Хранівська Валентина Олександрівна
Хранівська
Валентина
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармацевтична хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач відділення «Фармація» молодший спеціаліст – 11 класів, бакалавр. «Технології медичної діагностики та лікування», «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 25.07.1963 р. У 1985 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація», кваліфікацією провізор (диплом КВ № 676521 від 27 червня 1985 р.). З серпня 1985 р. по жовтень 1992 р. працювала за спеціальністю на посадах: провізор – технолог (аптека № 130 м. Київ); начальник аптеки В/Ч 11143 (м. Рига); провізор - аналітик (ЦРА № 34, м. Добєлє, ТАПУ Лієпайського відділення Латвійської РСР). З березня 1993 року - викладач Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С. Протасевича; з вересня 1993 р. по 1996 р. - завідуюча навчальною частиною; з 02.09.1996 р. - завідувач відділення «Фармація», «Лабораторна справа». 

Початок роботи в коледжі: з березня 1993 року.

Інформація про підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Фармацевтична хімія (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення № 46 до диплому КВ 676521 від 01 березня 2014 року.
ФПК викладачів НМУ ім. О.О. Богомольця «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМФНЗ України І-ІІ р.а.» (10.05.- 19.05. 2017 р.), посвідчення № 752 до диплому КВ 676521.

Наукова, методична робота: створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів, методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.
Навчальні предмети, які викладає: «Фармацевтична хімія».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2004 р.). 
Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2001 р., 2007 р., 2018 р.). 

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях та інші види роботи:

 1. Як член експертної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України брала участь в акредитаційній експертизі підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів спеціальності «Фармація» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2007-2011р.р.;
 2. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів – випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 2016-2017 р.
 3. Член редакційної колегії тестових завдань з фармацевтичної хімії до Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 2000 - 2018 р.
 4. Працювала в складі журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  як викладач фармацевтичної хімії, 2008р. – 2010р.
 5. Співпрацює з відділом контролю якості ПрАТ «Ліктрави» з питань підбору методів дослідження лікарської рослинної сировини з 2016 року по даний час.
   

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.     Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. - 192 с.
2.     Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2017. -114 с.
3.     Фармацевтична хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
4.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності “ Фармація ” К.: Медицина, 2009. - 179с.

Публікації:

 1.  Хранівська, В.О., 2016. Кейс-метод (case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців фармації, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. С. 268-271.
 2. Бобкова, І.А., Хранівська, В.О., 2015. Професіографія та її місце в системі формування професійної компетенції фахівця, V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста", присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу, м. Суми. С.30-31.
 3. Хранівська, В.О., 2014. Формування професійної компетенції у студентів фармацевтичного коледжу, збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі». Коледж НФаУ м. Харків. С. 241-245.
 4. Хранівська, В.О., Бобкова, І.А., 2010. Міждисциплінарна інтеграція – умова комплексного підходу до підготовки фахівця. Всеукраїнський журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» №2(26). С.41.
 5. «Шляхи становлення та розвитку (1938 - 2013) Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича. – Житомир «Полісся», 2013. – 120 с.
 6. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А., Хранівська В.О. Становлення сучасної системи професійної підготовки фахівців фармації. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка»,  ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», випуск 43, т. 1. 2022.   
 7. Бобкова І. А.,  Бур’янова В. В., Дунаєвська О. Ф. , Умінська К. А.,  Хранівська В. О. Морфологічні особливості деяких представників роду Mentha L. Фітотерапія. Часопис. Науково-практичне фахове видання, Київ, 2021. № 3. 88 с. С. 39-44. 
 8. Бобкова І. А., Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О. Алгоритмізація професійного тренінгу для реалізації програмних результатів навчання з фахових дисциплін фармацевтичного профілю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 83. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 266 с. С. 9-15.
 9. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А., Хранівська В.О. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки студентів-фармацевтів. Педагогічні науки: теорія та практика, Запоріжжя: видавничий дім «Гельветика», 2021. № 3 (39). 208 с. С. 129-134. 
 10. Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська О., Умінська К., Хранівська В. (2022). Анатомічне дослідження листків Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Фітотерапія. Часопис, 1, 77–81, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-77
 11. Зубрицька, Л.О., Хранівська, В.О., Шляніна, А.В., 2019. Вплив порушення екологічної рівноваги на якість лікарських засобів. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: матер. VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 листопада 2019 р./м. Харків: НФаУ. С. 193-194.
 12. Бур'янова В.В., Хранівська В.О. Морфологічні та анатомічні ознаки видів подорожника, які занесені до Державної Фармакопеї України. PLANTA +.Досягнення та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20-21 лютого 2020 р.). - К: ПАЛИВОДА А.В., с.254-256.
 13. Сінчук С.А., Хранівська В.О. Методи якісного та кількісного дослідження біологічно активних речовин в беладоні звичайній. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефірноолійних культур. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. (Березоточа, 25 березня 2020 року)/ДСЛР НААН - Лубни: Комунальне видавництво "Лубни", 2020. с. 256-257.
 14.  Бобкова І.А., Умінська К.А., Хранівська В.О. Педагогічне партнерство – запорука успіху в підготовці здобувачів фахової освіти; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти». Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, 17 березня 2021 року, 402 с., С.114-116.
 15. Шляніна А.В., Хранівська В.О., Муленко С.М., Приступко О.М. Застосування класичних та інструментальних методів ідентифікації лікарських засобів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 770 с., С. 297-298. 
 16. Валентина Хранівська, Ольга Приступко, Світлана Муленко. Актуалізація фармацевтичної хімії у фармацевтичній освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 72. 59 с., С. 45-46. 
 17. Приступко О.М.,Хранівська В.О. Дистанційне навчання – пріоритетний метод в освіті сьогодення. «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: збірник матеріалів ХІ-ої Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми: КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2021. – 256 с., С. 145-147.
 18. Хранівська В.О, Шляніна А.В.ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ НАКОПИЧЕННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ В ЛРС М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). –Київ, 2022. Т. 1. 323 с. С. 266-268.
 19. Інна БОБКОВА, Вікторія БУР’ЯНОВА, Катерина УМІНСЬКА, Валентина ХРАНІВСЬКА: Використання ПОПН-формули при викладанні фахових фармацевтичних дисциплін. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435 с. С. 212-215