Зубрицька Людмила Олександрівна
Зубрицька
Людмила
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач відділення «Фармація, молодший спеціаліст – 9 класів», «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 23.12.1962 року. У 1983 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище (диплом ЕТ №873530 від 02.07. 1983 р.). Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія» (диплом ТМ № 25665761 від 30.06. 2004 р.). У 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка  за спеціальністю «ПМСО. Хімія» і здобула кваліфікацію — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 28040292 від 30.06.2005р.). З 2002 року – викладач хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища. Виконувала обов’язки куратора групи, завідувача лабораторією. З 02.06. 2005 року переведена на посаду завідувача відділення «Фармація, молодший спеціаліст – 9 класів»  КВНЗ  ЖБФК. 
Тема магістерського дослідження: «Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати».  

Початок роботи в  коледжі: з вересня  1983 року.  

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:  ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Неорганічна хімія, органічна хімія, техніка лабораторних робіт (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення № 22 до диплому ТМ 28040292  від 01.03.2014 р.  
Міжгалузевий інститут ПК спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі» Новітні інноваційні технології у вищій школі», керівний склад», свідоцтво № 12 СПВ-1735654 від 27 травня 2016 р.

Наукова, методична робота: реалізація компетентнісно-інтегративного підходу при викладанні органічної та неорганічної хімії.

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної ради (2018 р.). Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації. 

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях та інші види роботи: в 2015 р., 2016 р. працювала у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  серед студентів – випускників спеціальності 5.12020101 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Л.О. Зубрицька, І.Д. Бойчук, Н.А. Тодосійчук. Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с. 
2.    І.С. Ковальчук, С.В. Гончарук, Н.П. Гирина,  Л.О. Зубрицька та ін. Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с. 
3.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.
4.    Органічна хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
5.    І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька Органічна хімія: Навч. посібник, 2-е видання/ К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.

6. І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька, Н.М. Косяченко, І.В. Луцак «Путівник першокурсника Житомирського базового фармацевтичного коледжу» - довідник   для здобувачів освіти першого року навчання спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація та 224 Технологія медичної діагностики та лікування, рекомендовано до друку педагогічною радою Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу  Протокол від «29» листопада 2021 року № 6./ Бойчук І.Д., Зубрицька Л.О., Косяченко Н.М., Луцак І.В.. – Житомир: Вид. 2022. – с.65

Статті:

