Бойчук Ірина Дмитрівна
Бойчук
Ірина
Дмитрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

директор коледжу, доцент, кандидат педагогічних наук, «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 15.06.1965 р. У 1987 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, природничий факультет за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» (диплом НВ №814373 від 30.06.1987 року). У 2017 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» (диплом С17 № 006239 від 24.02.2017р.). З 1987 року працювала на посаді викладача хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища, виконувала обов’язки куратора групи та завідувача лабораторією. З 02.06.2003 року переведена на посаду заступника директора з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради. З 07.03.2018 р. призначена на посаду директора КЗВО ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 1987 року.

Навчання в аспірантурі: з 2006 року по 2010 рік була здобувачем наукового ступеня кандидата наук у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 061001, рішення ВАК України від 01.07.2010 р., протокол № 104-06/5. 

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Аналітична хімія, неорганічна хімія, 2015 рік (28.09 – 24.10.), посвідчення № НВ 814373 від 24.10.2015 р.    Центр перепідготовки та ПК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ЖОДА. «Формування системи управління освітою», 05-07 квітня 2016 року. посвідчення № 384/16 від 07.04.2016 р. 

Наукові інтереси та досягнення: вивчення світового досвіду становлення, розвитку та змісту фармацевтичної освіти; впровадження нових моделей підготовки фармацевтичних кадрів в Україні; впровадження нових освітніх технологій у ступеневій підготовці фахівців фармацевтичного профілю.
 

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:

 1. І.Д.Бойчук, А.В. Шляніна, Н.П. Гирина, І.В. Туманова Аналітична хімія: Навчально – методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. - 87 с.
 2. І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька Органічна хімія: навч. посібник, 2-е видання/К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Бойчук І.Д. Моніторинг діяльності викладача у профільному вищому навчальному закладі // Проблеми освіти. Науковий збірник. Інститут модернізації змісту освіти. – Житомир.2017. - № 87 – С. 33-37.
 2. Бойчук І.Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця //Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків. 2014. - № 45. – С. 81-86.
 3. Бойчук І.Д. Світові моделі підготовки фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я.  // Нові технології навчання. Збірник наукових праць: матеріали VІ міжнародного семінару. – Київ – Вінниця, 2014. - №83. – С.54 -58. 
 4. Бойчук І.Д. Методичні особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з хімічних дисциплін.//Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Науковий журнал. – Житомир . 2012. - № 63. – С. 100-103.
 5. Бойчук І.Д. Упровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фахівців // Нові технології навчання: наук.-метод. Збірник. – Київ – Вінниця, 2011. - № 69. – С.30 – 35.
 6. Бойчук І. Д. Науково-теоретичні основи професійної підготовки фармацевтів у коледжі. / І. Бойчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні  проблеми фізичного виховання та спорту: [зб. наук. праць] – Харків, 2009. - № 9. – С. 20-24.
 7. Бойчук І. Д. Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / І. Д. Бойчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. – Рівне, 2008. – Ч. І. – С. 55–61. 
 8. Бойчук І. Д. Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні / І. Д. Бойчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 4. – С. 186–196.
 9.  Бойчук І. Д. Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу підготовки бакалаврів у коледжі / І. Д. Бойчук // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2006. – Випуск 26. – С. 24–28.
 10. Бойчук І. Д. Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу / І.Д. Бойчук // Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2006. – Вип. 2–4 (31–33). – С. 198–208.
 11. Бойчук І. Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі / І. Бойчук // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 66–68.

В інших виданнях:

 1. Бойчук І.Д. Інтегративний підхід до вивчення професійних дисциплін у підготовці фармацевтів. // Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу. Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р, С. 12-14. 
 2. Бойчук І.Д. Інтегрованість навчальних дисциплін в умовах ступеневої підготовки фахівців. // Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2015 р. / ред. кол. Саух П.Ю., Сейко Н.А. та ін. – Житомир.  ЖДУ  ім. Івана Франка, С. 18-20.
 3. Бойчук І.Д. Підготовка фахівців фармації в країнах світу. // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція за участю міжнародних спеціалістів, 22 травня 2-14 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х. : Коледж НФаУ, 2014. – С. 6 – 11. 
 4. Бойчук І.Д., Козаченко Г.В. Формування здатності до професійної комунікації як складової професійної компетентності фармацевтів. // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів, 22 травня 2014 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х. : Коледж НФаУ, 2014. – С. 6 – 11.
 5. Бойчук І.Д. Особливості підготовки фахівців фармації в Європі //Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 жовтня 2014 р. / ред. кол.: Шатило В.Й. та ін.. – Житомир: Житомирський інститут медсестринства, 2014 р. - С.18-20. 
 6. Бойчук І. Д. Адаптація коледжу до болонської системи освіти / І. Д. Бойчук, Є. В. Хомік // Впровадження засад болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – С. 210–212.
 7. Бойчук І. Д. Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги / І. Д. Бойчук // Проблеми духовності сучасної молоді : реалії та перспективи: матеріали Міжрегіональна науково-практична конференція молодих дослідників, 8 листоп. 2007 р. – Житомир : Вид-во ПП Сахневич, 2007. – С. 93–95.
 8. Бойчук І. Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. Бойчук, Л. Зубрицька // Освіта : технікуми, коледжі. – 2007. – № 2. – С. 9–11.
 9.  Бойчук І. Д. Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності / І. Д. Бойчук // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 4. – С. 33–34.
 10. Бойчук І. Д. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін / І. Д. Бойчук // Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навч. закл. І-ІІІ рівнів акредит., Житомир, 20 квітня 2007 р. – Житомир, 2007. – С. 30–34.
 11. Бойчук І. Д. Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні / І. Д. Бойчук // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. – К. : НАУ, 2007. – С. 144–145.
 12. Бойчук І. Д. Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів / І. Д. Бойчук // Педагогічна Житомирщина. – 2006. – № 3. – С. 62–63.