Бойчук Ірина Дмитрівна
Бойчук
Ірина
Дмитрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

директор коледжу, доцент, кандидат педагогічних наук, «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 15.06.1965 р. У 1987 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, природничий факультет за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» (диплом НВ №814373 від 30.06.1987 року). У 2017 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» (диплом С17 № 006239 від 24.02.2017р.). З 1987 року працювала на посаді викладача хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища, виконувала обов’язки куратора групи та завідувача лабораторією. З 02.06.2003 року переведена на посаду заступника директора з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради. З 07.03.2018 р. призначена на посаду директора КЗВО ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 1987 року.

Навчання в аспірантурі: з 2006 року по 2010 рік була здобувачем наукового ступеня кандидата наук у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 061001, рішення ВАК України від 01.07.2010 р., протокол № 104-06/5. 

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Аналітична хімія, неорганічна хімія, 2015 рік (28.09 – 24.10.), посвідчення № НВ 814373 від 24.10.2015 р.    Центр перепідготовки та ПК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ЖОДА. «Формування системи управління освітою», 05-07 квітня 2016 року. посвідчення № 384/16 від 07.04.2016 р. 

Наукові інтереси та досягнення: вивчення світового досвіду становлення, розвитку та змісту фармацевтичної освіти; впровадження нових моделей підготовки фармацевтичних кадрів в Україні; впровадження нових освітніх технологій у ступеневій підготовці фахівців фармацевтичного профілю.
 

Видання:

 1. І.Д.Бойчук, А.В. Шляніна, Н.П. Гирина, І.В. Туманова Аналітична хімія: Навчально – методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. - 87 с.
 2. І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька Органічна хімія: навч. посібник, 2-е видання/К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.
 3. Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / С.С. Вітвицька, Н.Є. Колесник, І.Д. Бойчук та ін.; за ред. С.С. Вітвицької. Житомир : вид. О.О. Євенок, 2019. 304с. 
 4. Інформаційні технології у вищій школі : монографія / Д.С. Антонюк, І.Д. Бойчук, В.В. Болотіна та ін.; за заг. ред. Т.А. Вакалюк, С.Г. Литвинової. Житомир : вид-во ФОП О.О. Євенок, 2019. 364 c. 
 5. Boichuk I.D., Kozachenko H.V. Development of pharmaceutical profile teacher’s pedagogical competence in the system of scientific and methodological work of the institution of professional pre-higher education. European potential for the development of pedagogical and psychological science : collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 436 p., Р. 1-65

Публікації:

