Мельник Оксана Федорівна
Мельник
Оксана
Федорівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Загальна та неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист,

заступник директора з виховної роботи

Біографія: Народилася 24.11.1971 року. У 1994 році закінчила з відзнакою  Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, природничий факультет за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом КЛ №900687 від 25.06.1994 р.) У 2001 році закінчила магістратуру цього ж навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії (диплом ТМ № 17276186 від 30.06.2001 р.) У 2018 році прийнята на посаду викладача хімічних дисциплін КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2018 року.

Навчання в аспірантурі:  З 2015 по 2018 роки навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти», по завершенню якої присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (рішення Атестаційної колегії від 16 травня 2018 р., диплом ДК № 047324).

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін» 

Інформація про стажування: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача», Біологічна хімія, органічна хімія, фізична та колоїдна хімія (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення №7 до диплому №КЛ 900687 від 1 березня 2014 року.

Наукові інтереси: педагогіка (сучасні технології навчання). 

Видання:

 1. Мельник, О.Ф. 2018. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін: методичні рекомендації. Житомир: ПП «Рута». – 164 с. (Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного університету ім. Івана Франка (протокол №11 від 27.02. 2018 р.; УДК 371.013:377.36:664.5)
 2. Мельник, О.Ф. 2017. Органічна хімія: навчальний посібник для студентів коледжів спеціальності «Харчові технології». Житомир: ПП «Рута». – 188 с. (Рекомендовано Вченою радою Київського національного торговельно-економічного університету; протокол №13 від 27 червня 2017 р.; ISBN 987-617-581-322-5, УДК 547-057. 876 (075.8), М 48).
 3. Бойчук І.Д., Мельник О.Ф., Шелюк І.О., Шляніна А.В. Збірник конспектів лекцій із загальної та неорганічної хімії. Житомир : ПП «Рута», 2022. 208 с.
 4. Гирина Н.П., Мельник О.Ф. Методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітнього рівня – перший бакалаврський заочної форми навчання. Житомир : ПП «Рута», 2022. 64 с.
 5. Шелюк І.О., Мельник О.Ф., Тодосійчук Н.А. Збірник конспектів лекцій з фізичної та колоїдної хімії. Житомир : ПП «Рута», 2022. 120 с.
   

 

Публікації:

