Суворова Людмила Костянтинівна
Суворова
Людмила
Костянтинівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Зарубіжна література»
«Українська література»
«Українська мова»
«Українська мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук.

Біографія: Народилася 22 вересня 1988 року в с. Орепи Новоград-Волинського району Житомирської обл. У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури і німецької мови (диплом ТМ № 41711215 від 30 червня 2011 року). У цьому ж році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобувши кваліфікацію викладача української мови та літератури (диплом ТМ № 41711442 від 30 червня 2011 року). З жовтня 2015 року по серпень 2017 працювала лаборантом на кафедрі фізичного виховання та рекреації Житомирського державного університету імені І. Франка. З вересня 2017 року – викладач КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2017 року.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2011 року аспірант кафедри українського літературознавства та компаративістики ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація» (спеціальність 10.01.01 «Українська література»). Диплом кандидата філологічних наук ДК № 042909, рішення Атестаційної колегії від 26.06.2017 (наказ МОН України від 26.06.2017 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 26 червня 2017 року».

Інформація про стажування: немає

Наукові інтереси та досягнення: історія української літератури (творчість письменників ХІХ–ХХ ст.), ранній український модернізм, архетипно-міфологічна критика, когнітологія, проблеми сучасного мовознавства.

Нагороди:
Від обласної ради нагороджена Іменна стипендія ім. Олега Ольжича від (2010 – 2011 рр.);
нагороджена подякою «За значні зусилля, спрямовані на розвиток науки в Україні, ґрунтовну підготовку студентів до участі у Всеукраїнській студентсько-учнівській науково-практичній конференції “Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація”»; м. Бердичів, КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» ЖОР; листопад, 2018 р.

Публікації:

 1. Суворова Л.К. Травматичні аспекти образного моделювання психічних травм і межових ситуацій у новелістиці М. Яцкова / Л.К. Суворова // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць / Гол. ред. Н.О. Висоцька – Вип. 12. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 515 – 526 (0,6 др. арк.).
 2. Суворова Л.К. Концепт смерті в оповіданні Л. Яновської «Смерть Макарихи»: філософсько-культурологічні підтексти / Л.К. Суворова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. – Випуск 4.10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 183 – 186 (0,5 др. арк.).
 3. Суворова Л.К. Еротично-танатичні моделі малої прози Марка Черемшини / Л.К. Суворова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 30 – 37 (0,6 др. арк.).
 4. Суворова Л.К. Концепт смерті в ліричних текстах Т. Шевченка / Л.К. Суворова // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Випуск № 6 (78). – Житомир: ЖДУ імені І. Франка, 2014. – C. 299 – 303 (0,5 др. арк.). 
 5. Суворова Л.К. Семантика і функціонування поняття «концепт» у літературознавстві / Л.К. Суворова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. О.С. Філатової. – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 190 – 195 (0,6 др. арк.)
 6. Суворова Л.К. Феномен смерті і бароково-готичні відлуння у танатопоетиці художніх текстів Б. Лепкого і Вал. Шевчука / Л.К. Суворова // Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох: Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 98 – 108 (0,6 др. арк.).
 7. Суворова Л.К. Топос води як середовище смерті у малій прозі раннього українського модернізму / Л.К. Суворова // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики: зб. наук. пр. / уклад. Л.Б. Лавринович. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – Вип. 3. – С. 115 – 118 (0,6 др. арк.).
 8. Суворова Л. К. Літературні моделі взаємодії Еросу й Танатосу в українській літературі доби раннього модернізму / Л.К. Суворова // Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. С. 98 – 104.
 9. Суворова Л.К. Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація / Л.К. Суворова // Автореферат на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук. – Житомир: «Рута», 2017. – 20 с.
 10. Суворова Л.К., Храпчук С.Ю. Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки". Житомир, 2019. С. 112 - 119.
 11. Суворова Л.К., Храпчук С.Ю. Психологізм малої прози М. Могилянського. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія "Філологія".  Одеса "Гельветика", 2020. Випуск 43, Том 1. С. 105 - 108.
 12. 2020 рік
 13. Козаченко Г.В., Плохотнюк О.О., Суворова Л.К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови та літератури. Народна освіта. №1 (40), 2020.
 14. Суворова Л.К., Музичук В.В., Процюк І.Є. Реалізація принципів модульного навчання у процесі формування комунікативної компетентності у студентів фармацевтичних освітніх закладів. Науковий часопис Національного педагогічного університету і мені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 83. Київ: видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 174 – 179. 
 15. Написання розділу до колективної монографії "Теоретичні та прикладні засади вивчення дискурсу" (Державний університет "Житомирська політехніка"). Назва розділу: "Дискурс – текст – концепт: теоретичні аспекти співвідношення понять". Житомир, 2020. 182 с. (С. 6 – 28).
 16. Суворова Л.К. Символіка бестіарію у малій прозі раннього українського модернізму. Вересневі читання: матеріали міжнародної наукової конференції. – Вінниця, 2019. С. 98 – 104.
 17. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Музичук В.В. Використання елементів фрирайтингу на заняттях з української мови та літератури. Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти: матеріали науково-практичної конференції / за ред. проф. О.Є. Антонової, проф. О.А. Кучерук, проф. В.М. Мойсієнко, проф. О.О. Юрчук. Житомир ПП «Рута», 2020. С. 180. 284 с.
 18. Суворова Л.К., Храпчук С.Ю. «Поганство юрби» М. Яцкова і «Людина натовпу» Е. По: компаративний аспект. Таврійські наукові філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 29 – 30 січня 2021. К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. С. 193–197.
 19. Суворова Л.К. Образ жінки-в’язниці в оповіданні Михайла Жука «Дора». Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Тернопіль, 19 березня 2021 рік. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 60 – 62.
 20. Суворова Л.К., Храпчук С.Ю. Евдемонізм як художній принцип новели Наталі Романович-Ткаченко «На балконі». Матеріали Міжнародноїнауково-практичної конференції «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики». м. Ченстохова, Республіка Польща, 23 – 24 квітня 2021рік.
 21. Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., Зубенко О.О. Інклюзивна освіта як один із чинників гуманізації освітнього середовища. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення якості освіти», Житомир ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ», 2-3 червня, 
 22. Козаченко Г.В., Суворова Л.К., Плохотнюк О.О., 2021 Комунікативна компетентність у фармацевтичній освіті. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. Редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2021. 770 с., С. 699–701.
 23. Суворова Л.К., Козаченко Г.В., Музичук В.В. Актуалізація вивчення основ академічного письма в закладах фахової передвищої освіти. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. С. 64 – 67.