 1. Бойчук І.Д. Моніторинг діяльності викладача у профільному вищому навчальному закладі // Проблеми освіти. Науковий збірник. Інститут модернізації змісту освіти. – Житомир.2017. - № 87 – С. 33-37.
 2. Бойчук І.Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця //Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків. 2014. - № 45. – С. 81-86.
 3. Бойчук І.Д. Світові моделі підготовки фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я.  // Нові технології навчання. Збірник наукових праць: матеріали VІ міжнародного семінару. – Київ – Вінниця, 2014. - №83. – С.54 -58. 
 4. Бойчук І.Д. Методичні особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з хімічних дисциплін.//Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Науковий журнал. – Житомир . 2012. - № 63. – С. 100-103.
 5. Бойчук І.Д. Упровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фахівців // Нові технології навчання: наук.-метод. Збірник. – Київ – Вінниця, 2011. - № 69. – С.30 – 35.
 6. Бойчук І. Д. Науково-теоретичні основи професійної підготовки фармацевтів у коледжі. / І. Бойчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні  проблеми фізичного виховання та спорту: [зб. наук. праць] – Харків, 2009. - № 9. – С. 20-24.
 7. Бойчук І. Д. Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / І. Д. Бойчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. – Рівне, 2008. – Ч. І. – С. 55–61. 
 8. Бойчук І. Д. Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні / І. Д. Бойчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 4. – С. 186–196.
 9.  Бойчук І. Д. Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу підготовки бакалаврів у коледжі / І. Д. Бойчук // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2006. – Випуск 26. – С. 24–28.
 10. Бойчук І. Д. Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу / І.Д. Бойчук // Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2006. – Вип. 2–4 (31–33). – С. 198–208.
 11. Бойчук І. Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі / І. Бойчук // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 66–68.
 12. Бойчук І.Д. Інтегративний підхід до вивчення професійних дисциплін у підготовці фармацевтів. // Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу. Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р, С. 12-14. 
 13. Бойчук І.Д. Інтегрованість навчальних дисциплін в умовах ступеневої підготовки фахівців. // Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2015 р. / ред. кол. Саух П.Ю., Сейко Н.А. та ін. – Житомир.  ЖДУ  ім. Івана Франка, С. 18-20.
 14. Бойчук І.Д. Підготовка фахівців фармації в країнах світу. // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція за участю міжнародних спеціалістів, 22 травня 2-14 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х. : Коледж НФаУ, 2014. – С. 6 – 11. 
 15. Бойчук І.Д., Козаченко Г.В. Формування здатності до професійної комунікації як складової професійної компетентності фармацевтів. // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів, 22 травня 2014 р. / ред. кол.: Т.С. Прокопенко та ін. – Х. : Коледж НФаУ, 2014. – С. 6 – 11.
 16. Бойчук І.Д. Особливості підготовки фахівців фармації в Європі //Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 жовтня 2014 р. / ред. кол.: Шатило В.Й. та ін.. – Житомир: Житомирський інститут медсестринства, 2014 р. - С.18-20. 
 17. Бойчук І. Д. Адаптація коледжу до болонської системи освіти / І. Д. Бойчук, Є. В. Хомік // Впровадження засад болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – С. 210–212.
 18. Бойчук І. Д. Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги / І. Д. Бойчук // Проблеми духовності сучасної молоді : реалії та перспективи: матеріали Міжрегіональна науково-практична конференція молодих дослідників, 8 листоп. 2007 р. – Житомир : Вид-во ПП Сахневич, 2007. – С. 93–95.
 19. Бойчук І. Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. Бойчук, Л. Зубрицька // Освіта : технікуми, коледжі. – 2007. – № 2. – С. 9–11.
 20. Бойчук І. Д. Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності / І. Д. Бойчук // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 4. – С. 33–34.
 21. Бойчук І. Д. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін / І. Д. Бойчук // Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навч. закл. І-ІІІ рівнів акредит., Житомир, 20 квітня 2007 р. – Житомир, 2007. – С. 30–34.
 22. Бойчук І. Д. Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні / І. Д. Бойчук // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. – К. : НАУ, 2007. – С. 144–145.
 23. Бойчук І. Д. Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів / І. Д. Бойчук // Педагогічна Житомирщина. – 2006. – № 3. – С. 62–63.
 24. Boichuk I., Bondarenko V, Griban G., Sydorchuk N., Biruk N., Horokhova L., Verbovskyi I., Antonova O., Novitska I., Prontenko K., Bloshchynskyi I.  Professional Skills and Competencies of the Future Police Officers. International Journal OF Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9 (5). Р. 35-43. 
 25. Бойчук І.Д, Болух В.А., Козаченко Г.В. Силабус як реалізація права здобувачів освіти на вибір освітнього компонента. Нові технології навчання : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип. 94. 332 с., С. 36-42.
 26. Бойчук Ірина, Козаченко Галина. Реалізація студентоцентрованого навчання як сучасної парадигми освітнього процесу закладів вищої та фахової передвищої освіти. Педагогічні науки: теорія і практика, іннпваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. Суми : Вид-вп СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. № 2 (106). 529 с., С. 182-193.
 27. Ірина Бойчук, Віра Болух, Оксана Мельник. Статистична обробка даних педагогічних досліджень методом факторного аналізу та інтерпретаціѐ отриманих результатів. Педагогічні науки: теорія і практика, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. № 1 (105). 480 с., С. 3-17.
 28. Бойчук І.Д., Болух В.А., Першко І.О. Особливості підготовки фахівців Лабораторної діагностики до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М» у фаховому коледжі. Медична освіта. 2021. № 3 (93). С. 11-17.
 29. Бойчук І.Д., Болух В.А., Козаченко Г.В., Процюк І.Є. Створення моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти. Нові технології навчання : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с.
 30. Бойчук І.Д., Лівінська М.М. Підготовка майбутніх хіміків до проведення експерименту. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 17 квітня 2019 р.). Житомир : вид-во ім. І.Франка, 2019.
 31. Бойчук І.Д., Ярошенко М.А. Теоретичне обґрунтування індивідуально-орієнтованого формування експериментальних умінь студентів-хіміків у закладах вищої освіти. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 17 квітня 2019 р.). Житомир : вид-во ім. І.Франка, 2019. С. 396-397.
 32. Бойчук І.Д., Козаченко Г.В. Сучасні види освітньої діяльності викладача фармацевтичного профілю. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 470-478. 
 33. Бойчук І.Д., Надзьон А.І. Методичні особливості викладання теми «Оксигеновмісні сполуки: естери, жири, мило, вуглеводи (профільний рівень)» в сучасних закладах загальної середньої профільної освіти. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 29 квітня 2020 р.). Житомир : видавець О О. Євенок, 2020. С. 250-251.
 34. Бойчук І.Д., Усач М.А. Місце теми «Ферум. Залізо» в навчальній програмі з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 29 квітня 2020р.). Житомир : видавець О О. Євенок, 2020. С. 263-264.
 35. Бойчук І.Д., Серветник А.М. Методичні особливості викладання теми «Розчини (теорія електролітичної дисоціації)» в сучасному закладі загальної середньої освіти. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 29 квітня 2020р.). Житомир : видавець О О. Євенок, 2020. С. 254-257.
 36. Бойчук І.Д. Анкетування як один з методів інформації у процесі самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти та подальшого прийняття управлінських рішень. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2021. 770 с., С. 667-669. 
 37. Бойчук І.Д. Стажування як форма підвищення кваліфікації викладачів медичного та фармацевтичного профілю закладів фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю.В. Ївженка. Київ, 2021. Ч. 2. 324 с., С. 35-38. 
 38. Бойчук І.Д., Косяченко Н.М. Актуальні питання розробки стандарту фахової передвищої освіти України зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Запорізький фармацевтичний форум – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя, 2021. 112 с. С. 22. 
 39. Бойчук І.Д., Луцак І.В. Співпраця закладу фахової передвищої освіти у розв’язанні проблем підвищення якості освіти. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с.