Стельмах Ірина Миколаївна
Стельмах
Ірина
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологія і екологія»
«Основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони»
«Перша домедична допомога»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач за сумісництвом КЗВО ЖБФК, спеціаліст.

Голова ЦК загальноосвітніх дисциплін (з 2022 року)

Біографія: народилася 20листопада 1988 року в м. Житомир. З 1995 року по 2005 рік навчалась в ЗОШ №19 м. Житомир. У 2008 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» за спеціальністю «Акушерська справа» та здобула кваліфікацію акушерка (диплом ТМ № 33206458 від 29 лютого 2008 року). З квітня 2008 року по теперішній час працюю сестрою медичною палатною отоларингологічного відділення КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського». У 2010 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри (диплом ТМ № 38754621 від 2 липня 2010 року). У 2012 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію наукового співробітника (сестринська справа, акушерство) (диплом ТМ № 43676516). З вересня 2012 року по теперішній час – викладач за сумісництвом КЗВО ЖБФК. У 2018 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 011 Науки про освіту, освітня програма Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М18 № 096959).

Початок роботи в коледжі: з вересня 2012 року 

Інформація про стажування: відсутня.

Наукові інтереси та досягнення: формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів-фармації у процесі фахової підготовки; організація роботи медичної сестри в спеціалізованому отоларингологічному відділенні.

Публікації:

  1. Стельмах І.М. Формування професійної компетентності молодших спеціалістів фармацевтів як педагогічна проблема / І.М. Стельмах // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р. – Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. – С. 54-57.
  2. Стельмах Ірина. Симуляційне навчання як інтерактивна технологія викладання основ медико-санітарної підготовки та цивільної оборони / І.Стельмах // Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 151-153 (319 с.)
  3. Стельмах І.М. Формування у студентів фахового коледжу практичних вмінь та навичок під час викладання основ медико-санітарної підготовки та цивільної оборони / І.М. Стельмах // Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць / за заг. ред. Т.В. Єрмошиної, О.В. Павлюченко, С.Ю. Шевчук. Житомир : Видавець ПП «Євро-Волинь», 2021. – С. 202-205 (208 с.)
  4. Стельмах І.М. Особливості підготовки студентів фармацевтичного коледжу до ДПА з біології. /Новицька М.С., Першко І.О., Стельмах І.М. // «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми:КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. 216 с., С. 157-160
  5. Стельмах І.М. Міжпредметні зв’язки при викладанні біології у фармацевтичному коледжі / М.С. Новицька, І.М. Стельмах // Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022, 402 с., С. 82-85 
  6. Стельмах І.М. Роль студентського самоврядування в реалізації управлінської функції в організації освітнього процесу/ Бур’янова В.В., Стельмах І.М.// Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022, 402 с., С. 353-357. 
  7. Стельмах І.М. Особливості формування навичок надання першої домедичної допомоги у майбутніх фармацевтів. Біологічні дослідження – 2022: збірник наукових праць. Житомир. С.295-297.