Болух Віра Андріївна
Болух
Віра
Андріївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологічна фізика з фізичними методами дослідження»
«Вища математика та статистика»
«Математика»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

заступник директора з навчальної роботи КЗВО ЖБФК, кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Біографія: Народилася 14 лютого 1988 року в м. Житомир. З 1995 року по 2005 рік навчалась в ЗОШ №5 м. Житомир. У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики (диплом ТМ № 39646236 від 30 червня 2010 року). З вересня 2010 року по 2014 рік – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін в ЖФ КіБІТ. З 2012 року працювала за сумісництвом викладачем в КВНЗ ЖБФК. З 2014 року по 2016 рік очолювала гурток математики в КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей». З 2016 року – викладач в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі в КВНЗ ЖБФК. З березня 2018 року призначена на посаду заступника з навчальної роботи в КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2012 року (за сумісництвом), з 2016 року на постійній основі.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2011 року навчалась в Інституті математики НАН України на відділі математичної фізики.

Тема дисертаційного дослідження: «Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем» (спеціальність 01.01.03 «Математична фізика»). Диплом кандидата фізико-математичних наук ДК № 038857, рішення Атестаційної колегії від 29.09.2016 (наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 29 вересня 2016 року».

Інформація про стажування: відсутня

Наукові інтереси та досягнення: дослідження поведінки кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем; сучасні математичні моделі в термодинаміці біологічних процесів.

Навчальні предмети, які викладає:  математика, вища математика і статистика, біологічна фізика з фізичними методами аналізу.

 

 1. Boluh V. A. An exponential Representation for Some Integrals with Respect to Lebesgue-Poisson Measure / V. A. Boluh, O. L. Rebenko // Methods of Functional Analisys and Topology. – 2014. – Vol. 20. – № 2. – P. 186-192.
 2. Ребенко О. Л. Нескінченновимірний аналіз і статистична механіка / О. Л. Ребенко, В. А. Болух // Актуальні проблеми математичної фізики та її застосувань: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – Київ: Інститут математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 1. – 354 c. – С. 257-315.
 3. Болух В. А. Розклад Бріджеса-Федербуша для систем з посилено надстійкою взаємодією / В. А. Болух // Актуальні проблеми математичної фізики та її застосувань: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – Київ: Інститут математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 1. – 354 c. – С. 153-165.
 4. Ребенко О. Л. Про нову форму запису розкладів Майєра / О. Л. Ребенко, В. А. Болух // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – № 11. – С. 18-22.
 5. Boluh V. A. Cell gas free energy as an approximation of the continuous model Measure / V. A. Boluh, O. L. Rebenko // J. of Modern Phys. – 2015. – Vol. 5.– P. 168-175.
 6. Болух В.А. Сучасні математичні моделі в термодинаміці біологічних процесів / В. А. Болух // Медична освіта. – 2018. – № 4(80). – С.  127-131.
 7. Бойчук І.Д., Болух В.А., Козаченко Г.В. Силабус як реалізація права здобувачів освіти на вибір освітнього компонента. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ. Вип. 94, 2020. С. 36-42. 332 с.

 8. Болух В.А., Зубрицька Л.О., Зубрицька Т.Р. Інтегративний потенціал освітніх компонентів «Вища математика і статистика», «Органічна хімія», «Технологія ліків» при підготовці фахівців-фармацевтів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми, 2021. Вип. 2 (18) 2021. 170 с., С. 5-12;

 9.  Бойчук І.Д., Болух В.А., Першко І.О. Особливості підготовки фахівців лабораторної діагностики до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М» у фаховому коледжі. Медична освіта. Тернопіль, 2021. № 3(93)/2021. 150 с., С.11-17;

 10. Бойчук І.Д., Болух В.А., Мельник О.Ф. Статистична обробка даних педагогічних досліджень методом факторного аналізу та інтерпретація отриманих результатів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда та ін.]. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. № 1 (105). 480 с., С. 3–16. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.01/003-016.

 11. Бойчук І.Д., Болух В.А., Козаченко Г.В., Процюк І.Є. Створення моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". Київ. 2022. Вип 96. 138 с., С. 120-125. 

 12. Вакалюк Т.А., Бойчук І.Д., Болух В.А. та ін. Інформаційні технології у вищій школі Монографія. вид-во ФОП «О.О. Євенок», м. Житомир, Україна, 2019. С. 247-266

 13. Кишенькова математика: збірник формул / Болух В.А., Волкова С.Є., Євдокимова О.Ю. – вид. 2-е, вип. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. – 48с.: іл., табл.

 14. Болух В.А., Першко І.О. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу: практикум для студентів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В.А.Болух, І.О. Першко. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. 2022. – 72 с 

 15. Болух В., Волкова С., Євдокимова О. Використання хмарного сервісу LCloud на заняттях з вищої математики і статистики. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення: матеріали міжнародної науково-методичної конференції / за ред. Т.С. Прокопенко. Х.: Фаховий коледж НФаУ, 2021. С. 233-238с.

 16. . Болух В.А. Досвід реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 118-121

 17.  Болух В.А. Першко І.О. Використання технологій дистанційного навчання при викладанні біологічної фізики у фармацевтичному коледжі. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої сторіччю НФаУ, м. Харків, 10 вересня 2021 року / за заг. ред. А.А. Котвіцька та ін. Харків, 2021. 770 с., С. 669-671