Мороз Ольга Григорівна
Мороз
Ольга
Григорівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Латинська мова»
«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»
«Основи технології косметичних засобів»
«Технологія ліків»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 06.03.1964 р., Вінницька область.
Освіта: 
1981 – 1986 р.р. – Харківський фармацевтичний інститут, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом МВ  № 963321  від 26.06.1986).

Професійна діяльність: 
01.08.1986 р. – провізор-технолог в ЦРА № 200 м. Житомир.
04.10.1988 р. – заступник завідуючого рецептурно-виробничого відділу в ЦРА № 200 м. Житомир.
19.07.1990 р. – завідуючий аптекою №114 м. Житомир.
12.09.1994 р. – завідуючий аптечним пунктом ООО «Медин».
22.01.1997 р. – провізор в СП «Валіс».
01.12.1997 р. – провізор ПП фірми «Санітас».
01.06.1999 р. – завідуючий ДКП ЦРА №118 м. Житомир.
12.04.2012 р. – завідуючий аптечним пунктом «Сона-фарм».
10.09.2012 р. – завідуючий аптеки №1 КП «Фармація»  Житомирської міської ради м. Житомир.
28.08.2013 р. – викладач фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Технологія ліків» (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 33  до диплому МВ № 963321 з 3.02 по 1.03.2014 р.)
2015 р. – ПА цикл зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (термін навчання 4.11.15-9.12.15 р.), НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Наукова, методична робота:
Впровадження інноваційних технологій навчання через застосування у навчальному процесі диференційованого тестування в якості засобу вимірювання рівня знань студентів. 

Нагороди:
Державна нагороди «Заслужений працівник фармації України» (посвідчення № 5 від 2.03.2007 р.№ 163 АВ № 024302) 
Грамота від КВНЗ «ЖБФК», березень 2014 р.
Подяка від КВНЗ «ЖБФК», вересень 2017 р.
Подяка від КВНЗ «ЖБФК», вересень 2018 р.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
З 2013 р. – член атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при Державній  службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Житомирської області.

Видання: 
1.    Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 Фармація / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 464 с. : іл.
2.    Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 Фармація / О.Г. Мороз, Ж.В. Осінська, К.М. Римарчук, Л.М. Свірчевська. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 68 с. : іл.

 

Публікації:

  1. Плохотнюк О.О., Клязника В.М., Мороз О.Г., Осінська Ж.В. Сучасні аспекти мовленнєвої компетентності викладача. Електронний науковий фаховий журнал Народна освіта, [online]. 2019. №1(37).
  2. Мороз Ольга, Осінська Жанна, Плохотнюк Оксана, Процюк Ірина.. . Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтованого підходу . Педагогічні науки: теорія і практика, інноваційні технології: наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-вп СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 2 (106). 529 с., С. 329-341.
  3. Свірчевська Л.М., Мороз О.Г., Осінська Ж.В. Методичні аспекти викладання і роль навчальної дисципліни «Фармацевтичне і медичне товарознавство» в системі підготовки майбутніх фахівців фармації.. Медична освіта. № 3(93)/2021. С.101-106.
  4. Зубрицька Людмила, Зубрицька Тетяна, Мороз Ольга, Осінська Жанна Технологія реалізації інформальної освіти викладачів фармацевтичного профілю Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. 138 с.
  5. Мороз О.Г. Теоретичні засади визначення й обгрунтування понять «методична компетентність», «навчально-методична компетентність», «науково-методична компетентність». Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла Церква, 20 травня 2021 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, В.С. Кулішова, С.С. Шевчук. Видавець ФОП Мокшанов В.В. Запоріжжя, 2021. 552 с., С. 56-62. 
  6. Козаченко Р.О., Мороз О.Г. Формування правової компетентності та правової культури у майбутніх фахівців-фармацевтів. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 жовтня 2021 року. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. – 140 с., С. 46-49.
  7. Мороз О.Г. Інтегративний потенціал латинської мови у професійній підготовці студентів-фармацевтів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021 . Вип. 72. 59 с., С. 42-45.
  8. Мороз О.Г., Осінська Ж.В. Технології дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Технологія ліків». Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – 319 с., С. 92-96.
  9. Мороз О.Г., Осінська Ж.В. Латинська мова у системі формування фахової компетентності майбутніх фахівців-фармацевтів Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 78-82.