 1.  Лещенко, Ю. Л., Зубрицька, Л.О., 2017. Вплив стереоізомерії на фармакологічну активність лікарських засобів:  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І. Франка, 17-18 травня 2017 р. С.147-150.
 2. Зубрицька, Л.О., 2016. Роль навчально-методичного забезпечення у вивченні органічної хімії, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». С. 93-96.
 3. Зубрицька, Л.О., 2015. Професійне спрямування на заняттях органічної хімії, V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста", присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу. С. 76-79.
 4. Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р., 2014. Роль самостійної роботи студентів при вивченні органічної хімії у процесі формування професійних компетенцій. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі». Коледж НФаУ м. Харків. С. 219-220.
 5. Зубрицька, Л.О., 2011. Самостійна робота – компонент навчальної діяльності студентів. Освіта. Технікуми. Коледжі. №1. С.46
 6.  Зубрицька, Л.О., 2010. Методичні умови організації самостійної роботи при вивченні органічної хімії, Матеріали ІІ регіональної науково – практичної конференції: Житомирські хімічні читання, проведені у ЖДУ ім. І. Франка. С.53-56.
 7. Зубрицька, Л.О., Козаченко, Г.В., 2010. Досвід проведення державного комплексного кваліфікаційного іспиту як засобу  підвищення якості професійної підготовки фармацевта. Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України: Фармація України. Погляд у майбутнє. Харків НФаУ, 15-17 вересня 2010. Т.2, .С. 505.
 8.  Зубрицька, Л.О., 2009. Самостійна робота як компонент навчальної діяльності студентів. Педагогічна Житомирщина № 6. С. 54-57.
 9. Зубрицька, Л.О., Листван, В.М., 2008. Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати. Матеріали регіональної науково – практичної конференції «Житомирські хімічні читання». ЖДУ ім. І. Франка, С. 33-35.
 10. Бойчук, І.Д., Зубрицька, Л.О., 2007. Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Організація навчально-виховного процесу. Освіта. Технікуми, коледжі. Київ, 2007. № 2. Випуск 11. С. 9-11
 11.  Зубрицька, Л.О., 2007. Рекомендації куратору академічної групи щодо організації роботи зі студентами. Організація навчально-виховного процесу.  З досвіду роботи вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Київ, 2007. Випуск 10. С. 160-180.
 12. Зубрицька Л.О., Зубрицька Т.Р. Тренінг як метод професійно-орієнтованого навчання. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ. Вип. 94, 2020. С. 138-144.  338с
 13.  Болух В. А., Зубрицька Л. О., Зубрицька Т. Р. Інтегративний потенціал освітніх компонентів «Вища математика і статистика», «Органічна хімія», «Технологія ліків» при підготовці фахівців-фармацевтів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Вип. 2 (18), 2021.  С. 5-12. 170с.
 14. Зубрицька Людмила, Зубрицька Тетяна, Мороз Ольга, Осінська Жанна Технологія реалізації інформальної освіти викладачів фармацевтичного профілю. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с. 
 15. Дунаєвська О.Ф., Зубрицька Л.О., Мосієнко О.О., Зубрицька Т.Р., Сокульський І.М., Муленко С.М., Гончарук С.В., Рублюк О.М. Аналіз складання здобувачами освіти ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. Лабораторна діагностика» у Житомирському фармацевтичному коледжі «Наукові інновації та передові технології» («Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»):журнал. 2022. No 9(11) 2022, 438 с. С.64-78
 16. Зубрицька Л.О. , Хранівська В.О. , Шляніна А.В Вплив порушення екологічної рівноваги на якість лікарських засобів. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – 559 с. Харків, С. 193-194
 17. Зубрицька , Л.О., Сокур, Ю.О., Зубрицька Т.Р. Гіалуронова кислота – перспективне джерело лікарських препаратів.  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи. 17 квітня 2019 року – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2019. – 460 с . С. 270 – 272  
 18. Зубрицька, Л.О., Антонюк, О.М. Транс-жири і їх згубна дія на людський організм» Матеріали  III Всеукраїнської наукової конференції Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи. 17 квітня 2019 року – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2019 – 460 с ., С. 267-269 
 19. Дунаєвська О. Ф., Зубрицька Л. О., Папірник Т. А. Історія фармації Житомирщини The 6 th International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» (May 10-12, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2020.–1125 с., С.153-156
 20. Зубрицька, Л.О.  Органічна хімія у системі професійної підготовки фахівця фармацевта. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науко-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2021 р) Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Вип. № 72. 2021 – 587с., С. 40-44
 21. Зубрицька Л.О., Дистанційний курс з органічної хімії в умовах пандемічних обмежень. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті академіка Академії наук вищої освіти, професора Анатолія Володимировича Касперського, Київ, 23 червня 2021. –  132 с., С.12-16
 22. Зубрицька Л.О., Зубрицька Т.Р. Комунікативна компетентність як складник професійної діяльності фармацевта. «Актуальні питання забезпечення якості освіти». Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – 319 с., С. 49-52.
 23. Дунаєвська О.Ф., Зубрицька Л.О., Довженко Л.В., Зубрицька Т.Р., Горальський П.П., Сокульський І.М. Особливості гістохімічних та гістологічних досліджень органів імуногенезу «Біоморфологія ХХІ століття». Збірник тез XIV Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з часу заснування кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 23-24 вересня 2021 року. К., 2021. С. 21-22.
 24. Зубрицька Л.О. Моніторинг освіти – запорука якісної професійної підготовки фахівців. Papers of participants of the II International Multidisciplinary Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science», Vol. 2), November12, 2021. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform 
 25. Зубрицька Л.О., Шелюк І.О., Муленко С.В. Косметична хімія як сладник хімічної компетентності майбутніх фахівців-фармацевтів. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022– 402 с., С.55-60