КРОК М

11

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі - іспит, ліцензійний іспит) базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 533) та досвіду Національної ради медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME - National Board of Medical Examiners), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (МСАТ), Центру тестування Великобританії (ОЕТ Centre).

Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах.

Екзаменаційний тест складається з 150 для ліцензійних іспитів «Крок М» тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів (інтернів) громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. 

Відповідальність за організацію та проведення ліцензійних іспитів покладається на дві сторони: на ректора (директора) ВНЗ та директора Центру тестування.

Відповідальність за дотримання порядку проведення ліцензійного іспиту покладається на представника (представників) Центру тестування та уповноваженого представника коледжу, затвердженого наказом ректора (директора) відповідного змісту.

Графік проведення тестових екзаменів ліцензійних іспитів щороку затверджується МОЗ України. Графік повторних перескладань, які здійснюються відповідно до чинної нормативної бази, затверджується Центром тестування.

До складання іспитів «Крок М» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану. Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними. 

Результати ліцензійних іспитів надсилаються директором Центру тестування директору коледжу.

Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється Центром тестування.

Навчальний заклад:
 • сприяє поширенню інформації про мету та порядок проведення ліцензійного іспиту;
 • забезпечує якісну підготовку студентів до складання ліцензійного іспиту;
 • забезпечує щорічне поповнення банку тестових завдань ліцензійного іспиту; 
 • забезпечує участь викладачів-експертів у фаховій, післяекзаменаційній та інших видах експертизи тестових матеріалів; 
 • забезпечує планомірне вивчення студентами у тренінговому режимі та опанування у контролюючому режимі тестових завдань ЛІІ «Крок М» за допомогою серверу дистанційного навчання коледжу www.pharm.z4u.org та порталу дистанційної підготовки студентів до ЛІІ “Крок М» www.testcentr.org.ua.
 • подає до Центру тестування реєстраційні дані студентів  для їх реєстрації на складання ліцензійного іспиту;
 • надає розподіл студентів  по аудиторіях, у яких буде здійснюватися проведення ліцензійного іспиту відповідно до вимог Центру тестування, створює безпечні умови для учасників тестування;
 • організовує надання, у разі необхідності, медичної допомоги студентам, що складають ліцензійні іспити.
Обов`язки студента:
 • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування; не порушувати цей Порядок.
  Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент повинен:
 • не заважати іншим студентам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки; не порушувати дисципліну;
 • не спілкуватися з іншими студентами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні; не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
 • не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

У разі порушення вимог, студент  позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту. Бланк відповідей цього студента (інтерна) не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені, «Крок М» можуть повторно його скласти один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Студент, який не склав стандартизований тестовий державний іспит «Крок М» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

 

11