Мельничук Лариса Володимирівна
Мельничук
Лариса
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 15.01.1985 р., с. Романівка, Дзержинського району, Житомирської області.  
Освіта:
2002-2007 р. р. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Клінічна фармація», кваліфікація – клінічний провізор (диплом ВН №32686843 від 25 червень 2007 р.).
2015-2017 р. р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077343 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність:
з 08.2008 р. – викладач КВНЗ ЖБФК.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – Цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Фармакологія», «Латинська мова» (термін навчання 03.02-01.03.2014 р.) при Інституті  підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів №32 до диплому ВН №32686843).

Наукова, методична робота:
Впровадження тренінгових технологій навчання при викладанні професійних дисциплін. 

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 344 с.

Інші публікації:

  1. Мельничук Л. В. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні фармакології. // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – 290 с.
  2.  Мельничук Л. В.  Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фармацевтів. // Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. – 178 c.
  3. Мельничук Л.В., Римарчук К.М. Використання інноваційних технологій при викладанні фармакології.Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 84, Том 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 264 с. С. 5-10.
  4. Свірчевська Л.М., Римарчук К.М., Мельничук Л.В.. Самовдосконалення викладача як фактор самореалізації студента.Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. No 4 (40). 354 с. С.280-286.
  5. Луцак І. В., Мельничук Л. В., Римарчук К.М. Застосування особистісно орієнтованого підходу у викладанні фармацевтичної опіки. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. No 2 (42). 190 с. С.155-160.
  6. Луцак І.В., Зубрицька Т.Р., Мельничук Л.В. Симптоматичне лікування порушень вестибулярного апарату в умовах аптеки. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ред. кол. : Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. С. 324. с. 460.
  7. Мельничук Л.В., Римарчук К.М. Виховна робота- запорука підготовки конкурентноспроможного фахівця.Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО: матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2022. Ч. 2. 332 с. C.214-216.
  8. Римарчук К.М., Мельничук Л.В. Ділова гра як ефективний метод формування професійних компетенцій на заняттях з фармакології. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четверта к. Запоріжжя, 2022.435с.С.239-244. 
  9. Римарчук К.М., Мельничук Л.В., Умінська К.А., Бобкова І.А. Формування критичного мислення у здобувачів освіти на заняттях з фармакології. «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми: КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. – 216 с. С.98-101.
  10. Мельничук Л.В., Римарчук К.М. Використання технології дистанційного навчання при викладанні фармакології. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців узакладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир,2022. 402 с. С.294-298.