 1. Мельник, О.Ф., 2018. Концептуальна основа формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. праць. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». Випуск 1 (42), Частина І, Частина ІІ, с. 145-149.
 2. Мельник, О.Ф., 2017. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.». Вип. 24, с. 111-120. 
 3. Мельник, О.Ф., 2016. Реалізація дидактичних принципів у процесі професійного становлення майбутніх фахівців харчових технологій в умовах коледжу. Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Київ:  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Вип. 89, ч. 1, с. 158-164.
 4. Мельник, О.Ф., 2016. Гуманізація змісту освіти в коледжах І-ІІ рівнів акредитації. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені                    В.Г. Короленка. Вип.65, с. 116-122.
 5. Мельник, О.Ф., 2016. Наукові підходи до проблеми формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О. Вип.1, с. 231-242.
 6. Мельник, О.Ф., 2015. Міжпредметні зв’язки як засіб реалізації принципу фундаменталізації в процесі формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, № 8 (52), с. 153-164.
 7. Мельник, О.Ф., 2015. Роль і місце природничих дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Вип. 85, с. 140-147.
 8. Мельник, О.Ф., 2015. Аналіз термінологічної системи дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Вип. 4 (82). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с. 138-143.
 9. Мельник, О.Ф., 2015. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Проблеми освіти: збірник наукових праць. Вип. 84. Житомир-Київ: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с. 232-236.
 10. Мельник, О.Ф., 2018. Фундаменталізація та політехнізм як специфічні дидактичні принципи сучасної професійної освіти. В: І.О. Шумовська, ред. Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу: зб. матеріалів інтернет-конференції. Житомир, 24-28 квітня 2018 р., с. 163-166.
 11. Мельник, О.Ф., Вітвицька, С.С., 2018. Структура професійної компетентності молодших спеціалістів з виробництва харчової продукції. В: Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак, ред. Молоді вчені 2018 – від теорії до практики: матеріали ІХ Міжнародної конференції молодих вчених. Дніпро-Варна, 16 лютого 2018 р. Вид-во: «Дике поле», с.271-276.
 12. Мельник, О.Ф., 2017. Актуалізація принципів індивідуалізації та диференціації навчання на сучасному етапі модернізації змісту професійної освіти В: Г.Л. Губарєв, ред. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матер. конф. Житомир, 16 травня, 2017. Вид-во           О.О. Євенок, с. 53-60.
 13. Мельник, О.Ф., 2017. Практичні аспекти реалізації принципу професійного спрямування в процесі підготовки спеціалістів з виробництва харчової продукції. Managers: Т.С. Хохлова, Т.В. Кімстач, ред. Proceedings. In two volumes. XIII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (June 5-8 2017, Varna, Bulgaria), Volume 1, р. 245-251. 
 14. Мельник, О.Ф., 2017. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (54), Issue: 126, с. 31-36.
 15. Мельник, О.Ф., 2017. Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. В: В.Є. Литньов, Н.Є. Колесник, Т.В. Зав’язун, ред. Інтеграційні процеси в системі дошкільної та початкової освіти: теорія і практика: зб. наук. праць. Житомир: ФОП Н.М. Левковець, с. 87-94.
 16. Мельник, О.Ф., 2016. Можливості використання Smart-технологій під час вивчення природничих дисциплін в процесі професійного становлення спеціалістів галузі харчових технологій в умовах коледжу. В: Smart-освіта: ресурси та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Київ, 23-24 листопада 2016 р.: тези доповідей. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, с. 191-194.
 17. Мельник, О.Ф., 2016. Формування комунікативної компетентності майбутніх техніків-технологів харчової промисловості в процесі вивчення природничих дисциплін. В: С.С. Вітвицька, Н.Є. Колесник, ред. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: зб. наук. праць. Житомир: ФОП Левковець, с. 273-281.
 18. Мельник, О.Ф., 2015. Використання гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. Андрагогічний вісник: наукове електронне періодичне видання. Житомир: Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка. Вип. 6, с. 221-231.
 19. Мельник, О.Ф., 2015. Компетентнісний підхід як концептуальний методологічний підхід до модернізації змісту професійної освіти в галузі харчових технологій. Науковий підхід до вирішення ключових проблем: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 1-14 грудня 2015. Режим доступу: studnauka. com., с. 3-10. 
 20. Мельник, О.Ф., 2015. Компетентнісний підхід як концептуальний методологічний підхід до модернізації змісту професійної освіти в галузі харчових технологій. Науковий підхід до вирішення ключових проблем: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 1-14 грудня 2015. Режим доступу: studnauka. com., с. 3-10. 
 21. Vitvytska S.S. and Melnyk O.F. Model of the formation of professional competence of future specialists of food technologies in the process of studying of natural science disciplines at college. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2019. Вип. 1 (96). С. 33-43.
 22. Мельник О.Ф., Тодосійчук Н.А. Інтегративна технологія професійної підготовки молодших спеціалістів у процесі вивчення природничих дисциплін. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2020. Вип. 64. С.89-95. 
 23. Бойчук І.Д, Болух В.А., Мельник О.Ф. Статистична обробка даних педагогічних досліджень методом факторного аналізу та інтерпритація отриманих результатів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2021. №1 (105). С. 3-17.
 24. Волкова С.Є., Мельник О.Ф., Шемет О.Ф. Дотримання вимог системного підходу в організації виховної роботи в закладі фахової передвищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Випуск 83. С. 122-127.
 25. Мельник О., Волкова С., Шемет О. Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників в умовах пандемії. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. С. 85-91.
 26. Мельник О., Муленко С., Шелюк І. Естетичне виховання у процесі професійного становлення майбутніх фармацевтів. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. С. 92-98.
 27. Мельник О.Ф., Шелюк І.О. Екологізація змісту фармацевтичної освіти в процесі вивчення хімічних дисциплін. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. Харків : Вид-во НФаУ., 2019. Випуск 6. С. 319-324.
 28. Мельник О.Ф., Муленко С.М. Інформаційне середовище як складова освітнього простору фармацевтичного коледжу в умовах дистанційного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Тернопіль, 30 квітня 2020 р.). м. Тернопіль, 2020. С. 59-62.
 29. Мельник О.Ф., Волкова С.Є. Ефективність дистанційного навчання у реалізації виховної роботи в коледжі. Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : збірник матеріалів ХІ-ої Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Суми : КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2021. С. 244-249.
 30. Мельник О.Ф., Шелюк І.О. Наукова освіта в процесі в процесі формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів. Наукова освіта: традиція і сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). м. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 133-139.
 31. Мельник О.Ф., Плохотнюк О.О. Національно-патріотичне виховання як вагомий чинник професійного становлення особистості. Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю.В. Ївженка. Київ, 2022. Ч. 2. 332 с. С. 209-213.
 32. Мельник О.Ф. Приступко О.М. Діяльність студентського самоврядування як реалізація принципів студентоцентризму та демократизації. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. наукю-практ. конфер., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с.