Ходаківська Вікторія Павлівна
Ходаківська
Вікторія
Павлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Організація та економіка фармації»
«Фармакогнозія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 04.10.1985, м. Коростень, Житомирської обл.
Освіта: 
2004  -  2009 р.р.  –  Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ВН № 35529334 від 12 лютого 2009 р.).
2015 –  2017 р.р.  –  Житомирський державний університет імені І. Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077339 від 15 жовтня 2017 р.).
Професійна діяльність: 
з 12.2004 р. – фармацевт ППФ «Санітас»;
з 08.2008 р. -  викладач КВНЗ ЖБФК. 

Здобуття наукового ступеня:
 2011 р. – 2016 р. – здобувач наукового ступеня на кафедрі соціальної фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження:
«Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу» (спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Диплом кандидата фармацевтичних наук  ДК № 037598 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 01 липня 2016 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2016 № 750 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 1 липня 2016 року»).

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Фармакогнозія», «ОЕФ» (термін навчання 03.02.- 01.03.2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 45 до диплому ВН № 35529334).
    
Наукова, методична робота:
 Комплексні дослідження споживання ЛЗ хворими на рівні патології, у т. ч. на соціально небезпечні патології з використанням методів клініко-економічного аналізу; розробка та впровадження організаційно-економічних рекомендацій щодо формування формулярних та страхових переліків ЛЗ; обґрунтування ефективних фармаекономічних механізмів (ціноутворення, страхування, кредитування, оподаткування, інвестування) регулювання організації надання фармацевтичної допомоги, що надається населенню в умовах обмеженості ресурсів охорони здоров’я та за умов впровадження соціальної моделі обов’язкового медичного страхування в Україні.
 

Видання:

 1. Практикум з фармакогнозії: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / В.П. Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 191 с. : іл.
 2. Практикум з ботаніки: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / В.П. Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 49 с. : іл.
 3. Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас: Методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація», МОЗ НАМН України, погоджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.          
 4. Фармакоекономічні підходи до оцінки доступності лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань: Методичні рекомендації затверджені ПК «Фармація», МОЗ НАМН України, погоджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 27 с.
 5. Исследование фармацевтического обеспечения населения в Украине и странах Европейского союза: Монография. / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development. – Opole: Publishing House WSZiA, 2014. – C. 154-162.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні/ В. П. Ходаківська, А.А. Котвіцька, Є.С. Коробова, О.А. Пастухова // Запорізький медичний журнал. - 2012. -№ 5. - С. 116-119.
 2.  Ходаківська В. П., Котвіцька А. А. Дослідження закордонного досвіду надання населенню гастроентерологічної допомоги/ А.А. Котвіцька, В.П. Ходаківська // Вісник фармації. – 2013. – № 2. - С. 66-69.
 3. Котвіцька А.А., Ходаківська В.П. Маркетинговий аналіз асортименту гастроентерологічних лікарських засобів на прикладі інгібіторів протонної помпи. Фармаком. – 2013. - С. 100-106.
 4. Ходаковская В.П., Котвицкая А.А. Суриков А.А.  Международный опыт и роль больничных касс в системе здравоохранения и фармацевтического обеспечения / А.А. Котвицкая,  В.П. Ходаковская, А.А. Суриков А.А.// Ведомости БелГУ. Россия .– 2013. - С. 10-17. 
 5. Котвицкая А. А., Ходаковская В. П. Изучение тенденций развития рынка лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка в Украине /                 А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134).  - С. 181-186.
 6. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А.А. Котвіцька,      В.П. Ходаківська // Фармацевтичний журнал – 2015. - № 5. -  С. 23-29.

Тези:

 1. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Частотний аналіз лікарських призначень хворим на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас/ Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освіт. Internet- конф., м. Харків, 12 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 256-257. 
 2. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А., Волкова А.В. Дослідження ринку лікарських засобів для лікування гастроентерологічних захворювань // ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 26-27 березня 2015 р. – С. 295-296.
 3. Khodakivska V.P., Kotvitska A.A. Research of incidence and prevalence of digestive diseases among the Ukrainian population // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2015. – Kh.: Publishing Оffice, 2015. – P.482-483.
 4. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А.та ін. Дослідження організаційно-правових основ діяльності лікарняних кас в Україні/ Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою, Львів, 25-26 вересня 2014. – С. 72-74
 5. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Організація системи контролю в діяльності лікарняних кас/ Практичні аспекти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5-6 березня , 2013 р.
 6.  Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. та ін. Аналіз особливостей нормативно-правового регулювання реалізації косметичних засобів із аптек //  Косметологія: сьогодення, та майбутнє: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15 листопада 2013 р. – С. 113-114.
 7. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Дослідження досвіду розвитку системи медичного страхування за сучасних умов // Науково-практичний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів, Тернопіль, 27-28 вересня. 2013 р. – С. 262-263.
 8. Khodakivska V.P., Kotvitska A.A. Optimization of pharmaceutical patient with liver disorders in term of cost reimbursement drugs// Actual questions of development of new drugs: book of abstracts of XX international scientific and practical conference of young scientists and students, Kharkov, April 25-26, 2013 –P. 232.
 9. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А..  Аналіз надання фармацевтичної допомоги хворим на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку, Харків, 21 листопада 2013 р. – С. 210-212.
 10. Котвицкая А. А., Ходаковская В. П. Исследование социальной роли фармации в обществе // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства: сб. материалов  ІІІ Междунар. науч. конф. в рамках Науч.сессии НИУ «БелГУ», г. Белгород, 12-17 апр. 2013 г. – С. 41-42.
 11. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Практичні аспекти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я в Україні /Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5-6 березня 2013 р. – С. 224-226.
 12. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А.  Дослідження поширеності хвороб органів травлення пацієнтів лікарняної каси Житомирської області // «Клінічна фармація: 20 років в Україні, 21-22 березня 2013 р. – С. 424.
 13. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Соціальні детермінанти здоров’я як фактор продуктивного способу життя // Клінічна фармація: 20 років в Україні: Матеріали національного конгресу, Харків, 21-22 берез. 2013 р. – С. 283.
 14. Ходаківська В.П., Котвіцька А.А. Дослідження механізмів фінансування фармацевтичної допомоги в Україні // Современные достижения медицинской и фармацевтической науки: материалы 1-й  междунар. интернет-конф. молодых уч. и студ., г. Запорожье, 23-25 октября 2012 г. – С. 139.

Інші публікації:

 1. Ходаківська В.П. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасній освіті. // збірка наукових праць «Проектування розвивального освітнього середовища Полісся: регіональний аспект» / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка січень-лютий, 2017 р. -  С. 178.
 2.  Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Використання електронного навчального середовища Moodle при підготовці майбутніх фармацевтичних працівників // ІІІ Міжнародна науково – практична Internet – конференція «Теоретичні і практичні аспекти дослідження лікарських рослин», матеріали за ред. : А. Л. Загайко, Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, К. Р. Гордєй – Х. : Вид-во НФаУ,  кафедра фармакогнозії та ботаніки,  м.Харків, 26-28 листопада 2018 р. –  С. 241.
 3. Ходаківська В.П., Сеньків Н.М. Роль симуляційного навчання при підготовці майбутніх фармацевтів // XV Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» /  матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С.540.