. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 294.
5.    Вишневська Л.І., Косяченко Н.М., Хохлова К.О., Георгіянц В.А. Розробка складу засобу для лікування суглобового та м’язового болю/ ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27-29 квітня 2009 року. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – С. 210.
6.    N.M. Kosyachenko, I.O. Mishenko, L.I. Vishnevska, O.V. Dorovskoj, V.K. Yakovenko / The development of semi-solid drugs with natural substances // 14th International Congress «Phytopharm 2010». – Saint-Petersburg, Russia. – 1-3 July 2010. – P. 113.
7.    Косяченко Н.М., Вишневська Л.І. Сучасні підходи до створення протизапальних лікарських засобів у формі гелів // Матеріали ХХVIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – м. Харків. – 2011. – С. 65.
8.    Косяченко Н.М. Дослiдження асортименту лiкарських препаратiв мiсцевої протизапальної дiї, представлених на фармацевтичному ринку України / Н.М. Косяченко, Л.І. Вишневська / Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 21-22 квiт. 2010 р. - Х. : НФаУ, 2010. - С. 501.
9.    Косяченко Н.М., Вишневська Л.І. Обґрунтування вибору лікарської форми при створенні протизапальних засобів для місцевого застосування // Фармація України. Погляд у майбутнє : матер. VII Національного з’їзду фармацевтів України. 2010. - Т.1. - С.490.

Інші публікації:

  1.  Косяченко Н.М., Домбровська Т.А. Оцінка ступеню деформації професійних знань молодших спеціалістів фармації під час їх трудової професійної діяльності // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С. 127-130.
  2. Косяченко Н.М. Особливості формування навчальної та професійної мотивації студентів // Теорія і практика організації та самоорганізації суб´єктів освітньої діяльності в розвивально-виховному середовищі навчального закладу : збірник наукових праць / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Н.М. Мирончук. – Житомир : ФОП Левковець, 2017. – С. 49-55. 
  3. Косяченко Н.М., Бобкова І.А. Аналіз дослідження відповідності очікувань студентів КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» стосовно якості навчання // Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017. - С. 165-172.
  4. Косяченко Н.М., Домбровська Т.А. Впровадження Етичного кодексу фармацевтичних працівників України у вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладах // Магістр медсестринства : Український науково-практичний журнал 1(5) 2011. - С. 31-35.